ოლქების სამართლებრივი აქტები

არჩევნები:

ოლქები:

ოლქი კატეგორია სახელი მოკლე აღწერა ფაილი (PDF)
#57 ტყიბული სხდომის ოქმი N05 2019 წლის 19 მაისს გასამართი მუნიციპალიტეტის მერების რიგგარეშე და საკრებულოს შუალედური არჩევნებისათვის N57ტყიბულის საარჩევნო ოლქის N57.01.03 ტყიბულის ქალაქის მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების სპეციალური სიის დამტკიცების შესახებ img05172019_0001.pdf
#57 ტყიბული სხდომის ოქმი N4 2019 წლის 19 მაისს გასამართი მუნიციპალიტეტის მერების რიგგარეშე და საკრებულოს შუალედური არჩევნებისათვის ბიულეტენის ტექსტის დადგენის შესახებ img05122019_0001.pdf
#57 ტყიბული კომისიის განკარგულება N04/2019 2019 წლის 19 მაისს გასამართი მუნიციპალიტეტის მერების რიგგარეშე და საკრებულოს შუალედური არჩევნებისათვის ბიულეტენის ტექსტის დადგენის შესახებ img05082019_0004.pdf
#38 ადიგენი კომისიის განკარგულება განკარგულება საკრებულოს 2109 წლის 19 მაისის შუალედური არჩევნებისათვის ამომრჩეველთა ერთიან სიაში ცვლილებების შეტანის შესახებ gank.siebshi cvlilebebze.pdf
#18 ახმეტა სხდომის ოქმი ოქმიN02 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ 02-1 (4 files merged).pdf
#18 ახმეტა სხდომის ოქმი ოქმიN01 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ oq1 (3 files merged).pdf
#18 ახმეტა კომისიის განკარგულება განკარგულება N03 მაჟორიტარი კანდიდატისთვის რიგითი ნომრის განსაზღვრის შესახებ 03p.pdf
#18 ახმეტა კომისიის განკარგულება განკარგულება N02 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ 02 (3 files merged).pdf
#18 ახმეტა კომისიის განკარგულება განკარგულება N01 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 01 (3 files merged).pdf
#22 მარნეული კომისიის განკარგულება 3/2019 განკარგულება მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 19 მაისის გასამართი რიგგარეშე არჩევნებისათვის მერობის კანდიდატისათვის რიგითი ნომრის მინიჭების შესახებ 3.PDF
#57 ტყიბული სხდომის ოქმი N3 სუბიექტისათვის რიგითი ნომრების განსაზღვრის შესახებ img04222019_0001.pdf
#67 ზუგდიდი კომისიის განკარგულება N6/2019 2019 წლის 19 მაისის მერის რიგგარეშე არჩევნებისათვის ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის რეგისტრაციის შესახებ img20190419_21083611.pdf
#67 ზუგდიდი კომისიის განკარგულება N5/2019 2019 წლის 19 მაისის მერის რიგგარეშე არჩევნებისათვის ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციის რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ img20190419_21082225.pdf
#67 ზუგდიდი კომისიის განკარგულება N4/2019 2019 წლის 19 მაისის მერის რიგგარეშე არჩევნებისათვის ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარდგენილი მერობის კანდიდატებისათვის რიგითი ნომრის განსაზღვრის შესახებ img20190419_21081042.pdf
#67 ზუგდიდი კომისიის განკარგულება N1/2019 2019 წლის 19 მაისის მერის რიგგარეშე არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ img20190419_21074527.pdf
#67 ზუგდიდი კომისიის განკარგულება N2/2019 2019 წლის 19 მაისის მერის რიგგარეშე არჩევნებისათვის საუბნოს საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ img20190419_21043361.pdf
#67 ზუგდიდი კომისიის განკარგულება N3/2019 2019 წლის 19 მაისის მერის რიგგარეშე არჩევნებისათვის საზღვრების დაზუსტების შესახებ img20190419_21031564.pdf
#56 ჭიათურა კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება04/2019 საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარდგენილი მერობის კანდიდატების და შუალედურ არჩევნებში საკრებულოს წევრობის კანდიდატისთვის საარჩევნო ნომრების მინიჭების შესახებ კომისიის განკარგულება #04.pdf
#51 ზესტაფონი სხდომის ოქმი ოქმი N4 მერობის კანდიდატების რიგითი ნომრების მინიჭების შესახებ ოქმიN4.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2019 წლის 19 მაისის შუალედური არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალ ზოგიერთ საუბნო საარჩევნო კომისიაში არსებულ ვაკანსიებზე წევრების ხელახალი არჩევის შესახებ არჩეულ იქნენ საქართველოს პარლამენტის 2019 წლის 19 მაისს გასამართი შუალედური არჩევნებისათვის # 1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრები უბნების მიხედვით, დანართის შესაბამისად. 6.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2019 წლის 19 მაისის შუალედური არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში საარჩევნო სუბიექტების რიგითი ნომრების განსაზღვრის შესახებ საქართველოს პარლამენტის 2019 წლის 19 მაისის შუალედური არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში რეგისტრირებული საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარდგენილ მაჟორიტარ კანდიდატებს განესაზღვროთ შემდეგი რიგითი ნომრები: ლევან იოსელიანს-№42 (ორმოცდაორი) იოსებ კობერიძეს-№46 (ორმოცდაექვსი) გრიგოლ გეგელიას-№45 (ორმოცდახუთი) კობა დავითაშვილს-№43 (ორმოცდასამი) თამარ ალფაიძეს-№47 (ორმოცდაშვიდი) სოფიო ხორგუანს-№44 (ორმოცდაოთხი) 5.pdf
#1 მთაწმინდა სხდომის ოქმი ოქმი #5 .საქართველოს პარლამენტის 2019 წლის 19 მაისის შუალედური არჩევნებისთვის №1 მთაწმინდის საარჩევნო ოლქში საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარდგენილი მაჟორიტარი კანდიდატებისთვის წილისყრით ნომრების მინიჭება. 2. საქართველოს პარლამენტის 2019 წლის 19 მაისის შუალედური არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების ხელახალი არჩევის შესახებ. 3.სხვადასხვა ოქმი-5.pdf
#51 ზესტაფონი კომისიის განკარგულება 04/2019 მერობის კანდიდატების რიგითი ნომრების მინიჭების შესახებ 04-2019.pdf
#57 ტყიბული კომისიის განკარგულება N03/2019 2019 წლის 19 მაისს გასამართი მუნიციპალიტეტის მერების რიგგარეშე და საკრებულოს შუალედური არჩევნებისათვის საარჩევნო სუბიექტების რიგითი ნომრების განსაზღვრის შესახებ img04162019_0002.pdf
#51 ზესტაფონი კომისიის განკარგულება 03/2019 N51 ზესტაფონის საარჩევნო ოლქში შემავალი საარჩევნო უბნების საზღვრების დაზუსტების შესახებ 03-2019.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2019 წლის 19 მაისის შუალედური არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარულ ოლქში შემავალი ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების ხელახალი შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ გამოცხადდეს საქართველოს პარლამენტის 2019 წლის 19 მაისის შუალედური არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარულ ოლქში შემავალი ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი ხელახალი კონკურსი დანართის შესაბამისად. 4.pdf
#1 მთაწმინდა სხდომის ოქმი ოქმი #4 1. საქართველოს პარლამენტის 2019 წლის 19 მაისის შუალედური არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარულ ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების ხელახალი შესარჩევი კონკურსის გამოცხადება. 2. სხვადასხვა. ოქმი-4.pdf
#22 მარნეული სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი 2 მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 19 მაისს გასამართი რიგგარეშე არჩევნებისათვის №22 მარნეულის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ. 2.PDF
#22 მარნეული სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი 1 2019 წლის 19 მაისიის გასამართი მუნიციპალიტეტის მერის რიგარეშე არჩევნებისათვის № 22 მარნეულის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების საკითხი. 1.PDF
#22 მარნეული კომისიის განკარგულება 2/2019 განკარგულება მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 19 მაისს გასამართი რიგგარეშე არჩევნებისათვის №22 მარნეულის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ 2.PDF
#22 მარნეული კომისიის განკარგულება 1/2019 განკარგულება მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 19 მაისს გასამართი რიგგარეშე არჩევნებისათვის შექმნილი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 1.PDF
#51 ზესტაფონი სხდომის ოქმი ოქმი N3 N51 ზესტაფონის საარჩევნო ოლქში შემავალი საარჩევნო უბნების საზღვრების დაზუსტება ოქმი N3.pdf
#57 ტყიბული სხდომის ოქმი N2 საუბნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ img04122019_0001.pdf
#56 ჭიათურა კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება03/2019 კომისიის განკარგულება საარჩევნო უბნების საზღვრების დაზუსტების შესახებ კომისიის განკარგულება #03.pdf
#56 ჭიათურა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი#002/2019 2019 წლის 19 მაისის მერის რიგგარეშე და საკრებულოს შუალედური არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ სხდომის ოქმი 002-2019.pdf
#51 ზესტაფონი სხდომის ოქმი ოქმი N2 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევა ოქმი 2.pdf
#38 ადიგენი სხდომის ოქმი ოქმი საკრებულოს 2019 წლის 19 მაისის შუალედური არჩევნებისათვის #38 ადიგენის საარჩევნო ოლქში შემავალი # 02 აბასთუმნის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ ოქმი#2.pdf
#38 ადიგენი სხდომის ოქმი ოქმი საკრებულოს 2019 წლის 19 მაისის შუალედური არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ ოქმი #1.pdf
#38 ადიგენი კომისიის განკარგულება განკარგულება საკრებულოს 2019 წლის 19 მაისის შუალედური არჩევნებისათვის #38 ადიგენის საარჩევნო ოლქში შემავალი # 02 აბასთუმნის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ განკ.#2.pdf
#38 ადიგენი კომისიის განკარგულება განკარგულება საკრებულოს 2019 წლის 19 მაისის შუალედური არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ განკ.#1.pdf
#56 ჭიათურა კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება02/2019 კომისიის განკარგულება საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ კომისიის განკარგულება #02.pdf
#57 ტყიბული კომისიის განკარგულება N02/2019 2019 წლის 19 მაისის მუნიციპალიტეტის მერების რიგგარეშე და საკრებულოს შუალედური არჩევნებისათვის N57 ტყიბულის N57.01.03 მაჟორიტარულ ოლქში შემავალი N07, N08, N34, N36 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ img04082019_0002.pdf
#51 ზესტაფონი კომისიის განკარგულება 02/2019 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ განკარგულება 02-2019.pdf
#57 ტყიბული სხდომის ოქმი N1 საუბნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ img04052019_0001.pdf
#51 ზესტაფონი სხდომის ოქმი ოქმი N1 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადება ოქმი N1.pdf
#1 მთაწმინდა სხდომის ოქმი ოქმი #3 №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი 31-ივე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევა. 2.სხვადასხვა ოქმი-3.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2019 წლის 19 მაისის შუალედური არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ არჩეულ იქნენ საქართველოს პარლამენტის 2019 წლის 19 მაისს გასამართი შუალედური არჩევნებისათვის # 1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრები უბნების მიხედვით, დანართის შესაბამისად. 3.pdf
#57 ტყიბული კომისიის განკარგულება განკარგულება N01/2019 2019 წლის 19 მაისის მუნიციპალიტეტის მერების რიგგარეშე და საკრებულოს შუალედური არჩევნებისათვის N57 ტყიბულის N57.01.03 მაჟორიტარულ ოლქში შემავალი N07, N08, N34, N36 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. განკ. N01.pdf
#56 ჭიათურა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი 001/2019 2019 წლის 19 მაისის მერის რიგგარეშე და საკრებულოს შუალედური არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტების მიზნით კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი 001.pdf
#51 ზესტაფონი კომისიის განკარგულება 01/2019 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადება 01-2019.pdf
#56 ჭიათურა კომისიის განკარგულება განკარგულება ნომერი 01/2019 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. კომისიის განკარგულება #01.pdf
#1 მთაწმინდა სხდომის ოქმი ოქმი #2 საქართველოს პარლამენტის 2019 წლის 19 მაისის შუალედური არჩევნებისთვის #1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საარჩევნო უბნების დადგენილი საზღვრების დაზუსტებისა და დამტკიცების შესახებ 2.სხვადასხვა ოქმი-2.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2019 წლის 19 მაისის შუალედური არჩევნებისთვის #1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საარჩევნო უბნების დადგენილი საზღვრების დაზუსტებისა და დამტკიცების თაობაზე 2.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2019 წლის 19 მაისის შუალედური არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარულ ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ საკონკურსო განცხადებები მიიღება 2019 წლის 24 მარტიდან 28 მარტის ჩათვლით, 10 საათიდან – 18 საათამდე, შემდეგ მისამართზე: №1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისია, ქ.თბილისი, შ.მღვიმელის ქ.№1ბ 1.pdf
#1 მთაწმინდა სხდომის ოქმი ოქმი #1 . საქართველოს პარლამენტის 2019 წლის 19 მაისის შუალედური არჩევნებისთვის №1 მაჟორიტარულ ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადება. ოქმი-1.pdf