ოლქების სამართლებრივი აქტები

არჩევნები:

ოლქები:

ოლქი კატეგორია სახელი მოკლე აღწერა ფაილი (PDF)
#50 საჩხერე სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N 14 ოქმი N 14.pdf
#48 ხარაგაული სხდომის ოქმი 18/2018 შედეგების შეჯამება ოქმი შეჯამების.pdf
#32 გორი სხდომის ოქმი ოქმი N24/2018 სხდომის ოქმი.pdf
#32 გორი სხდომის ოქმი ოქმი N29/2018 სხდომის ოქმი.pdf
#67 ზუგდიდი სხდომის ოქმი N33 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის არსებული მონაცემებით საოლქო შემაჯამბელი ოქმის შედგენის თაობაზე img20181211_17073239.pdf
#70 ფოთი სხდომის ოქმი N34 2018 წლის 28 ნოემბრის პრეზიდენტის მეორე ტურის არჩევნებისათვის შემაჯამებელი ოქმის შევსების შესახებ img20181211_17042487.pdf
#32 გორი სხდომის ოქმი ოქმი N28/2018 სხდომის ოქმი.pdf
#66 ხობი კომისიის განკარგულება დათო ჯობავა განსხვავებული აზრი განკ.25.pdf
#66 ხობი კომისიის განკარგულება დათო ჯობავა საჩივარი განკ.24.pdf
#64 სენაკი სხდომის ოქმი ოქმი #24 1. საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №64 სენაკის საარჩევნო ოლქში გამართული არჩევნების მეორე ტურის კენჭისყრის შედეგების შეჯამება. 24-2018 ოქმი.pdf
#66 ხობი სხდომის ოქმი დათო ჯობავა გადასატანი ყუთის სია ოქმი17.pdf
#32 გორი სხდომის ოქმი ოქმი N27/2018 სხდომის ოქმი.pdf
#66 ხობი კომისიის განკარგულება დათო ჯობავა გადასატანი ყუთის სია განკ.23.pdf
#64 სენაკი სხდომის ოქმი ოქმი #23 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის ამომრჩეველთა სპეციალური სიის დამტკიცების შესახებ 23-2018 ოქმი.pdf
#64 სენაკი სხდომის ოქმი ოქმი #22 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №64 სენაკის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევისა და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე 22-2018 ოქმი.pdf
#66 ხობი სხდომის ოქმი დათო ჯობავა ამომრჩეველთა სპეც.სიის დამტკიცება ოქმი16.pdf
#66 ხობი კომისიის განკარგულება დათო ჯობავა ამომრჩეველთა სპეც.სიის დამტკიცება განკ.22.pdf
#66 ხობი სხდომის ოქმი დათო ჯობავა წარმომადგენლების დანიშვნა ოქმი15.pdf
#66 ხობი კომისიის განკარგულება დათო ჯობავა წარმომადგენლების დანიშვნა განკ.21.pdf
#66 ხობი კომისიის განკარგულება დათო ჯობავა სპეციალური სიის დამტკიცება განკ.20.pdf
#66 ხობი სხდომის ოქმი დათო ჯობავა კომისიის წევრების არჩევა ოქმი14.pdf
#66 ხობი კომისიის განკარგულება დათო ჯობავა კომისიის წევრების არჩევა განკ.19.pdf
#64 სენაკი სხდომის ოქმი ოქმი #21 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მოსამსახურეებისთვის ხმის მიცემისთვის საარჩევნო უბნის განსაზღვრის შესახებ 21-2018 ოქმი.pdf
#64 სენაკი სხდომის ოქმი ოქმი #20 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №64 სენაკის საარჩევნო ოლქში შემავალი №40 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ 20-2018 ოქმი.pdf
#66 ხობი სხდომის ოქმი დათო ჯობავა უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა და კონკურსის გამოცხადება ოქმი13.pdf
#64 სენაკი სხდომის ოქმი ოქმი #19 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №64 სენაკის საარჩევნო ოლქში შემავალი №64.03, №64.11, №64.13, №64.19, №64.29, №64.39 და №64.41 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ 19-2018 ოქმი.pdf
#64 სენაკი სხდომის ოქმი ოქმი #18 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №64.13 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ. 18-2018 ოქმი.pdf
#66 ხობი კომისიის განკარგულება დათო ჯობავა კონკურსის გამოცხადება განკ.18.pdf
#66 ხობი კომისიის განკარგულება დათო ჯობავა უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა განკ.17.pdf
#32 გორი სხდომის ოქმი ოქმი N25/2018 სხდომის ოქმი.pdf
#64 სენაკი კომისიის განკარგულება განკარგულება #38/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის ამომრჩეველთა სპეციალური სიის დამტკიცების შესახებ 38-2018 განკარგულება.pdf
#64 სენაკი კომისიის განკარგულება განკარგულება #37/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მოსამსახურეთა სპეციალური სიის დამტკიცების თაობაზე 37-2018 განკარგულება.pdf
#64 სენაკი კომისიის განკარგულება განკარგულება #36/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №64 სენაკის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევისა და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე 36-2018 განკარგულება.pdf
#64 სენაკი კომისიის განკარგულება განკარგულება #35/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მოსამსახურეებისთვის ხმის მიცემისთვის საარჩევნო უბნის განსაზღვრის შესახებ 35-2018 განკარგულება.pdf
#64 სენაკი კომისიის განკარგულება განკარგულება #34/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №64 სენაკის საარჩევნო ოლქში შემავალი №40 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ 34-2018 განკარგულება.pdf
#64 სენაკი კომისიის განკარგულება განკარგულება #33/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №64.40 დიდი ხორშის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის გამო შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 33-2018 განკარგულება.pdf
#64 სენაკი კომისიის განკარგულება განკარგულება #32/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №64.40 დიდი ხორშის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ 32-2018 განკარგულება.pdf
#64 სენაკი კომისიის განკარგულება განკარგულება #31/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №64 სენაკის საარჩევნო ოლქში შემავალი №64.03, №64.11, №64.13, №64.19, №64.29, №64.39, №64.41 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ 31-2018 განკარგულება.pdf
#64 სენაკი კომისიის განკარგულება განკარგულება #30/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №64.03, №64.11, №64.13, №64.19, №64.29, №64.39 და №64.41 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის გამო შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 30-2018 განკარგულება.pdf
#64 სენაკი კომისიის განკარგულება განკარგულება #29/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის N64.03 ი. გოგებაშვილის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ 29-2018 განკარგულება.pdf
#64 სენაკი კომისიის განკარგულება განკარგულება #28/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის N64.11 დ. აღმაშენებლის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ 28-2018ნ განკარგულება.pdf
#64 სენაკი კომისიის განკარგულება განკარგულება #272018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის N64.29 ნოსირის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ 27-2018 განკარგულება.pdf
#51 ზესტაფონი სხდომის ოქმი ოქმი N18 N10 და N43 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევა და სპეციალური სიების დამტკიცება ოქმი N18.pdf
#64 სენაკი კომისიის განკარგულება განკარგულება #26/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის N64.19 საავადმყოფოს საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ 26-2018 განკარგულება.pdf
#64 სენაკი კომისიის განკარგულება განკარგულება #25/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის N64.13 გამარჯვების საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ 25 -2018 განკარგულება.pdf
#68 წალენჯიხა სხდომის ოქმი 21/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018წლის 28ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის N68წალენჯიხის საარჩევნო ოლქის კენჭისყრის შედეგების შეჯამება img20181211_14211496.pdf
#68 წალენჯიხა სხდომის ოქმი 16/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის N68წალენჯიხის საოლქო კომისიის წარმომადგენლის არჩევისა და მისი უფლებამოსილების განსაზღვრის შესახებ. img20181211_14191801.pdf
#32 გორი სხდომის ოქმი ოქმი N23/2018 სხდომის ოქმი.pdf
#32 გორი სხდომის ოქმი ოქმი N22/2018 სხდომის ოქმი.pdf
#43 ონი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N16/2018 N43 ონის საარჩევნო ოლქში საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის შედგენის თაობაზე. სხდომის ოქმი 16.pdf
#30 კასპი სხდომის ოქმი ოქმი შედეგების შეჯამების შსახებ ოქმი.pdf
#30 კასპი სხდომის ოქმი ოქმი საჩივრების შესახებ ოქმი.pdf
#32 გორი სხდომის ოქმი ოქმი N26/2018 სხდომის ოქმი.pdf
#32 გორი სხდომის ოქმი ოქმი N33/2018 სხდომის ოქმი.pdf
#41 ნინოწმინდა სხდომის ოქმი სხდომოს ოქმი #22.pdf
#36 ბორჯომი სხდომის ოქმი ოქმი #14 სხდომის ოქმი #14.pdf
#36 ბორჯომი სხდომის ოქმი ოქმი #13 სხდომის ოქმი #13.pdf
#36 ბორჯომი სხდომის ოქმი ოქმი #12 სხდომის ოქმი #12.pdf
#36 ბორჯომი სხდომის ოქმი ოქმი #11 სხდომის ოქმი #11.pdf
#36 ბორჯომი სხდომის ოქმი ოქმი #10 სხდომის ოქმი #10.pdf
#36 ბორჯომი კომისიის განკარგულება განკარგულება #25/2018 25.2018.pdf
#36 ბორჯომი კომისიის განკარგულება განკარგულება #24/2018 24.2018.pdf
#36 ბორჯომი კომისიის განკარგულება განკარგულება #23/2018 23.2018.pdf
#36 ბორჯომი კომისიის განკარგულება განკარგულება #22/2018 22.2018.pdf
#36 ბორჯომი კომისიის განკარგულება განკარგულება #21/2018 21.2018.pdf
#36 ბორჯომი კომისიის განკარგულება განკარგულება #20/2018 20.2018.pdf
#36 ბორჯომი კომისიის განკარგულება განკარგულება #19/2018 19.2018.pdf
#36 ბორჯომი კომისიის განკარგულება განკარგულება #18/2018 18.2018.pdf
#65 მარტვილი სხდომის ოქმი N13 სხდომის ოქმი ა(ა)იპ-ის \\\"ინსტიტუციური განვითარებისა და მონიტორინგის ცენტრი\\\" დამკვირებლის ეკა თაფლაძის(ოლქში რეგ.N169/2018) საჩივრის განხილვის შესახებ N13 სხდომის ოქმი.pdf
#65 მარტვილი სხდომის ოქმი N14 სხდომის ოქმი საქრთველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების შედეგების შეჯამების შესახებ N14 სხდომის ოქმ.pdf
#65 მარტვილი სხდომის ოქმი N15 სხდომის ოქმი საქრთველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის გამართვისათვის N65 მარტვილის ოლქში N4 N8 N17 საუბნო საარჩევნო კომისიებში კომისიის წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტისა და ხელახალი კონკურსის გამოცხადების შესახებ N15 სხდომის ოქმი.pdf
#65 მარტვილი სხდომის ოქმი N16 სხდომის ოქმი საქრთველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის გამართვისათვის N65 მარტვილის ოლქში შემავალი N4, N8, N17 საუბნო საარჩევნო კომისიის გამოკლებული წევრების არჩევის შეასხებ. N16 სხდომის ოქმი.pdf
#65 მარტვილი სხდომის ოქმი N17 სხდომის ოქმი საქრთველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის შსს სამეგრელო-ზემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის მოსამსახურეთა ხმის მიცემისთვის უბნის განსაზღვრის შესახებ N17 სხდომის ოქმი.pdf
#65 მარტვილი სხდომის ოქმი N18 სხდომის ოქმი საქრთველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის გამართვისათვის N65 მარტვილის საოლქო საარჩევნო კომისიაში და მასში შემავალ ყველა საუბნო საარჩევნო კომისიაში წარმომადგენლების დანიშვნის შესახებ. N18 სხდომის ოქმი.pdf
#65 მარტვილი სხდომის ოქმი N19 სხდომის ოქმი საქრთველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის ამომრჩეველთა სპეციალური სიის დამტკიცების თაობაზე N19 სხდომის ოქმი.pdf
#65 მარტვილი სხდომის ოქმი N20 სხდომის ოქმი საქრთველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის გამართვისათვის N65 მარტვილის საოლქო საარჩევნო ოლქში შემავალ საარჩევნო უბანზე გადასატანი ყუთის სიაში ამომრჩეველთა შეყვანის მიზანშეწონილობის თაობაზე N20 სხდომის ოქმი.pdf
#65 მარტვილი სხდომის ოქმი N21 სხდომის ოქმი საქრთველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის გამართვისათვის N65 მარტვილის საოლქო საარჩევნო კომისიაში რეგისტრირებული(N189, N191, N192) საჩივრების განხილვის შესახებ. სხდომის ოქმი N21.pdf
#37 ახალციხე სხდომის ოქმი 26 საქრთველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის შედგენის შესახებ 20181210_12220038.pdf
#36 ბორჯომი სხდომის ოქმი ოქმი #15 საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტურის შეჯამების თაობაზე სხდომის ოქმი #15.pdf
#38 ადიგენი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის შედეგების შეჯამება oqmi.pdf
#50 საჩხერე სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N 17 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის მეორე ტურის შემაჯამებელი ოქმის დამტკიცების შესაებ სხდომის ოქმი N 17. 7.12.2018..pdf
#40 ახალქალაქი სხდომის ოქმი ოქმი №18 1. 2018 წლის 28 ნოემბერის საქართველოს პრეზიდენტის მეორე ტურის არჩევნებისათვის შემაჯამებელი ოქმის შედგენა 2. სხვადასხვა 2.pdf
#46 ლენტეხი კომისიის განკარგულება N18 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის მეორე ტურის შედეგების შეჯამების შესახებ . შედეგების შემაჯამები ს სხდომის ოქმი N 18.pdf
#57 ტყიბული სხდომის ოქმი N18/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის შედეგების შეჯამება img12092018_0001.pdf
#55 ხონი სხდომის ოქმი N23 მეორე ტურის შემაჯამებელი ოქმის შედგენის შესახებ N23 სხდომის ოქმი.pdf
#58 წყალტუბო სხდომის ოქმი #58 წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმი #25 1. საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №58-ე წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისიის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის შედგენის შესახებ oqmi 25.PDF
#45 ცაგერი სხდომის ოქმი N 12/2108 საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტურის შემაჯამებელი ოქმის შედგენის თაობაზე სხდომის ოქმი 45 ცაგერი.pdf
#44 ამბროლაური სხდომის ოქმი 1. №44 ამბროლაურის საარჩევნო ოლქში საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის შედგენის თაობაზე. 1. №44 ამბროლაურის საარჩევნო ოლქში საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის შედგენის თაობაზე. oqmi N15.pdf
#63 აბაშა სხდომის ოქმი N13/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის შედეგების შეჯამება N13.2018.PDF
#51 ზესტაფონი სხდომის ოქმი N21 მეორე ტურის შედეგების შეჯამება 21 სხდომის ოქმი.PDF
#65 მარტვილი სხდომის ოქმი N22 სხდომის ოქმი საქრთველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის გამართვისათვის N65 მარტვილის საოლქო საარჩევნო კომისიაში შემაჯამებელი ოქმის შედგენის თაობაზე სხდომის ოქმი N22.pdf
#53 ვანი სხდომის ოქმი 42/2018 საქ პრეზიდენტის მეორე ტურის შეჯამება სხდომის ოქმიN42.pdf
#56 ჭიათურა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი#019/2018 საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი სხდომის ოქმი ოქმი #19.pdf
#52 ბაღდათი სხდომის ოქმი საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის შედეგების შეჯამება შეჯამება ოქმი N19.pdf
#48 ხარაგაული კომისიის განკარგულება 051/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის №48 ხარაგაულის საარჩევნო ოლქის სპეციალური სიების დამტკიცების შესახებ 051.pdf
#48 ხარაგაული კომისიის განკარგულება 050/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის №48 ხარაგაულის საარჩევნო ოლქის №01 დაბა ხარაგაულის სპეციალური სიის დამტკიცების შესახებ 01 დაბა.pdf
#49 თერჯოლა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმიN20 ოქმი 20.pdf
#35 ხაშური სხდომის ოქმი N22 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის შედეგების შეჯამება N35 ხაშურის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმების საფუძველზე. ოქმიN22.pdf
#33 ქარელი სხდომის ოქმი 16 #33 ქარელის საარჩევნო ოლქის კენჭისყრის შედეგების შეჯამება ოქმი16.pdf
#54 სამტრედია სხდომის ოქმი 24 კენჭისყრის დღის შეჯამება, შემაჯამებელი ოქმის შედგენა 24 oqmi.pdf
#49 თერჯოლა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N19 oqmi 19.....pdf
#43 ონი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N14/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის N43 ონის საარჩევნო ოლქის საუბნო საარჩევნო კომისიების სპეციალური სიის დამტკიცების შესახებ. სხდომის ოქმი.pdf
#43 ონი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N15/2018 დანართით საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის N43 ონის საარჩევნო ოლქში შემავალი საარჩევნო უბნების გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში 3% ზევით ამომრჩეველთა შეყვანის მიზანშეწონილობის შესახებ. სხდომის ოქმი დანართი ორი გვერდი.pdf
#43 ონი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N12/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეების ხმის მიცემისთვის უბნის განსაზღვრის შესახებ. სხდომის ოქმი.pdf
#43 ონი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N11/2018 დანართით საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის არჩევნებისათვის N43 საარჩევნო ოლქში შემავალი N01,08,12,19,20 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ სხდომის ოქმი დანართი ერთი გვერდი.pdf
#49 თერჯოლა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N11 11.pdf
#43 ონი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N10/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების ვადამდე უფლებამოსილების შეწყვეტის და საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. სხდომის ოქმი სულ ექვსი გვერდი.pdf
#49 თერჯოლა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმიN18 18.pdf
#49 თერჯოლა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N17 17.pdf
#49 თერჯოლა სხდომის ოქმი N16 სხდომის ოქმი 16.pdf
#49 თერჯოლა სხდომის ოქმი სხდომის ოქი N15 15.pdf
#46 ლენტეხი სხდომის ოქმი N17 2018 წლის 28 ოქტომბრის საქართველოს პრეზიდენტის მეორე ტურის არჩევნებისათვის გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში 3 % -ზე მეტი ამომრჩეველთა შეყვანის შესახებ სხდომის ოქმი N 17.pdf
#46 ლენტეხი სხდომის ოქმი N16 2018 წლის 28 ოქტომბრის საქართველოს პრეზიდენტის მეორე ტურის არჩევნებისათვის N 46 ლენტეხის საარჩევნო ოლქში შემავალ საუბნო საარჩევნო კომისიებში , საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ . სხდომის ოქმი N 16.pdf
#46 ლენტეხი სხდომის ოქმი N15 2018 წლის 28 ოქტომბრის საქართველოს პრეზიდენტის მეორე ტურის არჩევნებისათვის გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩევლების შეყვანის შესახებ სხდომის ოქმი N 15.pdf
#46 ლენტეხი სხდომის ოქმი N14 2018 წლის 28 ოქტომბრის საქართველოს პრეზიდენტის მეორე ტურის არჩევნებისათვის საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეების სპეციალურ სიაში შეყვანის შესახებ სხდომის ოქმი N 14.pdf
#46 ლენტეხი სხდომის ოქმი N13 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის მეორე ტურის არჩევნებისათვის N 46 ლენტეხის საარჩევნო ოლქში შემავალ საუბნო საარჩევნო კომისიებში , საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ სხდომის ოქმი N 13.pdf
#46 ლენტეხი სხდომის ოქმი N12 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნების მეორე ტურისთვის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეებისთვის ხმის მიცემისთვის უბნის განსაზღვრის შესახებ სხდომის ოქმი N 12.pdf
#46 ლენტეხი სხდომის ოქმი N11 2018 წლის 28 ოქტომბრის საქართველოს პრეზიდენტის მეორე ტურის არჩევნებისათვის N 11 და N 12 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ . სხდომის ოქმი N 11.pdf
#46 ლენტეხი სხდომის ოქმი N10 2018 წლის საქართველოს პრეზიდენტის მეორე ტურის არჩევნებისათვის N 11 და N 12 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი N 10.pdf
#46 ლენტეხი კომისიის განკარგულება N 17 2018 წლის 28 ოქტომბრის საქართველოს პრეზიდენტის მეორე ტურის არჩევნებისათვის გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში 3 % -ზე მეტი ამომრჩეველთა შეყვანის შესახებ განკარგულება N 17.pdf
#46 ლენტეხი კომისიის განკარგულება N16 2018 წლის 28 ოქტომბრის საქართველოს პრეზიდენტის მეორე ტურის არჩევნებისათვის N 46 ლენტეხის საარჩევნო ოლქში შემავალ საუბნო საარჩევნო კომისიებში , საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ . განაკრგულება N 16.pdf
#46 ლენტეხი კომისიის განკარგულება N15 2018 წლის 28 ოქტომბრის საქართველოს პრეზიდენტის მეორე ტურის არჩევნებისათვის გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩევლების შეყვანის შესახებ განკარგულება N 15.pdf
#69 ჩხოროწყუ სხდომის ოქმი ოქმი№19/2018 №69 ჩხოროწყუს საარჩევნო ოლქში საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის შედგენის თაობაზე 19.pdf
#46 ლენტეხი კომისიის განკარგულება N 14 2018 წლის 28 ოქტომბრის საქართველოს პრეზიდენტის მეორე ტურის არჩევნებისათვის საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეების სპეციალურ სიაში შეყვანის შესახებ განკარგულება N 14.pdf
#57 ტყიბული კომისიის განკარგულება 22/2018 სადამკვირვებლო ორგანიზაციების „სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება“ დამკვირვებლის ნათია ბარბაქაძისა (საოლქოში რეგ. N247) და ,, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის“ დამკვირვებლის მელანო ჩხეიძის ( საოლქოში რეგ. N250) საჩივრების შესახებ N22.pdf
#57 ტყიბული კომისიის განკარგულება 21/2018 სადამკვირვებლო ორგანიზაციების „სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება“ დამკვირვებლის ნათია ბარბაქაძისა (საოლქოში რეგ. N244) და ,, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის“ დამკვირვებლის მელანო ჩხეიძის ( საოლქოში რეგ. N249) საჩივრების შესახებ N21.pdf
#57 ტყიბული კომისიის განკარგულება N20/2018 სადამკვირვებლო ორგანიზაციის „ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის“ დამკვირვებლის მელანო ჩხეიძის საჩივრის (საოლქოში რეგ. N241) შესახებ N20.pdf
#57 ტყიბული კომისიის განკარგულება N19/2018 სადამკვირვებლო ორგანიზაციის „სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება“ დამკვირვებლის მარიამ კიკვაძის საჩივრის (საოლქოში რეგ. N240) შესახებ N19.pdf
#57 ტყიბული კომისიის განკარგულება N18/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის N57 ტყიბულის საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ წარმომადგენლის არჩევისა და მისი უფლებამოსილების განსაზღვრის შესახებ N18.pdf
#57 ტყიბული კომისიის განკარგულება N17/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის N57 ტყიბულის საარჩევნო ოლქის საუბნო საარჩევნო კომისიებში გადასატან საარჩევნო ყუთის სიაში შესაყვანი ამომრჩეველთა სიის დამტკიცების შესახებ N17.pdf
#57 ტყიბული კომისიის განკარგულება N16/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის N57 ტყიბულის საარჩევნო ოლქის სპეციალური სიის დამტკიცების შესახებ N16.pdf
#45 ცაგერი კომისიის განკარგულება N 10/2018 გადასატანი საარჩევნო ყუთის ბათილად ცნობის შესახებ კომისიის განკ. 10.pdf
#39 ასპინძა სხდომის ოქმი 20/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის შედეგების შეჯამების შესახებ სხდომის ოქმი 20.pdf
#45 ცაგერი კომისიის განკარგულება N 09/2018 გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩევლის შეყვანის შესახებ კომისიის განკ. 09.pdf
#45 ცაგერი კომისიის განკარგულება N 08/2108 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნების მეორე ტურისათვის აამომრჩეველთა სპეციალური სიის დამტკიცების თაობაზე კომისიის განკ. 08.pdf
#45 ცაგერი კომისიის განკარგულება N07/20187 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნების მეორე ტურისათვის N 45 ცაგერის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლის არჩევისა და უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე კომისიის განკ. 07.pdf
#45 ცაგერი კომისიის განკარგულება N06/2018 მეორე ტურისთვის სპეც სიის განსაზღვრა კომისიის განკ. 06.pdf
#43 ონი კომისიის განკარგულება განკარგულება N16/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის N43 ონის საოლქო საარჩევნო კომისიის საარჩევნო უბნების ამომრჩეველთა სპეციალური სიის დამტკიცების შესახებ. კომისიის განკარგულება.pdf
#43 ონი კომისიის განკარგულება განკარგულება N15/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის N43 ონის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევისა და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე. კომისიის განკარგულება.pdf
#43 ონი კომისიის განკარგულება განკარგულება N14/2018 დანართით საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სსდ-საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის N8 სამმართველოს (ჯავა-ონის) მომსახურეების სპეციალური სიის დამტკიცების შესახებ. კომისიის განკარგულება N14.2018 დანართი ორი გვერდი.pdf
#43 ონი კომისიის განკარგულება განკარგულება N13/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურეების ხმის მიცემისთვის,უბნის განსაზღვრის შესახებ. კომისიის განკარგულება.pdf
#43 ონი კომისიის განკარგულება განკარგულება N12/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ. კომისიის განკარგულება.pdf
#43 ონი კომისიის განკარგულება განკარგულება N11/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. კომისიის განკარგულება.pdf
#43 ონი კომისიის განკარგულება განკარგულება N10/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების ვადამდე უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ. კომისიის განკარგულება.pdf
#49 თერჯოლა კომისიის განკარგულება განკარგულება N27/2018 N49 თერჯოლის საოლქო საარჩევნო კომისიაში პრეზიდენტობის კანდიდატის სალომე ზურაბიშვილი წარმდგენი ამომრჩეველთა საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლის საჩივრის(რეგN486) განხილვის შესახებ gan.27.pdf
#49 თერჯოლა კომისიის განკარგულება განკარგულება N26/2018 ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაცია \"ინსტიტუციური განვითარებისადა მონიტორინგის ცენტრის \"დამკვირვებლის საჩივრის (რეგN484 )განხილვის შესახებ gan.26.pdf
#49 თერჯოლა კომისიის განკარგულება განკარგულება N25/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევენბის მეორე ტურისათვის გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩევლების შეყვანის შესახებ. gan.25.pdf
#59 ქუთაისი სხდომის ოქმი ოქმი 42-2018 შემაჯამებელი ოქმის შედგენის შესახებ ოქმი 42-2018.pdf
#55 ხონი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი ოქმი დამკვირვებლისსაჩივრის განხილვის შესახებ ოქმი N22.pdf
#55 ხონი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი ოქმი წარმომადგენლის საჩივრის განხილვის შესახებ ოქმი N21.pdf
#55 ხონი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი უბნის სპეც სიების დამტკიცების შესახებ ოქმი N20.pdf
#55 ხონი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი ოქმი სპეც უბნის სპეც სიის დამტკიცების თაობაზე ოქმი N19.pdf
#55 ხონი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N18 გამოკლებული წევრების არჩევის შესახებ ოქმი N18.pdf
#55 ხონი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი ოქმი უფლებამოსილების შეწყვეტისა და კონკურსის გამოცხადების შესახებ ოქმი N17.pdf
#55 ხონი კომისიის განკარგულება საჩივრის განხილვა დამკვირვებლის საჩივრის განხილვის შესახებ N28.pdf
#55 ხონი კომისიის განკარგულება საჩივრის განხილვა წარმომადგენლის საჩივრის განხილვის შესახებ N27.pdf
#55 ხონი კომისიის განკარგულება უბნების სპეც სიები საარჩევნო უბნების სპეც სიების დამტკიცების თაობაზე N26.pdf
#55 ხონი კომისიის განკარგულება სპეც სიის დამტკიცება N30 უბნის სპეციალური სიის დამტკიცების შესახებ N25.pdf
#55 ხონი კომისიის განკარგულება წარმომადგენლების არჩევა კომისიის მიერ წარმომადგენლების არჩევის შესახებ N24.pdf
#55 ხონი კომისიის განკარგულება წევრების არჩევა კომისიის წევრების არჩევის შესახებ N23.pdf
#55 ხონი კომისიის განკარგულება კონკურსის გამოცხადება პრეზიდენტის არჩევნების მე-2 ტურისათვის გამოკლებული კომისიის წევრების ასარჩევი კონკურსის გამოცხადება N22.pdf
#55 ხონი კომისიის განკარგულება უფლებამოსილების შეწყვეტა პრეზიდენტის არჩევნების მე-2 ტურისათვის ზოგიერთი კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტა საკუთარი განცხადების საფუძველზე N21.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება 82/2018 არასამთავრობო ორგანიზაციის „საქართველოს პარლამენტართა საზოგადოება“ დამკვირვებლის თინათინ გალუაშვილის მიერ წარდგენილი საჩივრის (რეგ. №752) შესახებ 82.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება 81/2018 არასამთავრობო ორგანიზაციის „საქართველოს პარლამენტართა საზოგადოება“ დამკვირვებლის თინათინ გალუაშვილის მიერ წარდგენილი საჩივრის (რეგ. №751) შესახებ 81.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება 80/2018 არასამთავრობო ორგანიზაციის „საქართველოს პარლამენტართა საზოგადოება“ დამკვირვებლის თინათინ გალუაშვილის მიერ წარდგენილი საჩივრის (რეგ. №750) შესახებ 80.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება 79/2018 არასამთავრობო ორგანიზაციის „საქართველოს პარლამენტართა საზოგადოება“ დამკვირვებლის თინათინ გალუაშვილის მიერ წარდგენილი საჩივრის (რეგ. №749) შესახებ 79.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება 78/2018 არასამთავრობო ორგანიზაციის „საქართველოს პარლამენტართა საზოგადოება“ დამკვირვებლის თინათინ გალუაშვილის მიერ წარდგენილი საჩივრის (რეგ. №748) შესახებ 78.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება 77/2018 არასამთავრობო ორგანიზაციის „საქართველოს პარლამენტართა საზოგადოება“ დამკვირვებლის თინათინ გალუაშვილის მიერ წარდგენილი საჩივრის (რეგ. №747) შესახებ 77.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება 76/2018 არასამთავრობო ორგანიზაციის „აპრიორი“ დამკვირვებლის თინათინ ბაქრაძის მიერ წარდგენილი საჩივრის (რეგ. №746) შესახებ 76.pdf
#5 ისანი სხდომის ოქმი ოქმი N32 oqmi N32.pdf
#5 ისანი სხდომის ოქმი ოქმი N31 oqmi N31.pdf
#5 ისანი სხდომის ოქმი ოქმი N30 oqmi N30.pdf
#35 ხაშური სხდომის ოქმი N21 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის გამართვისათვის N35 ხაშურის საოლქო საარჩევნო კომისიაში შემოსული სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების დამკვირვებლის მალხაზ მიქელაძის საჩივრების (საოლქოში რეგ. N507 30.11.2018 N508 30.11.2018) თაობაზე. ოქმიN21.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მთაწმინდის საარჩევნო ოლქის №35 საუბნო საარჩევნო კომისიაში გადასატანი საარჩევნო ყუთის მეშვეობით ხმის მიცემის მოთხოვნით შემოსული მოქალაქეების განცხადებების განხილვის თაობაზე 56.pdf
#48 ხარაგაული სხდომის ოქმი 17 გრ. ვაშაძის წარმომადგენლის საჩივრის შესახებ 17.pdf
#48 ხარაგაული სხდომის ოქმი 16 გადასატანი ყუთის სიაში ამომრჩევლების შეყვანის შესახებ 16.pdf
#48 ხარაგაული სხდომის ოქმი 15 სპეციალური სიების დამყკიცების შესახებ 15.pdf
#48 ხარაგაული სხდომის ოქმი 14 წარმომადგენლის რაჩევა 14.pdf
#18 ახმეტა სხდომის ოქმი ოქმი N20 სპეციალური და გადასატანი ყუთის სიებში ამომრჩეველთა შეყვანის მიზანშეწონილობის შესახებ 201 (5 files merged).pdf
#48 ხარაგაული სხდომის ოქმი 13 ხმის მისაცემად უბნის განსაზღვრა 13.pdf
#18 ახმეტა კომისიის განკარგულება განკარგულებაN21 გადასატანი ყუთის სიაში, ამომრჩეველთა შეყვანის მიზანშეწონილობის შესახებ 21 (2 files merged).pdf
#18 ახმეტა კომისიის განკარგულება განკარგულებაN20 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის მეორე ტურის არჩევნებისათვის სპეციალური სიების დამტკიცების შესახებ 20 (2 files merged).pdf
#48 ხარაგაული სხდომის ოქმი 12 წევრების არჩევა 12.pdf
#18 ახმეტა სხდომის ოქმი ოქმიN19 საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების დანიშვნისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეების სპეციალურ სიაში შეყვანის შესახებ 191 (6 files merged).pdf
#18 ახმეტა კომისიის განკარგულება განკარგულებაN19 შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლის ბესიკ ონიანის სპეციალურ სიაში შეყვანის შესახებ 19.pdf
#18 ახმეტა კომისიის განკარგულება განკარგულებაN18 ახმეტის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების დანიშვნისა და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე 181 (3 files merged).pdf
#18 ახმეტა სხდომის ოქმი ოქმიN17 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთათვის ხმის მიცემისთვის უბნის განსაზღვრის შესახებ 171 (3 files merged).pdf
#18 ახმეტა კომისიის განკარგულება განკარგულებაN16 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთათვის ხმის მიცემისთვის უბნის განსაზღვრის შესახებ 16.pdf
#65 მარტვილი კომისიის განკარგულება N43 განკარგულება საქრთველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის გამართვისათვის N65 მარტვილის საარჩევნო ოლქში შემავალ საარჩევნო უბნებზე გადასატანი ყუთის სიაში ამომრჩეველთა შეყვანის მიზანშეწონილობის თაობაზე N43 განკ.pdf
#65 მარტვილი კომისიის განკარგულება N42 განკარგულება საქრთველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის ამომრჩეველთა სპეციალური სიის დამტკიცების თაობაზე N42 განკ.pdf
#65 მარტვილი კომისიის განკარგულება N41 განკარგულება საქრთველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის საქართველოს შსს სამეგრელო-ზემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის მოსამსახურეთა სპეციალური სიის დამტკიცების თაობაზე N41 განკ.pdf
#65 მარტვილი კომისიის განკარგულება N40 განკარგულება საქრთველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის გამართვისათვის N65 მარტვილის საარჩევნო კომისიაში და მასში შემავალ ყველა საუბნო საარჩევნო კომისიაში წარმომადგენლების დანიშვნის შესახებ N40 განკ.pdf
#59 ქუთაისი სხდომის ოქმი ოქმი 41-2018 სხვადასხვა ოქმი 41-2018.pdf
#59 ქუთაისი სხდომის ოქმი ოქმი 40-2018 საჩივრების განხილვა ოქმი 40-2018.pdf
#59 ქუთაისი სხდომის ოქმი ოქმი 39-2018 საჩივრების განხილვა ოქმი39-2018.pdf
#68 წალენჯიხა სხდომის ოქმი 20/2018 ,,ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია\"დამკვირვებლის ინეზა შენგელიას საჩივრის შესახებ img20181204_16565926.pdf
#68 წალენჯიხა სხდომის ოქმი 18/2018 N68წალენჯიხის საარჩევნო ოლქში შემავალ საარჩევნო უბნებზე გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩეველთა მიზანშეწონილობის შესახებ img20181204_16550436.pdf
#17 თელავი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N19 სხდომის ოქმი 19.pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება N 31 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №17 თელავის საარჩევნო ოლქის კომისიაში შემავალ უბნებში ამომრჩევლების გადასატანი ყუთის სიაში შეყვანის შესახებ განკარგულება 31-2018.pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება N 30 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის N17 თელავის საარჩევნო ოლქის საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეების ამომრჩეველთა სპეციალური სიების დამტკიცების შესახებ განკარგულება 30-2018.pdf
#17 თელავი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N18 სხდომის ოქმი 18 .pdf
#58 წყალტუბო კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება # 54 №02-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის დარეჯან ლაჭყეპიანის მოხსენებითი ბარათის შესახებ 54.PDF
#58 წყალტუბო კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება # 53 №01-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ალექსანდრე ღონღაძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ 53.PDF
#58 წყალტუბო კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება # 52 №60-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თამარ ამაღლობელის მოხსენებითი ბარათის შესახებ 52.PDF
#58 წყალტუბო კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება # 51 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №58-ე წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისიაში სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საზოგადოების დამკვირვებლის ვახტანგ გოგოიშვილის საჩივრის განხილვის შესახებ 51.PDF
#58 წყალტუბო კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება # 50 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №58 წყალტუბოს №54-ე საარჩევნო უბნის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის მონაცემების შეცვლის შესახებ 50.PDF
#58 წყალტუბო კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება # 49 №54-ე საუბნო საარჩევნო კომისიისდან შემოსული გადასატანი საარჩევნო ყუთის გახსნის და მასში არსებული საარჩევნო ბიულეტენების დათვლის შესახებ. 49.PDF
#58 წყალტუბო კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება # 48 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №58-ე წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისიაში საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დამკვირვებლის თამარ ფაჩულიას საჩივრის განხილვის შესახებ 48.PDF
#58 წყალტუბო კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება # 47 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №58-ე წყალტუბოს საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიაში გადასატანი საარჩევნო ყუთის საიში ამომრჩევლის შეყვანაზე უარის თქმის შესახებ 47.PDF
#58 წყალტუბო კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება # 46 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №58-ე წყალტუბოს საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიებში გადასატანი საარჩევნო ყუთით სიაში ამომრჩევლების შეყვანის შესახებ. 46.PDF
#58 წყალტუბო კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება # 45 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №58-ე წყალტუბოს საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლის არჩევისა და მისი უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე 45.PDF
#58 წყალტუბო კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება # 44 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნების მეორე ტურისთვის №58-ე წყალტუბოს საარჩევნო ოლქში სპეციალური სიების დამტკიცების შესახებ. 44.PDF
#58 წყალტუბო კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება # 43 . საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნების მეორე ტურისთვის გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილ #68-ე საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველთა სპეციალური სიის დამტკიცების შესახებ 43.PDF
#63 აბაშა სხდომის ოქმი N12/2018 კენჭისყრის დღეს ოლქში დაწერილი საჩივრების განხილვის შესახებ N12.2018.PDF
#58 წყალტუბო კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება # 42 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნების მეორე ტურისთვის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეებისათვის ხმის მიცემისთვის №58-ე და №67-ე საარჩევნო უბნებზე ამომეჩეველთა სპეციალური სიის დამტკიცების შესახებ. 42.PDF
#58 წყალტუბო კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება # 41 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №58 წყალტუბოს საარჩევნო უბნებზე №58-ე წყალტუბოს საარჩევნო ოლქის წარმომადგენლების დანიშვნის შესახებ. 41.PDF
#58 წყალტუბო კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება # 40 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №58 წყალტუბოს №67-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ. 40.PDF
#67 ზუგდიდი სხდომის ოქმი N32 ა(ა)იპ-ის \\\"პოლიტიკისა და სამართლის ობსერვატორია\\\" დამკვირვებლის საჩივრის შესახებ.ა(ა)იპ-ის \\\\\\\"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია\\\\\\\" და \\\\\\\"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება\\\\\\\" დამკვირვებლების საჩივრის შესახებ.საარჩევნო სუბიექტის \\\"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა\\\" წარმომადგენლის ანა წითლიძის საჩივრის შესახებ.ა(ა)იპ-ის \\\\\\\"პოლიტიკისა და სამართლის ობსერვატორია\\\\\\\" დამკვირვებლის საჩივრის შესახებ img20181204_15570662.pdf
#67 ზუგდიდი სხდომის ოქმი N31 ა(ა)იპ-ის \\\"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია\\\" და \\\"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება\\\" დამკვირვებლების საჩივრის შესახებ.ა(ა)იპ-ის \\\\\\\"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია\\\" დამკვირვებლის საჩივრის შესახებ img20181204_15574432.pdf
#58 წყალტუბო კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება # 39 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნების მეორე ტურისთვის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეებისათვის ხმის მიცემისთვის უბნის განსაზღვრის შესახებ 39.PDF
#58 წყალტუბო კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება # 38 .საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №58 წყალტუბოს №67-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 38.PDF
#58 წყალტუბო კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება # 37 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №58 წყალტუბოს №67-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ბორის ყოლბაიას უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ. 37.PDF
#58 წყალტუბო კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება # 36 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №58 წყალტუბოს №68-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ. 36.PDF
#58 წყალტუბო კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება # 35 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №58 წყალტუბოს №68-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსისი გამოცხადების შესახებ 35.PDF
#58 წყალტუბო კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება # 34 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №58 წყალტუბოს №68-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების ზაური ედიბერიძისა და ალექსანდრე ფორჩხიძის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ. 34.PDF
#58 წყალტუბო კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება # 33 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №58 წყალტუბოს №54-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ. 33.PDF
#58 წყალტუბო კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება # 32 .საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №58 წყალტუბოს №54-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 32.PDF
#58 წყალტუბო კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება # 31 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №58 წყალტუბოს №54-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის ფატი საღინაძის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ. 31.PDF
#58 წყალტუბო კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება # 30 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №58 წყალტუბოს №11-ე, №24-ე, №50-ე, №55-ე №61-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ. 30.PDF
#67 ზუგდიდი სხდომის ოქმი N30 N67 ზუგდიდის საარჩევნო ოლქში შემავალ საარჩევნო უბანზე გადასატანი ყუთის სიაში ამომრჩევლის შეყვანის მიზანშეწონილობის თაობაზე img20181204_15274753.pdf
#58 წყალტუბო კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება # 29 №58 წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების ნანა გვაჩლიანისა და ბერა ბერაძის მოხსენებითი ბარათის (საოლქო საარჩევნო კომისიაში რეგიტრაციის №1080) შესახებ. 29.PDF
#67 ზუგდიდი სხდომის ოქმი N29 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის მეორე ტურისთვის უბნების სპეციალური სიის დამტკიცების შესახებ img20181204_15265611.pdf
#58 წყალტუბო კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება # 28 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №58 წყალტუბოს №11-ე, №24-ე, №50-ე, №55-ე და №61-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. 28.PDF
#67 ზუგდიდი სხდომის ოქმი N28 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის მეორე ტურისთვის სპეციალური სიის დამტკიცების შესახებ.საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის მეორე ტურისთვის ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევისა და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის შესახებ img20181204_15260121.pdf
#58 წყალტუბო კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება # 27 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №58 წყალტუბოს №11-ე, №24-ე, №50-ე, №55-ე და №61-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ. 27.PDF
#67 ზუგდიდი სხდომის ოქმი N27 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის მეორე ტურისთვის N67 ზუგდიდის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ img20181204_15240642.pdf
#67 ზუგდიდი სხდომის ოქმი N26 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის მეორე ტურისთვის N67.13 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ.საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის მეორე ტურისთვის N67.13 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის თეონა შარიას უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის გამო შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ.საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნების მეორე ტურისთვის შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის მოსამსახურეებისთვის ხმის მიცემისთვის უბნის განსაზღვრის შესახე img20181204_15225119.pdf
#59 ქუთაისი სხდომის ოქმი ოქმი 38-2018 გადასატანი ყუთის გახსნის შესახებ ოქმი 38-2018.pdf
#59 ქუთაისი სხდომის ოქმი ოქმი 37-2018 სხვადასხვა ოქმი 37-2018.pdf
#59 ქუთაისი სხდომის ოქმი ოქმი 36-2018 სპეცსიების დამტკიცების შესახებ ოქმი 36-2018.pdf
#65 მარტვილი კომისიის განკარგულება N39 განკარგულება საქრთველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეთა მიერ ხმის მიცემისთვის უბნის განსაზღვრის შესახებ N39 გან.pdf
#67 ზუგდიდი კომისიის განკარგულება N52/2018 სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება\\\" დამკვირვებლის საჩივრის შესახებ 52.pdf
#58 წყალტუბო სხდომის ოქმი 58 წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმი 24 1. საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №58-ე წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისიაში სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საზოგადოების დამკვირვებლის ვახტანგ გოგოიშვილის საჩივრის განხილვის შესახებ 2. №60-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თამარ ამაღლობელის მოხსენებითი ბარათის შესახებ 3. №01-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ალექსანდრე ღონღაძის მოხსენებითი ბარათის შესახებ 4. №02-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის დარეჯან ლაჭყეპიანის 24.PDF
#67 ზუგდიდი კომისიის განკარგულება N51/2018 ა(ა)იპ-ის \\\"პოლიტიკისა და სამართლის ობსერვატორია\\\" დამკვირვებლის საჩივრის შესახებ 51.pdf
#58 წყალტუბო სხდომის ოქმი 58 წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმი 23 1. საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №58-ე წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისიაში საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დამკვირვებლის თამარ ფაჩულიას საჩივრის განხილვის შესახებ 2. №54-ე საუბნო საარჩევნო კომისიისდან შემოსული გადასატანი საარჩევნო ყუთის გახსნის და მასში არსებული საარჩევნო ბიულეტენების დათვლის შესახებ. 3. №58-ე წყალტუბოს საარჩევნო ოლქის №54-ე საარჩევნო უბნის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმში მონაცემე 23.PDF
#67 ზუგდიდი კომისიის განკარგულება N50/2018 საარჩევნო სუბიექტის \"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა\" წარმომადგენლის ანა წითლიძის საჩივრის შესახებ 50.pdf
#65 მარტვილი კომისიის განკარგულება N38 განკარგულება საქრთველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის გამართვისათვის N65 მარტვილის საარჩევნო ოლქში შემავალი N04 N08 N17 საუბნო საარჩევნო კომისიის გამოკლებული წევრების არჩევის შესახებ N38 გან.pdf
#58 წყალტუბო სხდომის ოქმი 58 წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმი 22 1. საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №58 წყალტუბოს საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლის დანიშვნის შესახებ. 2. საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №58-ე წყალტუბოს საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიებში გადასატანი საარჩევნო ყუთით სიაში ამომრჩევლების შეყვანის შესახებ. 3. საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №58-ე წყალტუბოს საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიაში გად 22.PDF
#67 ზუგდიდი კომისიის განკარგულება N49/2018 ა(ა)იპ-ის \\\"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია\\\" და \\\"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება\\\" დამკვირვებლების საჩივრის შესახებ 49.pdf
#67 ზუგდიდი კომისიის განკარგულება N48/2018 ა(ა)იპ-ის \"პოლიტიკისა და სამართლის ობსერვატორია\" დამკვირვებლის საჩივრის შესახებ 48.pdf
#65 მარტვილი კომისიის განკარგულება N37 განკარგულება საქრთველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის გამართვისათვის N65 მარტვილის საარჩევნო ოლქში შემავალი N04 N08 N17 საუბნო საარჩევნო კომისიის გამოკლებული წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ N37 გან.pdf
#67 ზუგდიდი კომისიის განკარგულება N47/2018 ა(ა)იპ-ის \\\"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია\" დამკვირვებლის საჩივრის შესახებ 47.pdf
#67 ზუგდიდი კომისიის განკარგულება N46/2018 ა(ა)იპ-ის \"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია\" და \"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება\" დამკვირვებლების საჩივრის შესახებ 46.pdf
#70 ფოთი სხდომის ოქმი N33 სადამკვირვებლო ორგანიზაციია \\\"პოლიტიკისა და სამართლის ობსერვატორია\\\" დამკვირვებლის ანა ქავთარაძის საჩივრის (საოლქო საარჩევნო კომისიაში რეგისტრაციის N321) შესახებ img20181204_15004744.pdf
#58 წყალტუბო სხდომის ოქმი 58 წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმი 21 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნების მეორე ტურისთვის №58-ე წყალტუბოს საარჩევნო ოლქში სპეციალური სიების დამტკიცების შესახებ. 21.PDF
#67 ზუგდიდი კომისიის განკარგულება N45/2018 N67 ზუგდიდის საარჩევნო ოლქში შემავალი N32 საარჩევნო უბნის კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის მონაცემების შეცვლის შესახებ 45.pdf
#70 ფოთი სხდომის ოქმი N32 პარტია \\\"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა\\\" წარმომადგენლის დათო ხომერიკის საჩივრის (საოლქო საარჩევნო კომისიაში რეგისტრაციის N325) შესახებ img20181204_14574024.pdf
#65 მარტვილი კომისიის განკარგულება N36 განკარგულება საქრთველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის გამართვისათვის N65 მარტვილის საარჩევნო ოლქში შემავალი N17 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ N36 გან.pdf
#70 ფოთი სხდომის ოქმი N31 პარტია \\\\\\\"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა\\\\\\\" წარმომადგენლის დათო ხომერიკის საჩივრის (საოლქო საარჩევნო კომისიაში რეგისტრაციის N323) შესახებ img20181204_14561290.pdf
#65 მარტვილი კომისიის განკარგულება N35 განკარგულება საქრთველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის გამართვისათვის N65 მარტვილის საარჩევნო ოლქში შემავალი N08 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ N35 განკ.pdf
#67 ზუგდიდი კომისიის განკარგულება N44/2018 N67 ზუგდიდის საარჩევნო ოლქში შემავალ საარჩევნო უბანზე გადასატანი ყუთის სიაში ამომრჩევლის შეყვანის მიზანშეწონილობის თაობაზე img20181204_13251623.pdf
#70 ფოთი სხდომის ოქმი N30 პარტია \\\\\\\"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა\\\\\\\" წარმომადგენლის დათო ხომერიკის საჩივრის (საოლქო საარჩევნო კომისიაში რეგისტრაციის N307) შესახებ img20181204_14543329.pdf
#65 მარტვილი კომისიის განკარგულება N34 განკარგულება საქრთველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის გამართვისათვის N65 მარტვილის საარჩევნო ოლქში შემავალი N04 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ N34 განკ.pdf
#67 ზუგდიდი კომისიის განკარგულება N43/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის მეორე ტურისთვის უბნების სპეციალური სიის დამტკიცების შესახებ img20181204_13234722.pdf
#67 ზუგდიდი კომისიის განკარგულება N42/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის მეორე ტურისთვის ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევისა და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის შესახებ img20181204_13240290.pdf
#67 ზუგდიდი კომისიის განკარგულება N41/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის მეორე ტურისთვის სპეციალური სიის დამტკიცების შესახებ img20181204_13241531.pdf
#67 ზუგდიდი კომისიის განკარგულება N40/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის მეორე ტურისთვის N67 ზუგდიდის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ img20181204_13242952.pdf
#67 ზუგდიდი კომისიის განკარგულება N39/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის მეორე ტურისთვის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეთა ხმის მიცემისთვის უბნის განსაზღვრის შესახებ img20181204_13244312.pdf
#58 წყალტუბო სხდომის ოქმი 58 წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმი 20 1. საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №58 წყალტუბოს საარჩევნო უბნებზე №58-ე წყალტუბოს საარჩევნო ოლქის წარმომადგენლების დანიშვნის შესახებ. 2. საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნების მეორე ტურისთვის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეებისათვის ხმის მიცემისთვის №58-ე და №67-ე საარჩევნო უბნებზე ამომეჩეველთა სპეციალური სიის დამტკიცების შესახებ. 3. საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნების მეორე ტურისთვის სა 20.PDF
#67 ზუგდიდი კომისიის განკარგულება N38/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნების მეორე ტურისთვის შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის მოსამსახურეებისთვის ხმის მიცემისთვის უბნის განსაზღვრის შესახებ img20181204_13252974.pdf
#58 წყალტუბო სხდომის ოქმი 58 წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმი 19 1. საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №58 წყალტუბოს №67-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ. 19.PDF
#67 ზუგდიდი კომისიის განკარგულება N37/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის მეორე ტურისთვის N67.13 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის თეონა შარიას უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის გამო შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ img20181204_13254964.pdf
#58 წყალტუბო სხდომის ოქმი 58 წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმი 18 1. საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №58 წყალტუბოს №68-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ. 2. საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №58 წყალტუბოს №67-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ბორის ყოლბაიას უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ. 3.საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №58 წყალტუბოს №67-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის წ 18.PDF
#58 წყალტუბო სხდომის ოქმი 58 წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმი 17 1. საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №58 წყალტუბოს №54-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ. 2. საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №58 წყალტუბოს №68-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების ზაური ედიბერიძისა და ალექსანდრე ფორჩხიძის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ. 3.საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №58 წყალტუბოს №68-ე საუბნო სა 17.PDF
#58 წყალტუბო სხდომის ოქმი 58 წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმი 16 1. საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №58 წყალტუბოს №11-ე, №24-ე, №50-ე, №55-ე №61-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ. 2. საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №58 წყალტუბოს №54-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის ფატი საღინაძის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ. 3.საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №58 წყალტუბოს №54-ე საუბნო 16.PDF
#58 წყალტუბო სხდომის ოქმი 58 წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმი 15 1. №58 წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრების ნანა გვაჩლიანისა და ბერა ბერაძის მოხსენებითი ბარათის (საოლქო საარჩევნო კომისიაში რეგიტრაციის №1080) შესახებ. 15.PDF
#67 ზუგდიდი კომისიის განკარგულება N36/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის მეორე ტურისთვის N67.13 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ img20181204_13245647.pdf
#58 წყალტუბო სხდომის ოქმი 58 წყალტუბოს საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმი 14 1. საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №58 წყალტუბოს №11-ე, №24-ე, №50-ე, №55-ე და №61-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ. 2. საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №58 წყალტუბოს №11-ე, №24-ე, №50-ე, №55-ე და №61-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. 14.PDF
#59 ქუთაისი სხდომის ოქმი ოქმი 35-2018 სხვადასხვა ოქმი 35-2018.pdf
#59 ქუთაისი სხდომის ოქმი ოქმი 34-2018 სხვადასხვა ოქმი 34-2018.pdf
#51 ზესტაფონი სხდომის ოქმი ოქმი N20 N51 ზესტაფონის საოლქო საარჩევნო კომისიაში საჩივრების განხილვა ოქმი N20.pdf
#51 ზესტაფონი სხდომის ოქმი ოქმი N19 გადასატან საარჩევნო ყუთში ამომრჩეველთა შეყვანა ოქმი N19.pdf
#51 ზესტაფონი კომისიის განკარგულება 27/2018 გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიებში ამომრჩეველთა შეყვანაზე უარის თქმის შესახებ 27-2018.pdf
#51 ზესტაფონი კომისიის განკარგულება 26/2018 გადასატან საარჩევნო ყუთის სიებში ამომრჩეველთა შეყვანის შესახებ 26-2018.pdf
#68 წალენჯიხა სხდომის ოქმი 19/2018 დემოკრატიულ ინიციატივათა საერთაშორისო ცენტრისა და ინსტიტუციური განვითარებისა და მონიტორინგის ცენტრის დამკვირვებლების საჩივრების განხილვის შესახებ img20181204_13093037.pdf
#68 წალენჯიხა კომისიის განკარგულება 24/2018 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დამკვირვებლის ინეზა შენგელიას საჩივრის შესახებ img20181204_13022970.pdf
#56 ჭიათურა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი#018-2018 ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაცია ააიპ ,,სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება“- ს დამკვირვებლის ილარიონ გაგნიძის საჩივრის განხილვის შესახებ 018.pdf
#56 ჭიათურა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი#017-2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის მეორე ტურის არჩევნებისათვის №56 ჭიათურის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლის არჩევისა და მათი უბლებამოსილების განსაზღვრის შესახებ. 017.pdf
#56 ჭიათურა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი#016-2018 1. საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის მეორე ტურის არჩევნებისათვის № 56 ჭიათურის საარჩევნო ოლქის საუბნო საარჩევნო კომისიების სპეციალური სიების დამტკიცების შესახებ 2. საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის მეორე ტურის არჩევნებისათვის № 56 ჭიათურის საარჩევნო ოლქის საუბნო საარჩევნო კომისიების გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიების დამტკიცების შესახებ 016.pdf
#56 ჭიათურა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი#015-2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის მეორე ტურის არჩევნებისათვის №56 ჭიათურის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევისა და მათი უბლებამოსილების განსაზღვრის შესახებ. 015.pdf
#56 ჭიათურა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი#014-2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ნოემბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის შსს-ს მოსამსახურეთა ხმის მიცემისთვის უბნის განსაზღვრის შესახებ 014.pdf
#53 ვანი სხდომის ოქმი N41 საჩივრების განხილვის შესახებ სხდომის ოქმიN41.pdf
#53 ვანი კომისიის განკარგულება 42/2018 საჩივრის განხილვა კომისიის განკარგულებაN42.pdf
#53 ვანი კომისიის განკარგულება 41/2018 საჩივრის განხილვა კომისიის განკარგულებაN41.pdf
#53 ვანი სხდომის ოქმი 40 გადასატანი ყუთის და საოლქოს წარმომადგენლის არჩევა სხდომის ოქმიN40.pdf
#53 ვანი კომისიის განკარგულება 40/2018 საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლის არჩევა კომისიის განკარგულებაN40.pdf
#53 ვანი კომისიის განკარგულება 39/2018 გადასატანი ყუთის სიაში 3 პროცენტს ზევით შეყვანა კომისიის განკარგულებაN39.pdf
#53 ვანი კომისიის განკარგულება 38/2018 სპეც სიების დამტკიცება კომისიის განკარგულებაN38.pdf
#53 ვანი სხდომის ოქმი 39 სპეც სიების დამტკიცება სხდომის ოქმიN39.pdf
#53 ვანი სხდომის ოქმი 38 საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლის არჩევა სხდომის ოქმიN38.pdf
#53 ვანი კომისიის განკარგულება 37/2018 საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლის არჩევა კომისიის განკარგულებაN37.pdf
#59 ქუთაისი სხდომის ოქმი ოქმი 33-2018 სხვადასხვა ოქმი 33-2018.pdf
#53 ვანი სხდომის ოქმი 37 საუბნო საარჩევნო კომისიის ახალი წევრის არჩევა სხდომის ოქმიN37.pdf
#53 ვანი კომისიის განკარგულება 36/2018 საუბნო საარჩ კომისიის ახალი წევრის არჩევა კომისიის განკარგულებაN36.pdf
#65 მარტვილი კომისიის განკარგულება N46 განკარგულება საქრთველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის პ/გ \\\"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის\\\" წარმომადგენელ ოლგა ჩურკანოვას (ოლქში რეგ.N192)საჩივრის შეესახებ N46 გან.pdf
#65 მარტვილი კომისიის განკარგულება N45 განკარგულება საქრთველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის პ/გ \\\"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის\\\" წარმომადგენელ ოლგა ჩურკანოვას (ოლქში რეგ.N191)საჩივრის შეესახებ N45 გან.pdf
#65 მარტვილი კომისიის განკარგულება N44 განკარგულება საქრთველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის პ/გ \"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის\" წარმომადგენელ ოლგა ჩურკანოვას (ოლქში რეგ.N189)საჩივრის შეესახებ N44 gan.pdf
#53 ვანი სხდომის ოქმი 36 საუბ საარჩ კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტა და კონკურსის გამოცხადება სხდომის ოქმიN36.pdf
#53 ვანი კომისიის განკარგულება 35/2018 საუბ საარჩ კომისიის უფლებამოსილების შეწყვეტა და კონკურსის გამოცხადება კომისიის განკარგულებაN35.pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება N 29 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნების მეორე ტურისთვის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეების მოხელეების ამომრჩეველთა სპეციალური სიების დამტკიცების შესახებ gankarguleba 29.pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება N 28 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №17 თელავის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების დანიშვნის და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე განკარგულება 28.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 415/2018 საჩივრის განხილვის შესახებ 415-2018.pdf
#50 საჩხერე სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N 16 ა(ა)იპ-ის ,,საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო“ დამკვირვებლის ზვიად ცირეკიძის საჩივრის (რეგისტრაციის N 470) შესახებ ოქმი N 16.PDF
#50 საჩხერე სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N 15 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის N 50 საჩხერის საარჩევნო ოლქში შემავალი საარჩევნო უბნების გადასატან საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩეველთა შეყვანის მიზანშეწონილობის შესახებ ოქმი N 15 26.11. 2018.pdf
#50 საჩხერე სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N 13 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნების მეორე ტურისთვის N 50 საჩხერის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევისა და მათი უფლებების განსაზღვრის თაობაზე ოქმი N 13. 24.11.2018.pdf
#50 საჩხერე სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N 12 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნების მეორე ტურისთვის შსს-ს მოსამსახურეთა ხმის მიცემისთვის უბნის განსაზღვრის შესახებ ოქმი N 12 22.11.2018.PDF
#7 ჩუღურეთი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N 38-2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მე-2 ტურის საჩივრების განხილვა სხდომის ოქმი 38.pdf
#7 ჩუღურეთი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N 37-2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მე-2 ტურის საჩივრების განხილვა სხდომის ოქმი 37.pdf
#7 ჩუღურეთი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N 36-2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მე-2 ტურის საჩივრების განხილვა სხდომის ოქმი 36.pdf
#3 საბურთალო სხდომის ოქმი 26/2018 N01 საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის დისციპლინური პასუხისმგებლობის შესახებ სხდომის ოქმი 26.pdf
#3 საბურთალო სხდომის ოქმი 25/2018 საჩივრების განხილვა სხდომის ოქმი 25.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 93/2018 N01 საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის დისციპლინური პასუხისმგებლობის შესახებ 93.pdf
#7 ჩუღურეთი კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება #72/2018 #07-10-485. 29.11.2018 კომისიის განკარგულება 73-2018.pdf
#7 ჩუღურეთი კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება #72/2018 #07-10-476. 29.11.2018 საჩივრის განხილვა კომისიის განკარგულება 72-2018.pdf
#7 ჩუღურეთი კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება #71/2018 #07-10-475. 28.11.2018 საჩივრის განხილვა კომისიის განკარგულება 71-2018.pdf
#7 ჩუღურეთი კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება #70/2018 #07-10-474. 28.11.2018 საჩივრის განხილვა კომისიის განკარგულება 70-2018.pdf
#7 ჩუღურეთი კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება #69/2018 #07-10-471. 28.11.2018 საჩივრის განხილვა კომისიის განკარგულება 69-2018.pdf
#7 ჩუღურეთი კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება #68/2018 #07-10-473. 28.11.2018 საჩივრის განხილვა კომისიის განკარგულება 68-2018.pdf
#7 ჩუღურეთი კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება #67/2018 #07-10-470. 28.11.2018 საჩივრის განხილვა კომისიის განკარგულება 67-2018.pdf
#7 ჩუღურეთი კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება #66/2018 #07-10-469. 28.11.2018 საჩივრის განხილვა კომისიის განკარგულება 66-2018.pdf
#7 ჩუღურეთი კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება #65/2018 #07-10-468. 28.11.2018 საჩივრის განხილვა კომისიის განკარგულება 65-2018.pdf
#7 ჩუღურეთი კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება #64/2018 #07-10-472. 28.11.2018 საჩივრის განხილვა კომისიის განკარგულება 64-2018.pdf
#7 ჩუღურეთი კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება #63/2018 #07-10-467. 28.11.2018 საჩივრის განხილვა კომისიის განკარგულება 63-2018.pdf
#7 ჩუღურეთი კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება #62/2018 #07-10-466. 28.11.2018 საჩივრის განხილვა კომისიის განკარგულება 62-2018.pdf
#7 ჩუღურეთი კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება #60/2018 #07-10-463. 28.11.2018 საჩივრის განხილვა კომისიის განკარგულება 60-2018.pdf
#4 კრწანისი კომისიის განკარგულება 89/2018 ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის ლილე ლიპარტელიანის საჩივრის (რეგისტრაციის N01/825) შესახებ 89.pdf
#4 კრწანისი კომისიის განკარგულება 88/2018 ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის ანი ონიანის საჩივრის (რეგისტრაციის N01/824) შესახებ 88.pdf
#4 კრწანისი კომისიის განკარგულება 87/2018 ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის ანი ონიანის საჩივრის (რეგისტრაციის N01/823) შესახებ 87.pdf
#4 კრწანისი კომისიის განკარგულება 86/2018 ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის ანი ონიანის საჩივრის (რეგისტრაციის N01/817) შესახებ 86.pdf
#4 კრწანისი კომისიის განკარგულება 85/2018 ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის ანი ონიანის საჩივრის (რეგისტრაციის N01/816) შესახებ 85.pdf
#4 კრწანისი კომისიის განკარგულება 84/2018 არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,ამერიკის მხარდამჭერთა ლიგის\" დამკვირვებლის ბესიკი ექსეულიძის საჩივრის (საოლქოში რეგ. N01/809) შესახებ 84.pdf
#4 კრწანისი კომისიის განკარგულება 83/2018 ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის ანი ონიანის საჩივრის (რეგისტრაციის N01/813) შესახებ 83.pdf
#4 კრწანისი კომისიის განკარგულება 82/2018 ,,საქართველოს პროფესიული განათლებისა და კვალიფიციური კადრების მომზადების მუშაკთა და სტუდენტთა კავშირის\" ეკატერინე ჭეიშვილის საჩივრის (საოლქოში რეგ. N01/804) შესახებ 82.pdf
#4 კრწანისი კომისიის განკარგულება 81/2018 ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის ანი ონიანის საჩივრის (რეგისტრაციის N01/802) შესახებ 81.pdf
#4 კრწანისი კომისიის განკარგულება 80/2018 ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის ანი ონიანის საჩივრის (რეგისტრაციის N01/798 და N01/796) შესახებ 80.pdf
#4 კრწანისი კომისიის განკარგულება 79/2018 ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის ანი ონიანის საჩივრის (რეგისტრაციის N01/795) შესახებ 79.pdf
#4 კრწანისი კომისიის განკარგულება 78/2018 ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის ანი ონიანის საჩივრის (რეგისტრაციის N01/794) შესახებ 78.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულებაN077/2018 საქართველოს ახალგაზრდა იურისთა ასოციაციის წარმომადგენლების საჩივრის შესახებ gan.77.pdf
#4 კრწანისი კომისიის განკარგულება 77/2018 ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის ანი ონიანის საჩივრის (რეგისტრაციის N01/791) შესახებ 77.pdf
#4 კრწანისი კომისიის განკარგულება 76/2018 ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის ანი ონიანის საჩივრის (რეგისტრაციის N01/790) შესახებ 76.pdf
#4 კრწანისი კომისიის განკარგულება 75/2018 ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის\" წარმომადგენლის ანი ონიანისა და ,,სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების\" დამკვირვებლის დიანა ჩემინავას საჩივრების (საოლქოში რეგ. N01/800, N01/789) შესახებ 75.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულებაN076/2018 ლიკა დათუაშვილის საჩივრის შესახებ gan.76.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულებაN075/2018 ლილი ტანიაშვილის საჩივრის შესახებ gan,75.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულებაN074/2018 ლილი ტანიაშვილის საჩივრის შესახებ gan.74.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულებაN073/2018 ლიკა დათუაშვილის საჩივრის შესახებ gan.73.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულებაN072/2018 ლილი ტანიაშვილის საჩივრის შესახებ gan.72.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულებაN071/2018 რუსუდან გოგისვანიძის საჩივრის შესახებ gan.71.pdf
#52 ბაღდათი სხდომის ოქმი N52 ბაღდატის საოლქო საარჩენო კომისიის მიერ საჩივრის განხილვა სხდ.ოქმი სხდომის ოქმი N18.pdf
#52 ბაღდათი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის N52 ბაღდათის საარჩევნო ოლქში შემავალ N52/5 საუბნო საარჩევნო იკომისიის პროცედურული დარღვევის შესახებ პროცედურული დარღვევა განკარგულება N27.pdf
#52 ბაღდათი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის N52 ბაღდათის საოლქო საარჩევნო კომისიაში არასამთავრობო ორგანიზაცია\"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია\"-ის საჩივრის (საოლქოში რეგ N17)შესახებ საჩივრის განხილვა განკარგულება N26.pdf
#52 ბაღდათი სხდომის ოქმი გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიის დამტკიცება სხდოის ოქმი სხდომის ოქმი N17.pdf
#52 ბაღდათი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის N52 ბაღდათის საარჩევნო ოლქში გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩევლის შეყვანის შესახებ გადასატანი ყუთი განკარ N25.pdf
#52 ბაღდათი სხდომის ოქმი სპეც.სიის დამტკიცების სხდომის ოქმი სპეც სია სხდომის ოქმი N16.pdf
#52 ბაღდათი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის N 52 ბაღდათის საარჩევნო ოლქში ამომრჩველთა სპეციალურ სიაში შესაყვან პირთა დამტკიცების შესახებ სპეც.სიაში შესაყვან პირთა დამტკიცება განკარგულება N24.pdf
#52 ბაღდათი სხდომის ოქმი N 52 ბაღდათის საოლქო საარჩევნო ნკომისიის წარმომადგენლების არჩევა. კომისიის სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N15.pdf
#48 ხარაგაული კომისიის განკარგულება 086/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის პრეზიდენტობის კანდიდატის გრიგოლ ვაშაძის №48 ხარაგაულის საარჩევნო ოლქში წარმომადგენლის თორნიკე ავალიშვილის საჩივრის (საოლქო კომისიაში რეგ. №340) შესახებ 86.pdf
#48 ხარაგაული კომისიის განკარგულება 085/2018 გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩევლების შეყვანის შესახებ 85.pdf
#48 ხარაგაული კომისიის განკარგულება 084/2018 გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩევლების შეყვანის შესახებ 84.pdf
#48 ხარაგაული კომისიის განკარგულება 083/2018 გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩევლების შეყვანის შესახებ 83.pdf
#48 ხარაგაული კომისიის განკარგულება 082/2018 გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩევლების შეყვანის შესახებ 82.pdf
#48 ხარაგაული კომისიის განკარგულება 081/2018 გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩევლების შეყვანის შესახებ 81.pdf
#48 ხარაგაული კომისიის განკარგულება 080/2018 გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩევლების შეყვანის შესახებ 80.pdf
#48 ხარაგაული კომისიის განკარგულება 079/2018 გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩევლების შეყვანის შესახებ 79.pdf
#48 ხარაგაული კომისიის განკარგულება 078/2018 გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩევლების შეყვანის შესახებ 78.pdf
#48 ხარაგაული კომისიის განკარგულება 077/2018 გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩევლების შეყვანის შესახებ 77.pdf
#48 ხარაგაული კომისიის განკარგულება 076/2018 გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩევლების შეყვანის შესახებ 76.pdf
#48 ხარაგაული კომისიის განკარგულება 075/2018 გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩევლების შეყვანის შესახებ 75.pdf
#48 ხარაგაული კომისიის განკარგულება 074/2018 გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩევლების შეყვანის შესახებ 74.pdf
#48 ხარაგაული კომისიის განკარგულება 073/2018 გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩევლების შეყვანის შესახებ 73.pdf
#48 ხარაგაული კომისიის განკარგულება 072/23018 გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩევლების შეყვანის შესახებ 72.pdf
#48 ხარაგაული კომისიის განკარგულება 071/2018 გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩევლების შეყვანის შესახებ 71.pdf
#48 ხარაგაული კომისიის განკარგულება 070/2018 გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩევლების შეყვანის შესახებ 70.pdf
#48 ხარაგაული კომისიის განკარგულება 069/2018 გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩევლების შეყვანის შესახებ 69.pdf
#48 ხარაგაული კომისიის განკარგულება 068/2018 გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩევლების შეყვანის შესახებ 68.pdf
#48 ხარაგაული კომისიის განკარგულება 067/2018 გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩევლების შეყვანის შესახებ 67.pdf
#48 ხარაგაული კომისიის განკარგულება 066/2018 გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩევლების შეყვანის შესახებ 66.pdf
#48 ხარაგაული კომისიის განკარგულება 065/2018 გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩევლების შეყვანის შესახებ 65.pdf
#48 ხარაგაული კომისიის განკარგულება 064/2018 გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩევლების შეყვანის შესახებ 64.pdf
#48 ხარაგაული კომისიის განკარგულება 063/2018 გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩევლების შეყვანის შესახებ 63.pdf
#48 ხარაგაული კომისიის განკარგულება 062/2018 გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩევლების შეყვანის შესახებ 62.pdf
#48 ხარაგაული კომისიის განკარგულება 061/2018 გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩევლების შეყვანის შესახებ 61.pdf
#48 ხარაგაული კომისიის განკარგულება 060/2018 გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩევლების შეყვანის შესახებ 60.pdf
#48 ხარაგაული კომისიის განკარგულება 059/2018 გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩევლების შეყვანის შესახებ 59.pdf
#48 ხარაგაული კომისიის განკარგულება 058/2018 გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩევლების შეყვანის შესახებ 58.pdf
#48 ხარაგაული კომისიის განკარგულება 057/2018 გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩევლების შეყვანის შესახებ 57.pdf
#48 ხარაგაული კომისიის განკარგულება 056/2018 გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩევლების შეყვანის შესახებ 56.pdf
#48 ხარაგაული კომისიის განკარგულება 055/2018 გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩევლების შეყვანის შესახებ
#48 ხარაგაული კომისიის განკარგულება 054/2018 გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩევლების შეყვანის შესახებ 54.pdf
#48 ხარაგაული კომისიის განკარგულება 053/2018 გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩევლების შეყვანის შესახებ 53.pdf
#48 ხარაგაული კომისიის განკარგულება 052/2018 გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩევლების შეყვანის შესახებ 52.pdf
#40 ახალქალაქი სხდომის ოქმი ოქმი №17 1.საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დამკვირვებლის #40 ახალქალაქის საარჩევნო ოლქში ნონა ასკილაშვილის საჩივრის (რეგ#255) განხილვა. 2. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დამკვირვებლის #40 ახალქალაქის საარჩევნო ოლქში ნონა ასკილაშვილის საჩივრის (რეგ.#256) განხილვა. 3. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დამკვირვებლის #40 ახალქალაქის საარჩევნო ოლქში ნონა ასკილაშვილის საჩივრის (რეგ.#257) განხილვა. 4. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დამკვირვებლის #40 ახალქალაქის 17.pdf
#40 ახალქალაქი სხდომის ოქმი ოქმი №16 1. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დამკვირვებლის #40 ახალქალაქის საარჩევნო ოლქში ნონა ასკილაშვილის საჩივრის (რეგ#227) განხილვა. 2. სამოქალაქო განვითარების საერთაშორისო ქსელის დამკვირვებლის #40 ახალქალაქის საარჩევნო ოლქში შმაგი ჩოხელის საჩივრის (რეგ#228) განხილვა. 3. სამოქალაქო განვითარების საერთაშორისო ქსელის დამკვირვებლის #40 ახალქალაქის საარჩევნო ოლქში შმაგი ჩოხელის საჩივრის (რეგ#229) განხილვა. 4. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დამკვირვებლის #40 ახალქალაქის საარჩევ img20181202_19085553.pdf
#54 სამტრედია სხდომის ოქმი N23 საჩივრების განხილვა 23-ოქმი.pdf
#8 დიდუბე სხდომის ოქმი №08 დიდუბის საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმი №27 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის №08 დიდუბის საარჩევნო ოლქში ,,დემოკრატიულ ინიციატივათა საერთაშორისო ცენტრი\"-ს და ,,საქართველოს პროფესიული განათლებისა და კვალიფიციური კადრების მომზადების მუშაკთა და სტუდენტთა პროფესიული კავშირი\"-ს დამკვირვებლების მიერ შემოტანილი საივრების თაობაზე; საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის №08 დიდუბის საარჩევნო ოლქში ,,საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო\"-ს დამკვირვებლის მიერ შემოტან სხდომის.ოქმი.27.pdf
#48 ხარაგაული კომისიის განკარგულება 086/2018 გრ. ვაშაძის წარმომადგენლის საჩივრის (საოლქოში რეგ. #340) შესახებ 86.pdf
#30 კასპი სხდომის ოქმი ოქმი წარმომადგენლების დანიშვნის შესახებ ოქმი.pdf
#30 კასპი სხდომის ოქმი ოქმი კომისიის წევრების არჩევის შესახებ ოქმი.pdf
#30 კასპი სხდომის ოქმი ოქმი კომისიის წევრის არჩევის შესახებ ოქმი.pdf
#30 კასპი სხდომის ოქმი ოქმი სპეც სიის დამტკიცების შესახებ ოქმი.pdf
#30 კასპი კომისიის განკარგულება განკარგულება სპეც სიის დამტკიცების შესახებ განკარგულება.pdf
#30 კასპი კომისიის განკარგულება განკარგულება წარმომადგენლების დანიშვნის შესახებ განკარგულება.pdf
#30 კასპი კომისიის განკარგულება განკარგულება უფლებამოსილების შეწყვეტა და კომისიის წევრის არჩევის შესახებ განკარგულება.pdf
#48 ხარაგაული კომისიის განკარგულება 049/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის №48 საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლის არჩევის შესახებ 49.pdf
#48 ხარაგაული კომისიის განკარგულება 048/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისატვის სინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურისათვის ხმის მისაცემად საარჩევნო უბნის განსაზღვრის შესახებ 48.pdf
#48 ხარაგაული კომისიის განკარგულება 047/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის №48 ხარაგაულის საარჩევნო ოლქში შემავალი №05 და №35 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ 047.pdf
#48 ხარაგაული კომისიის განკარგულება 046/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მე-2 ტურისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 046.pdf
#2 ვაკე სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი #27 doc20181202_15063051_46.pdf
#48 ხარაგაული კომისიის განკარგულება 045/2018 საუბნო საარჩევნო კომიოსიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ 045.pdf
#48 ხარაგაული კომისიის განკარგულება 044/2018 ერთიანი ნაც. მოძრაობის წარმომადგენლის ქ. ზუმბაძის საჩივარი (საოლქო კომისიაში რეგ. #260) 044.pdf
#70 ფოთი კომისიის განკარგულება 30/2018 პარტია \\\"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა\\\" წარმომადგენლის დათო ხომერიკის საჩივრის (საოლქო საარჩევნო კომისიაში რეგისტრაციის N307) შესახებ img20181202_13494749.pdf
#70 ფოთი კომისიის განკარგულება 33/2018 პარტია \\\"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა\\\" წარმომადგენლის დათო ხომერიკის საჩივრის (საოლქო საარჩევნო კომისიაში რეგისტრაციის N309) შესახებ img20181202_13484282.pdf
#70 ფოთი კომისიის განკარგულება 31/2018 პარტია \\\"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა\\\" წარმომადგენლის დათო ხომერიკის საჩივრის (საოლქო საარჩევნო კომისიაში რეგისტრაციის N323) შესახებ img20181202_13471935.pdf
#70 ფოთი კომისიის განკარგულება 32/2018 პარტია \"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა\" წარმომადგენლის დათო ხომერიკის საჩივრის (საოლქო საარჩევნო კომისიაში რეგისტრაციის N325) შესახებ img20181202_13452671.pdf
#70 ფოთი კომისიის განკარგულება 34/2018 სადამკვირვებლო ორგანიზაციია \"პოლიტიკისა და სამართლის ობსერვატორია\" დამკვირვებლის ანა ქავთარაძის საჩივრის (საოლქო საარჩევნო კომისიაში რეგისტრაციის N321) შესახებ img20181202_13422054.pdf
#35 ხაშური კომისიის განკარგულება N35 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის გამართვისათვის N35 ხაშურის საოლქო საარჩევნო კომისიაში შემოსული სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების დამკვირვებლის მალხაზ მიქელაძის საჩივრის (საოლქოში რეგ. N508 30.11.2018) თაობაზე. N35.pdf
#35 ხაშური კომისიის განკარგულება N34 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის გამართვისათვის N35 ხაშურის საოლქო საარჩევნო კომისიაში შემოსული სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების დამკვირვებლის მალხაზ მიქელაძის საჩივრის (საოლქოში რეგ. N507 30.11.2018) თაობაზე. N34.pdf
#39 ასპინძა სხდომის ოქმი N14 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის N39 ასპინძის საარჩევნო ოლქში შემანვალ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების აჩევის შესახებ სხდომის ოქმი 14.pdf
#1 მთაწმინდა სხდომის ოქმი ოქმი #28 1. საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მთაწმინდის საარჩევნო ოლქში მ/წლის 30 ნოემბერს შემოსული საჩივრების განხილვა. 2. სხვადასხვა. 28.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისიაში (ა)იპ-ის „სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება“ დამკვირვებლის ნინო სეხნიაშვილის საჩივრების (ოლქში რეგისტრირე 63.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება განკარგულება № 62/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისიაში (ა)იპ-ის „სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება“ დამკვირვებლის ნინო სეხნიაშვილის საჩივ 62.pdf
#1 მთაწმინდა სხდომის ოქმი ოქმი #27 1. საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მთაწმინდის საარჩევნო ოლქში მ/წლის 28 ნოემბერს შემოსული საჩივრების განხილვა. 2. სხვადასხვა. 27.pdf
#37 ახალციხე კომისიის განკარგულება 35/2018 ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა\" წარმომადგენლის, დავით ახალკაცის საჩივარი 20181201_20102584.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისიაში ა(ა)იპ-ის „სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება“ დამკვირვებლის №10 საარჩევნო უბანზე მაია თედორაძის 201 61.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისიაში ა(ა)იპ-ის „აპრიორი“ დამკვირვებლის № 37 საარჩევნო უბანზე ირინა ცააძის 2018 წლის 28 ნოემბრის საჩივრის განხილვის 60.pdf
#56 ჭიათურა კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება21/2018 სამართლიანი არცევნების საჩივრის ნაწილობრივ დაკმაყოფილება. კომისიის განკარგულება #21.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 414/2018 საჩივრის განხილვის შესახებ 414-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 413/2018 საჩივრის განხილვის შესახებ 413-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 412/2018 საჩივრის განხილვის შესახებ 412-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 411/2018 საჩივრის განხილვის შესახებ 411-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 410/2018 საჩივრის განხილვის შესახებ 410-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 409/2018 საჩივრის განხილვის შესახებ 409-2018.pdf
#40 ახალქალაქი კომისიის განკარგულება განკარგულება №42 ,,საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია“ დამკვირვებლის #40 ახალქალაქის საარჩევნო კომისიაში ნონა ასკილაშვილის საჩივრის (რეგისტრაციის №258) შესახებ. img20181201_18095795.pdf
#40 ახალქალაქი კომისიის განკარგულება განკარგულება №41 ,,საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია“ დამკვირვებლის №40 ახალქალაქის საარჩევნო კომისიაში ნონა ასკილაშვილის საჩივრის (რეგისტრაციის №257) შესახებ. img20181201_18103422.pdf
#40 ახალქალაქი კომისიის განკარგულება განკარგულება №40 ,,საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია“ დამკვირვებლის #40 ახალქალაქის საარჩევნო კომისიაში ნონა ასკილაშვილის საჩივრის (რეგისტრაციის №256) შესახებ. img20181201_18092814.pdf
#40 ახალქალაქი კომისიის განკარგულება განკარგულება №39 ,,საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია“ დამკვირვებლის #40 ახალქალაქის საარჩევნო კომისიაში ნონა ასკილაშვილის საჩივრის (რეგისტრაციის #255) შესახებ. img20181201_18043667.pdf
#40 ახალქალაქი კომისიის განკარგულება განკარგულება №38 ,,ნაციონალური მოძრაობა“ წარმომადგენლის #40 ახალქალაქის საარჩევნო კომისიაში არტურ მკოიანის საჩივრის (რეგისტრაციის #234) შესახებ. img20181201_18074314.pdf
#40 ახალქალაქი კომისიის განკარგულება განკარგულება №37 ,,საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია“დამკვირვებლის #40 ახალქალაქის საარჩევნო კომისიაში ნონა ასკილაშვილის საჩივრის (რეგისტრაციის #233) შესახებ. img20181201_18071916.pdf
#40 ახალქალაქი კომისიის განკარგულება განკარგულება №36 ,,საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია“ დამკვირვებლის #40 ახალქალაქის საარჩევნო კომისიაში ნონა ასკილაშვილის საჩივრის (რეგისტრაციის #232) შესახებ. img20181201_18065389.pdf
#40 ახალქალაქი კომისიის განკარგულება განკარგულება №35 დამკვირვებელი ორგანიზაციის ,,სამოქალაქო განვითარების საერთაშორისო ქსელი“ დამკვირვებლის შმაგი ჩოხელის საჩივრების (რეგისტრაციის №228; №229) შესახებ img20181201_18055103.pdf
#40 ახალქალაქი კომისიის განკარგულება განკარგულება №34 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დამკვირვებლის #40 ახალქალაქის საარჩევნო კომისიაში ნონა ასკილაშვილის საჩივრის (რეგისტრაციის #227) შესახებ. img20181201_18062519.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 90/2018 პრეზიდენტობის კანდიდატის-გრიგოლ ვაშაძის წარმომადგენლის საჩივრის შესახებ. 90 (2).pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 89/2018 ა(ა)იპ ,,ჰაბი-საქართველო\" წარმომადგენლის საჩივრის შესახებ. 89 (2).pdf
#35 ხაშური სხდომის ოქმი N20 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არცევნების მეორე ტურის გამართვისატვის N35 ხაშურის საოლქო საარცევნო კომისაში შემოსული სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების დამკვირვებლის მარიამ კილაძის საჩივრის თაობაზე სხდომის ოქმი N20.pdf
#35 ხაშური კომისიის განკარგულება N33/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არცევნების მეორე ტურის გამართვისატვის N35 ხაშურის საოლქო საარცევნო კომისაში შემოსული სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების დამკვირვებლის მარიამ კილაძის საჩივრის თაობაზე. განკარგულება N33.2018.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება 75/2018 75.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება 74/2018 74.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება 73/2018 73.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება 72/2018 72.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება 71/2018 71.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება 70/2018 70.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება 69/2018 69.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება 68/2018 68.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება 67/2018 67.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება 66/2018 66.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება 65/2018 65.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება 64/2018 64.pdf
#9 ნაძალადევი სხდომის ოქმი 30/2018 საჩივრების განხილვის შესახებ სხდომის ოქმი N30-2018.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 92/2018 ა(ა)იპ ,,ახალგაზრდა თაობას\" დამკვირვებელი საჩივრის შესახებ. 92.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 91/2018 ა(ა)იპ ,,საქართველოს პარლამენტართა საზოგადოება\" დამკვირვებლის საჩივრის შესახებ. 91.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 88/2018 ა(ა)იპ ,,საქართველოს პარლამენტართა საზოგადოება\" წარმომადგენლის საჩივრის შესახებ 88.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 87/2018 ა(ა)იპ ,,პროფესიულ განათლებათა და კვალიფიციური კადრების მუშაკთა და სტუდენტთა არაპროფესიული კავშირი\" დამკვირვებლის საჩივრის შესახებ 87.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 86/2018 ა(ა)იპ ,,სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება\" წარმომადგენლის საჩივრის შესახებ. 86.pdf
#33 ქარელი სხდომის ოქმი 15 საჩივრების განხილვის შესახებ 15 სხდომის ოქმი.pdf
#33 ქარელი კომისიის განკარგულება 20/2018 ,,სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების\" დამკვირვებლის საჩივრის შესახებ განკ.20.pdf
#33 ქარელი კომისიის განკარგულება 19/2018 ,,დემოკრატიულ ინიციატივათა საერთაშორის ცენტრის\" დამკვირვებლის საჩივრის შესახებ განკ.19.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 85/2018 პ/გ ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა: წარმომადგენლის საჩივრის შესახებ. 85.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 84/2018 პ/გ ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა\" წარმომადგენლის საჩივრის შესახებ. 84.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 83/2018 პრეზიდენტობის კანდიდატის-გრიგოლ ვაშაძის წარმომადგენლის საჩივრის შესახებ. 83.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 408/2018 საჩივრის განხილვის სესახებ 408.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 407/2018 საჩივრის განხილვის სესახებ 407.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 406/2018 საჩივრის განხილვის სესახებ 406.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 405/2018 საჩივრის განხილვის სესახებ 405.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 404/2018 საჩივრის განხილვის სესახებ 404.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 403/2018 საჩივრის განხილვის სესახებ 403.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 402/2018 საჩივრის განხილვის სესახებ 402.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 401/2018 საჩივრის განხილვის სესახებ 401.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 400/2018 საჩივრის განხილვის სესახებ 400.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 82/2018 პ/გ ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა\" წარმომადგენლის საჩივრის შესახებ. 82.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 399/2018/ საჩივრის განხილვის სესახებ 399.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 81/2018 პრეზიდენტობის კანდიდატის-გრიგოლ ვაშაძის წარმომადგენლის საჩივრის შესახებ. 81.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 80/2018 პ/გ ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა\" დამკვირვებლის საჩივრის შესახებ. 80.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 79/2018 პ/გ ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა\" წარმომადგენლის საჩივრის შესახებ. 79.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 78/2018 ა(ა)იპ ,,დემოკრატიულ ინიციატივათა საერთაშორისო ცენტრი\"დამკვირვებლის შაჩივრის შესახებ. 78.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 77/2018 N03 საბურთალოს საარჩევნო ოლქში შემავალი რიგი საუბნო საარჩევნო კომისიების ამომრჩეველთა სპეციალურ სიებში ცვლილების შეტანის შესახებ 77.pdf
#54 სამტრედია სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N22 საარჩევნო სუბიექტის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის საჩივრის თაობაზე ოქმი N22.pdf
#16 ყვარელი სხდომის ოქმი N20 ,,დამკვირვებელი ორგანიზაციის ,,სამრთლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება“ დამკვირვებლის ნინო ქიტიაშვილის საჩივრის (საოლქო საარჩევნო კომისიაში რეგისტრაციის N227) შესახებ’ N20.pdf
#16 ყვარელი კომისიის განკარგულება 25/2018 დამკვირვებელი ორგანიზაციის ,,სამრთლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება“ დამკვირვებლის ნინო ქიტიაშვილის საჩივრის (საოლქო საარჩევნო კომისიაში რეგისტრაციის N227) შესახებ 25-2018.pdf
#50 საჩხერე კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება N 15 ა(ა)იპ-ის ,,საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო“ დამკვირვებლის ზვიად ცირეკიძის საჩივრის (რეგისტრაციის N 470) შესახებ კომისიის განკარგულება N 15.pdf
#68 წალენჯიხა კომისიის განკარგულება 23/2018 დემოკრატიულ ინიციატივათა საერტაშორისო ცენტრისა და ინსტიტუციური განვითარებისა და მონიტორინგის ცენტრის დამკვირვებლების საჩივრების განხილვის შესახებ img20181201_12563213.pdf
#69 ჩხოროწყუ კომისიის განკარგულება განკარგულება №20/2018 ა(ა)იპ „სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების“ დამკვირვებლის თეონა ქარჩავას საჩივრის (საოლქოში რეგ. N 420) შესახებ. 20.pdf
#69 ჩხოროწყუ სხდომის ოქმი ოქმი№18/2018 ა(ა)იპ „სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების“ დამკვირვებლის თეონა ქარჩავას საჩივრის (საოლქოში რეგ. N 420) შესახებ 18.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 69/2018 ა(ა)იპ \"ერთსულოვნება საზოგადოების უფლებებისათვის\" დამკვირვებლის მიხეილ ანდღულაძის საჩივრის (საოლქო საარჩევნო კომისიაში რეგისტრაციის N571/18) შესახებ კომისიის განკარგულება N69-2018.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 68/2018 ა(ა)იპ \"სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების\" დამკვირვებლის რუსუდან კილასონია საჩივრის (საოლქო საარჩევნო კომისიაში რეგისტრაციის N572/18) შესახებ კომისიის განკარგულება N68-2018.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 67/2018 ა. (ა). ი.პ. ,,სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების’’ დაკმვირვებლის რუსუდან კოლასონიას საჩივრის (საოლქო საარჩევნო კომისიაში რეგისტრაციის N564/18) შესახებ კომისიის განკარგულება N67-2018.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 66/2018 ა. (ა). ი.პ. ,,საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის’’ დაკმვირვებლის სალომე საღარაძის საჩივრის (საოლქო საარჩევნო კომისიაში რეგისტრაციის N556/18) შესახებ კომისიის განკარგულება N66-2018.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 65/2018 ა. (ა). ი.პ. ,,საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის’’ დაკმვირვებლის სალომე საღარაძის საჩივრის (საოლქო საარჩევნო კომისიაში რეგისტრაციის N555/18) შესახებ კომისიის განკარგულება N65-2018.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 64/2018 N09 ნაძალადევის საარჩევნო ოლქში „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წარმომადგენლის გიორგი არეშიძის 2018 წლის 28 ნოემბრის საჩივრის (საოლქო საარჩევნო კომისიაში რეგისტრაციის N568/18) შესახებ კომისიის განკარგულება N64-2018.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 63/2018 N09 ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისიაში პ/გ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წარმომადგენლის გიორგი არეშიძის საჩივრების (საოლქო საარჩევნო კომისიაში რეგისტრაციის N565/18, N566/18 და N567/18) შესახებ კომისიის განკარგულება N63-2018.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 62/2018 N09 ნაძალადევის საარჩევნო ოლქში ა. (ა). ი.პ. ,,საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის’’ დაკმვირვებლის მერაბ ქართველიშვილის 2018 წლის 28 ნოემბრის საჩივრების (საოლქო საარჩევნო კომისიაში რეგისტრაციის N557/18 და N562/18) შესახებ კომისიის განკარგულება N62-2018.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 61/2018 N09 ნაძალადევის საარჩევნო ოლქში „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წარმომადგენლის გიორგი არეშიძის 2018 წლის 28 ნოემბრის საჩივრის (საოლქო საარჩევნო კომისიაში რეგისტრაციის N563/18) შესახებ კომისიის განკარგულება N61-2018.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 60/2018 N09 ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისიაში პ/გ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წარმომადგენლის გიორგი არეშიძის საჩივრის (საოლქო საარჩევნო კომისიაში რეგისტრაციის N559/18) შესახებ კომისიის განკარგულება N60-2018.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 59/2018 N09 ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისიაში პ/გ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წარმომადგენლის გიორგი არეშიძის საჩივრის (საოლქო საარჩევნო კომისიაში რეგისტრაციის N553/18) შესახებ კომისიის განკარგულება N59-2018.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 58/2018 N09 ნაძალადევის საოლქო საარჩევნო კომისიაში პ/გ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ წარმომადგენლის გიორგი არეშიძის საჩივრის (საოლქო საარჩევნო კომისიაში რეგისტრაციის N552/18) შესახებ კომისიის განკარგულება N58-2018.pdf
#37 ახალციხე კომისიის განკარგულება 34/2018 ,,სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადობის\" დამკვირვებლის ნანა ყავრელიშვილის საჩივარი 20181130_21055053.pdf
#63 აბაშა კომისიის განკარგულება N15/2018 დამკვირვებელი ორგანიზაციის ,,სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება“ დამკვირვებლის მარინე აკობიას საჩივრის (საოლქოში რეგ. N143) შესახებ N15.PDF
#63 აბაშა კომისიის განკარგულება N14/2018 დამკვირვებელი ორგანიზაციის ,,ინსტიტუციური განვითარებისა და მონიტორინგის ცენტრი“ დამკვირვებლის ეკა თოფურიას საჩივრის (საოლქოში რეგ. N142) შესახებ N14.PDF
#63 აბაშა კომისიის განკარგულება N13/2018 დამკვირვებელი ორგანიზაციის ,,ინსტიტუციური განვითარებისა და მონიტორინგის ცენტრი“ დამკვირვებლის ეკა თოფურიას საჩივრის (საოლქოში რეგ. N141) შესახებ N13.PDF
#51 ზესტაფონი კომისიის განკარგულება 30/2018 სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების დამკვირვებლის საჩივრის შესახებ 30-2018.pdf
#51 ზესტაფონი კომისიის განკარგულება 29/2018 ინსტიტუციური განვითარებისა და მონიტორინგის ცენტრის დამკვირვებლის საჩივრების შესახებ 29-2018.pdf
#2 ვაკე სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი #26 doc20181130_15251615_56.pdf
#9 ნაძალადევი სხდომის ოქმი 29/2018 ჩანაწერთა წიგნების გახსნისა და კომისიის წევრების მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ სხდომის ოქმი N29-18.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება 62/2018 doc20181130_14144752_55.pdf
#50 საჩხერე კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება N 14 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის N 50 საჩხერის საარჩევნო ოლქში შემავალი საარჩევნო უბნების გადასატან საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩეველთა შეყვანის მიზანშეწონილობის შესახებ კომისიის განკარგულება N 14.PDF
#50 საჩხერე კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება N 13 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნების მეორე ტურისთვის N50 საჩხერის საარჩევნო ოლქის სპეციალური სიის დამტკიცების შესახებ კომისიის განკარგულება N 13.PDF
#50 საჩხერე კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება N 12 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნების მეორე ტურისთვის N 50 საჩხერის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევისა და მათი უფლებების განსაზღვრის თაობაზე კომისიის განკარგულება N 12.PDF
#50 საჩხერე კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება N 11 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნების მეორე ტურისთვის შსს-ს მოსამსახურეთა ხმის მიცემისთვის უბნის განსაზღვრის შესახებ კომისიის განკარგულება N 11..PDF
#33 ქარელი სხდომის ოქმი 14 წარმომადგენლის არჩევისა და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე ოქმი 14.pdf
#33 ქარელი კომისიის განკარგულება 18/2018 წარმომადგენლის არჩევისა და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე 18.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება 63/2018 63.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 398/2018 გადასატანი ყუთის გახსნისა და გადათვლის შესახებ 398-2018.pdf
#63 აბაშა სხდომის ოქმი N11/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის ამომრჩეველთა სპეციალური სიის დამკიცებისა და N63 აბაშის საარჩევნო ოლქში შემავალ საარჩევნო უბნებზე გადასატანი ყუთის სიაში ამომრჩეველთა შეყვანის მიზანშეწონილობის თაობაზე N11.2018.PDF
#63 აბაშა სხდომის ოქმი N10/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის შსს სამეგრელო-ზემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის მოსამსახურეთათვის ამომრჩეველთა სპეციალური სიის დამკიცების თაობაზე N10.2018.PDF
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 57/2018 N89 საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისა და მდივნის მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის შეფარდების შესახებ კომისიის განკარგულება N57-2018.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 56/2018 N65 საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისა და მდივნის მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის შეფარდების შესახებ კომისიის განკარგულება N56-2018.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 55/2018 N65 და N89 საუბნო საარჩევნო კომისიების კენჭისყრის დღის ჩანაწერთა წიგნების გახსნის თაობაზე კომისიის განკარგულება N55-2018.pdf
#9 ნაძალადევი სხდომის ოქმი 28/2018 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის და სპეცსიიდან ამოღების შესახებ სხდომის ოქმი N28-2018.pdf
#38 ადიგენი სხდომის ოქმი ოქმი საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის #38 ადიგენის საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ წარმომადგენლების არჩევისა და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე ოქმი 12.pdf
#38 ადიგენი სხდომის ოქმი ოქმი საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის #38 ადიგენის სარჩევნო ოლქში შემავალი სააჩევნო უბნებისათვის სპეციალური სიების დამტკიცების თაობაზე ოქმი11.pdf
#38 ადიგენი სხდომის ოქმი ოქმი საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის, სასაზღვრო პოლიციის სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის თანამშრომელთათვის სპეციალური სიის დამტკიცების თაობაზე ოქმი10.pdf
#38 ადიგენი სხდომის ოქმი ოქმი საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის, შსს პოლიციის სასაზღვრი სამიგრაციო კონტროლის VIII განყოფილების მოსამსახურეების ხმის მიცემისათვის უბნის განსაზღვრის შესახებ ოქმი9.pdf
#38 ადიგენი კომისიის განკარგულება განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის #38 ადიგენის საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ წარმომადგენლების არჩევისა და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე #20.pdf
#38 ადიგენი კომისიის განკარგულება განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის #38 ადიგენის სარჩევნო ოლქში შემავალი სააჩევნო უბნებისათვის სპეციალური სიების დამტკიცების თაობაზე #19.pdf
#38 ადიგენი კომისიის განკარგულება განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის, ,,აბასთუმნის ტუბსაწინააღმდეგო საავადმყოფო\"-ს სტაციონარულ მკურნალობაზე მყოფი ამომრჩევლების სპეციალური სიის დამტკიცების თაობაზე #18.pdf
#38 ადიგენი კომისიის განკარგულება განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის, სასაზღვრო პოლიციის სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის თანამშრომელთათვის სპეციალური სიის დამტკიცების თაობაზე #17.pdf
#38 ადიგენი კომისიის განკარგულება განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის, შსს პოლიციის სასაზღვრი სამიგრაციო კონტროლის VIII განყოფილების მოსამსახურეების ხმის მიცემისათვის უბნის განსაზღვრის შესახებ #16.pdf
#56 ჭიათურა კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება 20/2018 წარმომადგენლების არჩევის შესახებ განკარგულებაში ცვლილებასთან დაკავშირებით. კომისიის განკარგულება # 20.pdf
#4 კრწანისი კომისიის განკარგულება 74/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის მეორე ტურის არჩევნებისათვის N4 კრწანისის საარჩევნო ოლქის N19 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის თაობაზე 74-2018.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 76/2018 N03 საბურთალოს საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების ამომრჩეველთა სპეციალური სიების დამტკიცების შესახებ komisiis 76.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 75/2018 N03 საბურთალოს საარჩევნო ოლქში შექმნილი რიგი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ კომისიის 75.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 74/2018 N03 საბურთალოს საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების ამომრჩეველთა სპეციალური სიების დამტკიცების შესახებ კომისიის 74.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 73/2018 მეორე ტურისთვის N03 საბურთალოს საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენელთა არჩევის თაობაზე კომისიის 73.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 72/2018 მეორე ტურისთვის N03 საბურთალოს საარჩევნო ოლქში შექმნილი რიგი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების თაობაზე komisiis 72.pdf
#39 ასპინძა სხდომის ოქმი N 19 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩევლების შეყვანის შესახებ სხდომის ოქმი 19.pdf
#69 ჩხოროწყუ სხდომის ოქმი ოქმი№17/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის, №69 ჩხოროწყუს საარჩევნო ოლქის საუბნო საარჩევნო კომისიებისთვის საარჩევნო ბიულეტენების გადაცემის შესახებ 17.pdf
#69 ჩხოროწყუ სხდომის ოქმი ოქმი№16/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის №69 ჩხოროწყუს საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების ამომრჩეველთა სპეციალური სიების დამტკიცების შესახებ 16.pdf
#69 ჩხოროწყუ კომისიის განკარგულება განკარგულება №19/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის, №69 ჩხოროწყუს საარჩევნო ოლქის საუბნო საარჩევნო კომისიებისთვის საარჩევნო ბიულეტენების გადაცემის შესახებ 19.pdf
#7 ჩუღურეთი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N 35-2018 გადასატანი ყუთის სიაში ამომრჩეველთა შეყვაბნა და ჩუღურეთის საოლქო კომისიის ყველა საუბნო საარჩევნო კომისიაში წარმომადგენლად დანიშვნა სხდომის ოქმი 35.pdf
#7 ჩუღურეთი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N 33-2018 ოლქში შემავალ ყველა საუბნო საარჩევნო კომისიაში ოლქის მიერ წარმომადგენლის დანიშვნა სხდომის ოქმი 33.pdf
#7 ჩუღურეთი კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება #59/2018 უბნებზე წარმომადგენლად რეგისტრაცია კომისიის განკარგულება 59.pdf
#7 ჩუღურეთი კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება #58/2018 გადასატანი ყუთი კომისიის განკარგულება 58.pdf
#7 ჩუღურეთი კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება #57/2018 სპეც. სიების დამტკიცება კომისიის განკარგულება 57.pdf
#7 ჩუღურეთი კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება #56/2018 წარმომადგენლად რეგისტრაცია კომისიის განკარგულება 56.pdf
#7 ჩუღურეთი კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება #55/2018 სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის თანამშრომელთათვის საარჩევნო უბნების განსაზღვრა კომისიის განკარგულება 55.pdf
#7 ჩუღურეთი კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება #54/2018 კონკურსანტის არჩევა კომისიის განკარგულება 54.pdf
#7 ჩუღურეთი კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება #53/2018 23-ე უბანზე წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტა და ამავე უბანზე ვაკანსიის გამოცხადება კომისიის განკარგულება 53.pdf
#7 ჩუღურეთი კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება #52/2018 42, 2 და 23 საარჩევნო უბნებზე კომისიის წევრების არჩევა კომისიის განკარგულება 52.pdf
#7 ჩუღურეთი კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება #51/2018 42, 24, 35, 38, 10, საარჩევნო უბნებზე კომისიის წევრების არჩევა კომისიის განკარგულება 51.pdf
#7 ჩუღურეთი კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება #50/2018 42-ე, მე-2-ე და 23-ე უბნებზე კომისიის წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტა და ვაკანსიის გამოცხადება კომისიის განკარგულება 50.pdf
#7 ჩუღურეთი კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება #49/2018 კომისიის წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტა და ამავე უბნებზე ვაკანსიის გამოცხადება კომისიის განკარგულება 49.pdf
#7 ჩუღურეთი კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება #48/2018 42-ე და 24-ე უბნებზე კომისიის წევრების არჩევა კომისიის განკარგულება 48.pdf
#7 ჩუღურეთი კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება 47-2018 42-ე და 24-ე უბანზე კომისიის წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტა და ამავე უბნებზე ვაკანსიის გამოცხადება კომისიის განკარგულება 47.pdf
#4 კრწანისი კომისიის განკარგულება 73/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის N4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლის არჩევისა და მისი უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე 73-2018.pdf
#4 კრწანისი კომისიის განკარგულება 72/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის N4 კრწანისის საარჩევნო ოლქის N19 საუბნო საარჩევნო კომისიაში ვაკანტურ ადგილზე შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების თაობაზე 72-2018.pdf
#4 კრწანისი კომისიის განკარგულება 71/2018 N4 კრწანისის საარჩევნო ოლქის N19 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის თაობაზე 71-2018.pdf
#4 კრწანისი კომისიის განკარგულება 70/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 28 ოქტომბრის მეორე ტურის არჩევნებისათვის სპეციალური სიის დამტკიცების შესახებ 70-2018.pdf
#4 კრწანისი სხდომის ოქმი N28 N4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმი N28.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულებაN070/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის ამომრჩეველთა გადასატანი ყუთის სიაში შეყვანის შესახებ gan.70.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულებაN069/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის N05 ისნის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების დანიშვნისა და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე gan.69.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 54/2018 კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის და სპეციალური სიიდან ამოღების შესახებ კომისიის განკარგულება N54-2018.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულებაN068/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის N05 ისნის საარჩევნო ოლქის ამომრჩეველთა სპეციალური სიების დამტკიცების შესახებ gan.68.pdf
#35 ხაშური სხდომის ოქმი N19 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის გამართვისათვის N35 ხაშურის საარჩევნო ოლქის ამომრჩეველთა სპეციალური სიის და,ტკიცების თაობაზე. სხდომის ოქმი N19.pdf
#54 სამტრედია სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N21 N54 სამტრედიის საოლქო საარჩევნო კომისიის 2018 წლის 24 ნოემბრის N26/2018 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ და 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურისათვის 54-ე საოლქო საარჩევნო ოლქში შემავალ N37-ე და N48-ე საუბნო საარჩევნო კომისიებში გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩევლების შეყვანის შესახებ ოქმი N21.pdf
#51 ზესტაფონი კომისიის განკარგულება 28/2018 საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევა 28-2018.pdf
#51 ზესტაფონი კომისიის განკარგულება 24/2018 N10 და N43 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევა 24-2018.pdf
#51 ზესტაფონი კომისიის განკარგულება 25/2018 ამომრჩეველთა სპეციალური სიების დამტკიცების შესახებ 25-2018.pdf
#54 სამტრედია კომისიის განკარგულება განკარგულება N31 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურისათვის 54-ე საოლქო საარჩევნო ოლქში შემავალ N37-ე და N48-ე საუბნო საარჩევნო კომისიებში გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩევლების შეყვანის შესახებ განკარგულება N31.pdf
#54 სამტრედია კომისიის განკარგულება განკარგულება N30 N54 სამტრედიის საოლქო საარჩევნო კომისიის 2018 წლის 24 ნოემბრის N26/2018 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ განკარგულება N30.pdf
#41 ნინოწმინდა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი 21.pdf
#41 ნინოწმინდა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი 20.pdf
#41 ნინოწმინდა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი 19.pdf
#41 ნინოწმინდა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი 18.pdf
#41 ნინოწმინდა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი 15.pdf
#41 ნინოწმინდა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი 14.pdf
#41 ნინოწმინდა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი 17.pdf
#41 ნინოწმინდა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი 16.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 51/2018 საოლქო საარჩევნო კომსიის წარმომადგენლების არჩევის შესახებ კომისიის განკარგულება N51-2018.pdf
#33 ქარელი სხდომის ოქმი 13 საუბნო საარჩევნო კომისიების სპეციალური სიების დამტკიცებისა საუბნო საარჩევნო კომისიების გადასატნი საარჩევნო ყუთის სიების დამტკიცების შესახებ სხდომის ოქმი 13.pdf
#33 ქარელი კომისიის განკარგულება 17/2018 #15 ბრეძის საარჩევნო უბნის გადასატნი საარჩევნო ყუთის სიის დამტკიცების შესახებ 17.pdf
#33 ქარელი კომისიის განკარგულება 16/2018 #23 ზღუდრის საარჩევნო უბნის გადასატნი საარჩევნო ყუთის სიის დამტკიცების შესახებ 16.pdf
#33 ქარელი კომისიის განკარგულება 15/2018 #26 მოხისის საარჩევნო უბნის გადასატნი საარჩევნო ყუთის სიის დამტკიცების შესახებ 15.pdf
#33 ქარელი კომისიის განკარგულება 14/2018 საუბნო საარჩევნო კომისიების სპეციალური სიების დამტკიცების შესახებ 14.pdf
#44 ამბროლაური კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნების მეორე ტურისთვის #44 ამბროლაურის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლის არჩევის და უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნების მეორე ტურისთვის #44 ამბროლაურის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლის არჩევის და უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე კომისიის განკ N17.pdf
#44 ამბროლაური კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნების მეორე ტურისთვის №44 ამბროლაურის საარჩევნო ოლქში შემავალი უბნების გადასატან საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩეველთა შეყვანის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნების მეორე ტურისთვის №44 ამბროლაურის საარჩევნო ოლქში შემავალი უბნების გადასატან საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩეველთა შეყვანის შესახებ კომისიის განკ N16.pdf
#44 ამბროლაური კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნების მეორე ტურისთვის საუბნო საარჩევნო კომისიის ამომრჩეველთა სპეციალური სიის დამტკიცების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნების მეორე ტურისთვის საუბნო საარჩევნო კომისიის ამომრჩეველთა სპეციალური სიის დამტკიცების შესახებ კომისიის განკ N15.pdf
#44 ამბროლაური სხდომის ოქმი ოლქის წარმომადგენლებისა და შსს მოსამსახურეების სპეც სიაში შეყვანის შესახებ ოლქის წარმომადგენლებისა და შსს მოსამსახურეების სპეც სიაში შეყვანის შესახებ სხდომის ოქმი N12.pdf
#44 ამბროლაური კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნების მეორე ტურისთვის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეების ამომრჩეველთა სპეციალურ სიაში შეყვანის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნების მეორე ტურისთვის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეების ამომრჩეველთა სპეციალურ სიაში შეყვანის შესახებ კომისიის განკ N14.pdf
#44 ამბროლაური კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნების მეორე ტურისთვის #44 ამბროლაურის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევის და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნების მეორე ტურისთვის #44 ამბროლაურის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევის და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე კომისიის განკ N13.pdf
#68 წალენჯიხა სხდომის ოქმი 17/2018 68წალნჯიხის საარჩევნო ოლქის საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთათვის შესაბამის საარჩევნო უბნებში სპეციალური სიების დამტკიცების შესახებ img20181126_21011167.pdf
#68 წალენჯიხა კომისიის განკარგულება 22/2018 68საარცევნო ოლქში შემავალ საარჩევნო უბნებზე გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩევლების შეყვანის შესახებ. img20181126_22552312.pdf
#68 წალენჯიხა კომისიის განკარგულება 21/2018 საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეებისთვის N68 ოლქის საარჩევნო უბნებში სპეც სიების დამტკიცების თაობაზე img20181126_20585470.pdf
#68 წალენჯიხა კომისიის განკარგულება 20/2018 68წალენჯიხის საარჩევნო ოლქის საარცევნო უბნებსი შსს მოსამსახურეთათვის სპეც სიების დამტკიცების შესახებ img20181126_20575572.pdf
#68 წალენჯიხა კომისიის განკარგულება 19/2018 68 წალენჯიხის საოლქოსაარცევნო კომისიის წარმომადგენლის არჩევისა და მისი უფლებამოსილების განსაზღვრის შესახებ img20181126_20554387.pdf
#1 მთაწმინდა სხდომის ოქმი ოქმი #26 1. საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის №1 მთაწმინდის საარჩევნო ოლქის საუბნო საარჩევნო კომისიების სპეციალური სიების დამტკიცება. 2. სხვადასხვა. 26.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მთაწმინდის საარჩევნო ოლქის საუბნო საარჩევნო კომისიების სპეციალური სიების დამტკიცების შესახებ 59.pdf
#1 მთაწმინდა სხდომის ოქმი ოქმი #25 1.საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მთაწმინდის საარჩევნო ოლქის №28 საუბნო საარჩევნო კომისიაში არსებულ ვაკანსიაზე წევრის ხელახალი არჩევა. 2.საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მთაწმინდის საარჩევნო ოლქის №3 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის მანანა გლუნჩაძის პირადი განცხადების შესახებ. 3.შსს მოსამსახურეების, დაცვის პოლიციის და სახელმწიფო დაცვის მოსამსახურეების სპეციალური სიების დამტკიცება 4. ზოგიერთ საუბნო 25.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მთაწმინდის საარჩევნო ოლქის წარმომადგენლების არჩევისა და მისი უფლებამოსილების განსაზღვრის შესახებ 58.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 397/2018 გადასატანი ყუთის სიაში ამომრჩეველთა შეყვანაზე თანხმობის შესახებ 397-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 396/2018 გადასატანი ყუთის სიაში ამომრჩეველთა შეყვანაზე თანხმობის შესახებ 396-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 395/2018 გადასატანი ყუთის სიაში ამომრჩეველთა შეყვანაზე თანხმობის შესახებ 395-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 394/2018 გადასატანი ყუთის სიაში ამომრჩეველთა შეყვანაზე თანხმობის შესახებ 394-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 393/2018 გადასატანი ყუთის სიაში ამომრჩეველთა შეყვანაზე თანხმობის შესახებ 393-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 392/2018 გადასატანი ყუთის სიაში ამომრჩეველთა შეყვანაზე თანხმობის შესახებ 392-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 391/2018 გადასატანი ყუთის სიაში ამომრჩეველთა შეყვანაზე თანხმობის შესახებ 391-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 390/2018 გადასატანი ყუთის სიაში ამომრჩეველთა შეყვანაზე თანხმობის შესახებ 390-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 389/2018 გადასატანი ყუთის სიაში ამომრჩეველთა შეყვანაზე თანხმობის შესახებ 389-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 388/2018 გადასატანი ყუთის სიაში ამომრჩეველთა შეყვანაზე თანხმობის შესახებ 388-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 387/2018 გადასატანი ყუთის სიაში ამომრჩეველთა შეყვანაზე თანხმობის შესახებ 387-2018.pdf
#63 აბაშა კომისიის განკარგულება N12/2018 N63 აბაშის საარჩევნო ოლქში შემავალ საარჩევნო უბნებზე გადასატანი ყუთის სიაში ამომრჩეველთა შეყვანის მიზანშეწონილობის თაობაზე N12 გნკარგულება.pdf
#63 აბაშა კომისიის განკარგულება N11/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის ამომრჩეველთა სპეციალური სიის დამკიცების თაობაზე N11 განკარგულება.pdf
#5 ისანი სხდომის ოქმი ოქმი N29 oqmi N29.pdf
#5 ისანი სხდომის ოქმი ოქმი N28 oqmi N28.pdf
#5 ისანი სხდომის ოქმი ოქმი N27 oqmi N27.pdf
#40 ახალქალაქი სხდომის ოქმი ოქმი №15 1.საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის მეორე ტურის არჩევნებისათვის ამომრჩეველთან სპეციალური სიის დამტკიცების თაობაზე 2. სხვადასხვა. 15.pdf
#40 ახალქალაქი სხდომის ოქმი ოქმი №14 1. საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნების მეორე ტურისათვის სასაზღვრო პოლიციის სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის სასაზღვრო პოლიციის #2 სამმართველოს (ახალციხე) მოსამსახურეებისთვის ხმის მიცემისათვის უბნების განსაზღვრა. 2. საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის მეორე ტურის არჩევნების #40 ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევა. 3. სხვადასხვა. 14.pdf
#70 ფოთი სხდომის ოქმი N29 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნების მეორე ტურისათვის ამომრჩეველთა სპეციალური სიების დამტკიცების შესახებ 29.pdf
#70 ფოთი სხდომის ოქმი N28 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნების მეორე ტურისათვის საქართველოს საქმეთა სამინისტროს ხმის მიცემისათვის სპეციალური სიის განსაზღვრის შესახებ 28.pdf
#41 ნინოწმინდა კომისიის განკარგულება განკ 22.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 386/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 386-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 385/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 385-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 384/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 384-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 383/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 383-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 382/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 382-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 381/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 381-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 380/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 380-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 379/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 379-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 378/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 378-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 377/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 377-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 376/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 376-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 375/2016 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 375-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 374/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 374-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 373/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 373-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 372/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 372-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 371/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 371-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 370/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 370-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 369/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 369-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 368/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 368-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 367/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 367-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 366/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 366-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 365/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 365-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 364/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 364-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 363/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 363-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 362/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 362-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 361/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 361-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 360/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 360-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 359/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 359-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 358/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 358-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 357/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 357-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 356/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 356-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 355/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 355-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 354/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 354-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 353/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 353-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 352/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 352-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 351/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 351-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 350/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 350-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 349/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 349-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 348/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 348-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 347/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 347-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 346/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 346-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 345/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 345-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 344/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 344-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 343/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 343-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 342/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 342-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 341/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 341-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 340/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 340-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 339/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 339-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 338/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 338-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 337/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 337-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 336/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 336-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 335/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 335-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 334/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 334-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 333/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 333-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 332/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 332-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 331/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 331-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 330/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 330-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 329/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 329-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 328/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 328-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 327/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 327-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 326/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 326-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 325/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 325-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 324/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 324-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 323/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 323-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 322/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 322-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 321/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 321-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 320/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 320-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 319/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 319-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 318/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 318-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 317/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 317-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 316/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 316-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 315/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 315-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 314/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 314-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 313/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 313-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 312/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 312-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 311/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 311-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 310/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 310-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 309/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 309-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 308/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 308-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 307/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 307-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 306/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 306-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 305/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 305-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 304/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 304-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 303/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 303-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 302/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 302-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 301/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 301-2018.pdf
#39 ასპინძა კომისიის განკარგულება 33/2018 გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩევლების შეყვანის შესახებ კომისიის განკარგულება 33.pdf
#39 ასპინძა კომისიის განკარგულება 32/2018 გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩევლების შეყვანის შესახებ კომისიის განკარგულება 32.pdf
#39 ასპინძა კომისიის განკარგულება 31/2018 გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩევლების შეყვანის შესახებ კომისიის განკარგულება 31.pdf
#39 ასპინძა კომისიის განკარგულება 30/2018 გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიში ამოომრჩევლების შეყვანის შესახებ კომისიის განკარგულება 30.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 300/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 300-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 299/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 299-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 298/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 298-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 297/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 297-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 296/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 296-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 295/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 295-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 294/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 294-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 293/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 293-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 292/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 292-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 291/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 291-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 290/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 290-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 289/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 289-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 288/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 288-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 286/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 286-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 285/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 285-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 284/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 284-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 283/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 283-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 282/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 282-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 281/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 281-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 279/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 279-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 278/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 278-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 277/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 277-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 276/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 276-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 275/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 275-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 274/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 274-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 273/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 273-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 272/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 272-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 271/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 271-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 270/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 270-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 269/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 269-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 268/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 268-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 267/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 267-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 266/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 266-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 265/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 265-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 264/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 264-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 263/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 263-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 262/2018 სპეც. სიის დამტკიცების შესახებ 262-2018.pdf
#2 ვაკე სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი #25 25.pdf
#16 ყვარელი სხდომის ოქმი N19 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩევლების შეყვანის შესახებ N19.pdf
#16 ყვარელი კომისიის განკარგულება N24 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩევლების შეყვანის შესახებ 24-2018.pdf
#70 ფოთი კომისიის განკარგულება 29/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნების მეორე ტურისათვის ამომრჩეველთა სპეციალური სიების დამტკიცების შესახებ 292018.pdf
#70 ფოთი კომისიის განკარგულება 28/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნების მეორე ტურისათვის საქართველოს საქმეთა სამინისტროს ხმის მიცემისათვის სპეციალური სიის განსაზღვრის შესახებ 282018.pdf
#8 დიდუბე სხდომის ოქმი №08 დიდუბის საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმი №26 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის, №08 დიდუბის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების პეციალური სიის დამტკიცების შესახებ. სხდომის.ოქმი.26.pdf
#2 ვაკე სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი #24 doc20181126_14053498_38.pdf
#8 დიდუბე სხდომის ოქმი №08 დიდუბის საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმი №25 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის, №08 დიდუბის საარჩევნო ოლქის ტერიტორიაზე მდებარე სოციალური მიზნის მქონე დაწესებულებაში მყოფ ამომრჩეველთა, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეების, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მოსამსახურეების და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ - ,,112\\\\\\\" - ში მყოფ ამომრჩეველთა სპეციალური სიის დამტკიცების შესახებ; საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრი სხდომის.ოქმი.25.pdf
#54 სამტრედია კომისიის განკარგულება განკარგულება N29 N54 სამტრედიის საარჩევნო კომისიის 24 ნოემბრის N26/2918 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ განკარგულება N29.pdf
#54 სამტრედია კომისიის განკარგულება განკარგულება N28 საოლქო საარჩევნო კომისიში სპეც. სიების დამტკიცება განკარგულება N28.pdf
#54 სამტრედია სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N20 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურისათვის 54-ე საოლქო საარჩევნო კომისიში სპეც, სიების დამტკიცებისა და 24 ნოემბრის N26/2018 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ ოქმი N20.pdf
#69 ჩხოროწყუ კომისიის განკარგულება განკარგულება №18/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის №69 ჩხოროწყუს საარჩევნო ოლქის საარჩევნო უბნების ამომრჩეველთა სპეციალური სიების დამტკიცების შესახებ 18.pdf
#56 ჭიათურა კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება 19/2018 გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიის ფორმირების თაობაზე კომისიის განკარგულება #19.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება 61/2018 სპეციალური სიების დამტკიცების შესახებ 61.2018.pdf
#35 ხაშური კომისიის განკარგულება N32/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის გამართვისათვის N35 ხაშურის საარჩევნო ოლქის ამომრჩეველთა სპეციალური სიის დამტკიცების თაობაზე განკარგულება N32.2018.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მთაწმინდის საარჩევნო ოლქის №6 და №14 საუბნო საარჩევნო კომისიების სპეციალური სიების დამტკიცების შესახებ 57.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მთაწმინდის საარჩევნო ოლქის №28 საუბნო საარჩევნო კომისიაში არსებულ ვაკანსიაზე წევრის ხელახალი არჩევის თაობაზე 54.pdf
#1 მთაწმინდა სხდომის ოქმი ოქმი #24 1. საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მთაწმინდის საარჩევნო ოლქის №28 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის ლაურა კაბოსნიძისთვის პირადი განცხადების საფუძველზე უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის საკითხი. 2. საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მთაწმინდის საარჩევნო ოლქის ზოგიერთ საუბნო საარჩევნო კომისიებში არსებულ ვაკანსიებზე ხელახალი კონკურსის გამოცხადების საკითხი. 3. სხვადასხვა. 24.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მთაწმინდის საარჩევნო ოლქის №28 საუბნო საარჩევნო კომისიაში არსებულ ვაკანსიაზე ხელახალი შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების თაობაზე 53.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მთაწმინდის საარჩევნო ოლქის №28 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის ლაურა კაბოსნიძის განცხადების (ოლქში რეგისტრაციის №01-561/2018) შესახებ 52.pdf
#56 ჭიათურა კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება 18/2018 სპეციალური სიის დამტკიცების თაობაზე კომისიის განკარგულება #18.pdf
#63 აბაშა კომისიის განკარგულება N10/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის შსს სამეგრელო-ზემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის მოსამსახურეთათვის ამომრჩეველთა სპეციალური სიის დამკიცების თაობაზე N102018.PDF
#39 ასპინძა სხდომის ოქმი N18 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის ამომრჩეველთა სპეციალური სიის დამტკიცების თაობაზე სხდომის ოქმი 18.pdf
#32 გორი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის ზღვრული რაოდენობის ზევით ამომრჩეველთა გადასატანი ყუთის სიებში ამომრჩეველთა შეყვანის მიზანშეწონილობის შესახებ 65.2018.pdf
#32 გორი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის წინასწარ განსაზღვრული საარჩევნო უბნების ამომრჩეველთა სპეციალური სიების დამტკიცების თაობაზე 64.2018.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება 30/2018 განკარგულება .(1).pdf
#39 ასპინძა კომისიის განკარგულება 28/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის ამომრჩეველთა სპეციალური სიის დამტკიცების შესახებ კომისიის განკრგულება 28.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულებაN065/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნების მეორე ტურისთვის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ზოგიერთი კატეგორიის თანამშრომელთათვის ხმის მიცემის მიზნით საარჩევნო უბნის განსაზღვრის შესახებ gan.65.pdf
#40 ახალქალაქი კომისიის განკარგულება განკარგულება №33 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის მეორე ტურის არჩევნებისათვის ამომრჩეველთან სპეციალური სიის დამტკიცების თაობაზე 33.pdf
#40 ახალქალაქი კომისიის განკარგულება განკარგულება №32 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის მეორე ტურის არჩევნებისათვის №40 ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევის შესახებ 32.pdf
#37 ახალციხე კომისიის განკარგულება 32/2018 #37 ახალციხის საოლქო საარჩევნო კომისიის, #1-35 საარჩევნო უბნების სპეციალური სიის დამტკიცების შესახებ 20181125_18454688.pdf
#41 ნინოწმინდა კომისიის განკარგულება gank 21.pdf
#41 ნინოწმინდა კომისიის განკარგულება gank 20.pdf
#35 ხაშური სხდომის ოქმი N18 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის გამართვისათვის N35 ხაშურის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევისა და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე. სხდომის ოქმი N18.pdf
#9 ნაძალადევი სხდომის ოქმი 27/2018 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტის და სპეციალური სიის დამტკიცების შესახებ სხდომის ოქმი N27-2018.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 53/2018 სპეციალური სიის დამტკიცების შესახებ კომისიის განკარგულება N53-2018.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 52/2018 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ კომისიის განკარგულება N52-2018.pdf
#49 თერჯოლა კომისიის განკარგულება განკარგულებაN23/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის N49 თერჯოლის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევისა და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე 23 განკარგულება.pdf
#51 ზესტაფონი სხდომის ოქმი ოქმი N17 ოლქის წარმომადგენლების არჩევა ოქმი N17.pdf
#51 ზესტაფონი სხდომის ოქმი ოქმი N16 N10 და N43 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების შეწყვატა და კონკურსის გამოცხადება ოქმი N16.pdf
#51 ზესტაფონი კომისიის განკარგულება 23/2018 საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევის შესახებ 23-2018.pdf
#51 ზესტაფონი კომისიის განკარგულება 22/2018 შსს მოსამსახურეების სპეციალურ სიაში შეყვანის შესახებ 22-2018.pdf
#16 ყვარელი სხდომის ოქმი N18 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის №16 ყვარლის საარჩევნო ოლქის საუბნო საარჩევნო კომისიების ამომრჩეველთა სპეციალური სიის დამტკიცების შესახებ N18.pdf
#16 ყვარელი კომისიის განკარგულება N23/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის №16 ყვარლის საარჩევნო ოლქის საუბნო საარჩევნო კომისიების ამომრჩეველთა სპეციალური სიის დამტკიცების შესახებ 23-2018.pdf
#4 კრწანისი კომისიის განკარგულება 68/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 28 ოქტომბრის მეორე ტურის არჩევნებისათვის, სპეციალური სიის დამტკიცების შესახებ 68-2018.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება 60/2018 doc20181125_16093754_27.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება 59/2018 doc20181125_16090738_26.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულებაN105/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის N5 ისნის საარჩევნო ოლქში შემავალ საუბნო კომისიებში წარმომადგენლების სტატუსის გაუქმების შესახებ md.gan105.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულებაN066/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის N05 ისნის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების დანიშვნისა და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე gan.66.pdf
#32 გორი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეთათვის არჩევნებში მონაწილეობის მიზნით წინასწარ განსაზღვრული N18 საარჩევნო უბნის ამომრჩეველთა სპეციალური სიის დამტკიცების თაო 63.2018.pdf
#32 გორი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის N32 გორის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევისა და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის შესახებ 62.2018.pdf
#5 ისანი სხდომის ოქმი ოქმი N26 oqmi N26.pdf
#54 სამტრედია კომისიის განკარგულება განკარგულება N27 საქ. პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის სამტრედიის საოლქო საარჩევნო ოლქის ტერიტორიაზე შსს თანამშრომლებისათვის სპეც სიის დადგენის შესახებ განკარგულება N27.pdf
#54 სამტრედია კომისიის განკარგულება განკარგულება N26 საქ. პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევისა და უფლებამოს. განსაზღვრის შესახებ განკარგულება N26.pdf
#54 სამტრედია სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N19 საქ. პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევისა და უფლებამოს. განსაზღვრის შესახებ და შსს თანამშრომლებისათვის სპეც სიის დადგენის შესახებ ოქმი N19.pdf
#5 ისანი სხდომის ოქმი ოქმი N25 oqmiN 25.pdf
#69 ჩხოროწყუ სხდომის ოქმი ოქმი№15/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის №69 ჩხოროწყუს საარჩევნო ოლქის №27 ქ.ჩხოროწყუს სპეციალურ სიაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურების შეყვანის შესახებ 15.pdf
#69 ჩხოროწყუ კომისიის განკარგულება განკარგულება №17/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის №69 ჩხოროწყუს საარჩევნო ოლქის №27 ქ. ჩხოროწყუს სპეციალურ სიაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურების შეყვანის შესახებ 17.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულებაN067/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პენიტენციური დეპარტამენტის და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ზოგიერთი კატეგორიის თანამშრომელთა სპეციალური სიების დამტკიცების შესახებ gan.67.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულებაN064/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის გამოკლებული წევრის არჩევის შესახებ gan.64.pdf
#52 ბაღდათი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის N 52 ბაღდათის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევისა და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის შესახებ. ოლქის.წარმ.არჩევა გნკ N23.pdf
#52 ბაღდათი სხდომის ოქმი საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის N 52 ბაღდათის საარჩევნო ოლქში შემავალ N6,N8 და N 27 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ კომ.წევრ.არჩ ოქმი 14.pdf
#52 ბაღდათი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის N 52 ბაღდათის საარჩევნო ოლქში შემავალ N6,N8 და N 28 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ კომ.წევრ.არჩევა გან N 22.pdf
#52 ბაღდათი სხდომის ოქმი საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის N52 ბაღდათის საარჩევნო ოლქში შემავალ N6,N27 და N 8 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ კონკ.გამოცხ ოქმი N13.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 261/2018 საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევის შესახებ 261-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 260/2018 კომისიის წევრების არჩევის შესახებ 260-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 259/2018 სპეც. სიის დამტკიცება 259-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 258/2018 სპეც. სიის დამტკიცება 258-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 257/2018 სპეც. სიის დამტკიცება 257-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 256/2018 სპეც. სიის დამტკიცება 256-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 255/2018 სპეც. სიის დამტკიცება 255-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 254/2018 სპეც. სიის დამტკიცება 254-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 253/2018 სპეც. სიის დამტკიცება 253-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 252/2018 სპეც. სიის დამტკიცება 252-2018.pdf
#39 ასპინძა სხდომის ოქმი N17 საქართველოს პრეზიდენტის 2018წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის N39 ასპინძის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების აჩევისა და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე; საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის ამომრჩეველთა სპეციალური სიის დამტკიცბის შესახებ სხდომის ოქმი 17.pdf
#33 ქარელი კომისიის განკარგულება 13/2018 წარმომადგენლების არჩევისა და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე 13.pdf
#12 გურჯაანი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმიN13 სხდომაზე არჩეულ იქნენ საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლები და განისაზღვრა მათი უფლებამოსილებები ოქმი 13.pdf
#33 ქარელი სხდომის ოქმი 12 წარმომადგენლების არჩევისა და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე ოქმი 12.pdf
#9 ნაძალადევი სხდომის ოქმი 26/2018 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტის, შსს და სამაშველო სამსახურის თანამშრომელთა სპეციალური სიის დამტკიცების და საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევის შესახებ სხდომის ოქმი N26-2018.pdf
#70 ფოთი კომისიის განკარგულება 27/2018 საქართველოს 2018 წლის პრეზიდენტის არჩევნებისათვის N70 ფოთის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლის არჩევისა და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის შესახებ 272018.pdf
#4 კრწანისი კომისიის განკარგულება 69/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის N4 კრწანისის საარჩევნო ოლქის N16 და N32 საუბნო საარჩევნო კომისიებში გადასატანი საარჩევნო ყუთის მეშვეობით ხმის მიცემის მოთხოვნით შემოსული მოქალაქეების განცხადებების განხილვის თაობაზე 69-2018.pdf
#4 კრწანისი კომისიის განკარგულება 67/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის მეორე ტურისათვის N4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევისა და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე 67-2018.pdf
#35 ხაშური კომისიის განკარგულება N31 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის გამართვისათვის N35 ხაშურის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევისა და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე. განკარგულება N31.2018.pdf
#37 ახალციხე კომისიის განკარგულება 30/2018 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეთა სპეციალური სიის დამტკიცების შესახებ 20181124_20222872.pdf
#37 ახალციხე კომისიის განკარგულება 31/2018 #37 ახალციხის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომდგელის დანიშვნისა და უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე 20181124_20204814.pdf
#56 ჭიათურა კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება 17/2018 საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევის შესახებ. კომისიის განკარგულება #17.pdf
#56 ჭიათურა კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება 16/2018 სპეციალური სიაში საარჩევნო კოდექსის 32-ე მუხლის პირველი პუნქტის \\\"დ\\\" ქვეპუნქტის საფუძველზე, შსს თანამსრომლების სპეციალურ სიაში შეყვანასთან დაკავშირებით. კომისიის განკარგულება #16.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №46/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის №08 დიდუბის საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევის და მათი უფლებამოსილებების განსაზღვრის შესახებ. კომის.განკ.46.pdf
#12 გურჯაანი კომისიის განკარგულება 13/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის N12 გურჯაანის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევისა და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე img20181124_18251439.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 50/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის შსს სსიპ დაცვის პოლიციის, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის თანამშრომელთა სპეციალური სიების დამტკიცების შესახებ კომისიის განკარგულება N50-2018.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 49/2018 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ კომისიის განკარგულება N49-2018.pdf
#35 ხაშური სხდომის ოქმი N17 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის გამართვისათვის N35 ხაშურის საარჩევნო ოლქში შემავალი |N19 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის თაობაზე. სხდომის ოქმი N17.pdf
#16 ყვარელი სხდომის ოქმი N17 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენელთა დანიშვნისა და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის შესახებ N17.pdf
#16 ყვარელი კომისიის განკარგულება N22/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენელთა დანიშვნისა და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის შესახებ 22-2018.pdf
#41 ნინოწმინდა კომისიის განკარგულება განკ 19.pdf
#51 ზესტაფონი კომისიის განკარგულება 21/2018 N10 დაN43 საუბნო საარჩევნო კომისიაში კონკურსის გამოცხადების შესახებ 21-2018.pdf
#41 ნინოწმინდა კომისიის განკარგულება განკ 18.pdf
#7 ჩუღურეთი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N 33-2018 სპეციალური წოდების თანამშრომელთათვის არჩევნებში მონაწილეობის მიზნით საარჩევნო უბნის განსაზღვრა სხდომის ოქმი 32.pdf
#39 ასპინძა კომისიის განკარგულება 27/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის ამომრჩეველთა სპეციალური სიის დამტკიცების თაობაზე კომისიის განკარგულება 27.pdf
#51 ზესტაფონი კომისიის განკარგულება 20/2018 N10 და N43 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტა 20-2018.pdf
#7 ჩუღურეთი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N 31-2018 23-ე უბანზე კომისიის წევრის არჩევა სხდომის ოქმი 31.pdf
#39 ასპინძა კომისიის განკარგულება 26/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისთვის მეორე ტურისთვის N39 ასპინძის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევისა და მათი უფლებამოსილბის განსაზღვრის თაობაზე კომისიის განკარგულება 26.pdf
#7 ჩუღურეთი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N 30-2018 42,2,23 უბნებზე კომისიის წევრების არჩევა. 23-ე უბანზე უფლებამოსილების შეწყვეტა და ამავე უბანზე ვაკანსიის გამოცხადება სხდომის ოქმი 30.pdf
#51 ზესტაფონი კომისიის განკარგულება 16/2018 N14 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტა 16-2018.pdf
#7 ჩუღურეთი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N 29-2018 42,24, 35, 38, 10 უბნებზე კომისიის წევრების არჩევა. 42, 2, 23 უბნებზე უფლებამოსილების შეწყვეტა და ამავე უბნებზე კონკურსის გამოცხადება სხდომის ოქმი 29.pdf
#7 ჩუღურეთი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N 28-2018 42-ე, 35-ე, 24-ე, 38-ე, მე-10-ე უბნებზე კომისიის წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტა და ამავე უბნებზე კონკურსის გამოცხადება. 42-ე და 24-ე უბნებზე კომისიის წევრების არჩევა სხდომის ოქმი 28.pdf
#39 ასპინძა სხდომის ოქმი N 16 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომრის არჩევნების მეორე ტურისთვის N39 ასპინძის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ სხდომის ოქმი 16.pdf
#7 ჩუღურეთი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N 27-2018 42-ე, 24-ე უბნებზე კომისიის წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტა და ამავე უბნებზე კონკურსის გამოცხადება სხდომის ოქმი 27.pdf
#46 ლენტეხი კომისიის განკარგულება N13 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის მეორე ტურის არჩევნებისათვის N 46 ლენტეხის საარჩევნო ოლქში შემავალ საუბნო საარჩევნო კომისიებში , საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ . N 13 განკარგულება.pdf
#46 ლენტეხი კომისიის განკარგულება N12 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნების მეორე ტურისთვის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეებისთვის ხმის მიცემისთვის უბნის განსაზღვრის შესახებ N 12 განკარგულება.pdf
#69 ჩხოროწყუ კომისიის განკარგულება განკარგულება №16/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №69 ჩხოროწყუს საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების საუბნო საარჩევნო კომისიებში არჩევისა და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე 16.pdf
#69 ჩხოროწყუ სხდომის ოქმი ოქმი№14/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №69 ჩხოროწყუს საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების საუბნო საარჩევნო კომისიებში არჩევისა და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე 14.pdf
#40 ახალქალაქი კომისიის განკარგულება განკარგულება №31 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნების მეორე ტურისთვის სასაზღვრო პოლიციის სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის სასაზღვრო პოლიციის #2 სამმართველოს (ახალციხე)მოსამსახურეებისთვის ხმის მიცემისთვის უბნების განსაზღვრის შესახებ 31.pdf
#2 ვაკე სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N23 doc20181124_13183227_23.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 251/2018 კონკურსის გამოცხადების შესახებ 251-2018.pdf
#35 ხაშური კომისიის განკარგულება N302018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის გამართვისათვის N35 ხაშურის საარჩევნო ოლქში შემავალი N19 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის თაობაზე. განკარგულება N30.2018.pdf
#54 სამტრედია კომისიის განკარგულება განკარგულება N25 N17 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ განკარგულება N25.pdf
#54 სამტრედია სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N18 N17 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ ოქმი N18.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 250/2018 კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ 250-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 249/2018 კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ 249-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 248/2018 კომისიის წევრის არჩევის შესახებ 248-2018.pdf
#39 ასპინძა კომისიის განკარგულება 25/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის N39 ასპინძის საოლქო საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ კომისიის განკარგულება 25.pdf
#8 დიდუბე სხდომის ოქმი №08 დიდუბის საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმი №24 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნების მეორე ტურისთვის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მოსამსახურეებისათვის ხმის მიცემისთვის უბნის განსაზღვრის შესახებ; საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნების მეორე ტურისათვის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეებისათვის ხმის მიცემისთვის უბნის განსაზღვრის შესახებ. სხდომის.ოქმი.24.pdf
#68 წალენჯიხა სხდომის ოქმი 15/2018 შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეთა ხმის მიცემისტვის საარჩევნო უბნების განსაზღვრის შესახებ img20181123_17134010.pdf
#68 წალენჯიხა კომისიის განკარგულება 18/2018 შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეთა ხმის მიცემისთვის საარჩევნო უბნების განსაზღვრის შესახებ img20181123_17151287.pdf
#39 ასპინძა სხდომის ოქმი N15 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის მეორე ტურისათვის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახრეების ხმის მიცემისათვის საარჩევნო უბნის განსაზღვრის შესახებ; საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ; საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი 15.pdf
#18 ახმეტა სხდომის ოქმი ოქმიN18 კომისიის წევრის არჩევის შესახებ 1 (3 files merged)-1.pdf
#18 ახმეტა კომისიის განკარგულება განკარგულებაN17 კომისიის წევრის არჩევის შესახებ 17.pdf
#4 კრწანისი სხდომის ოქმი N27 N4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმი N27.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №45/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნების მეორე ტურისთვის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მოსამსახურეებისათვის ხმის მიცემისთვის უბნის განსაზღვრის შესახებ. კომის.განკ.45.pdf
#70 ფოთი სხდომის ოქმი N26 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ნოემბრის მეორე ტურისთვის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხმის მიცემისათვის უბნის განსაზღვრის შესახებ 26.pdf
#4 კრწანისი კომისიის განკარგულება 66/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის N4 კრწანისის საარჩევნო ოლქის N16 საუბნო საარჩევნო კომისიაში გადასატანი საარჩევნო ყუთის მეშვეობით ხმის მიცემის მოთხოვნით შემოსული მოქალაქეების განცხადებების განხილვის თაობაზე 66-2018.pdf
#70 ფოთი სხდომის ოქმი N27 \"ახალგაზრდა ცენტრი-ჩვენი თაობა 1921\\\\\\\" დამკვირვებელი ლიკა კვიჩიას საჩივარი 27.pdf
#70 ფოთი კომისიის განკარგულება 26/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ნოემბრის მეორე ტურისთვის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხმის მიცემისათვის უბნის განსაზღვრის შესახებ 262018.pdf
#51 ზესტაფონი სხდომის ოქმი ოქმი N15 შსს მოსამსახურეების ხმის მიცემისთვის უბნის განსაზღვრა ოქმი N15.pdf
#51 ზესტაფონი სხდომის ოქმი ოქმი N14 N14 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევა ოქმი N14.pdf
#54 სამტრედია კომისიის განკარგულება განკარგულება N24 N17 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ განკარგულება N24.pdf
#54 სამტრედია კომისიის განკარგულება განკარგულება N23 N17 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ განკარგულება N23.pdf
#54 სამტრედია კომისიის განკარგულება განკარგულება N22 საქართველოს შსს თანამშრომლებისათვის ხმის მიცემის უბნის განსაზღვრის შესახებ განკარგულება N22.pdf
#54 სამტრედია კომისიის განკარგულება განკარგულება N21 N32 საარჩევნო უბნის კომისიის წევრის არჩევის ბესახებ განკარგულება N21.pdf
#51 ზესტაფონი კომისიის განკარგულება 19/2018 შსს მოსამსახურეებისათვის ხმის მიცემის უბნის განსაზღვრის შესახებ 19-2018.pdf
#54 სამტრედია სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N17 1. N32 საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ. 2. საქართველოს შსს თანამშრომლებისათვის ხმის მიცემის უბნის განსაზღვრის შესახებ. 3. N17 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრობის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ. ოქმი N17.pdf
#32 გორი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეთათვის ხმის მიცემისთვის უბნის განსაზღვრის შესახებ 61.2018.pdf
#32 გორი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის N94 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის მარიკა ბეშკენაშვილის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ 60.2018.pdf
#2 ვაკე სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი №22 doc20181123_14450822_19.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 71/2018 არჩევნებში მონაწილეობის მიზნით შსს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი-დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებისათვის ხმის მიცემისთვის უბნის განსაზღვრის შესახებ 71.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 70/2018 არჩევნებში მონაწილეობის მიზნით საქართელოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ზოგიერთი კატეგორიის მოსამსახურეთა ხმის მიცემისთვის უბნის განსაზღვრის შესახებ 70.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 69/2018 არჩევნებში მონაწილეობის მიზნით საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ზოგიერთი კატეგორიის მოსამსახურეთა ხმის მიცემისთვის უიბნის განსაზღვრის შესახებ 69.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 68/2018 N03 საბურთალოს საარჩევნო ოლქში შექმნილი რიგი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტისა და ადგილმონაცვლის არჩევის თაობაზე 68.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 67/2018 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის N03 საბურთალოს საარჩევნო ოლქში შექმნილი რიგი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ 67.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება 57/2018 doc20181123_12421821_12.pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება N 27 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნების მეორე ტურისთვის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეების ხმის მიცემისთვის უბნის განსაზღვრის შესახებ განკარგულება N27-.pdf
#9 ნაძალადევი სხდომის ოქმი 25/2018 შსს და სამაშველო სამსახურის თანამშრომელთათვის ხმის მისაცემად საარჩევნო უბნების განსაზღვრის შესახებ სხდომის ოქმი N25-2018.pdf
#35 ხაშური კომისიის განკარგულება N29/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის გამართვისათვის N35 ხაშურის საარჩევნო ოლქში შემავალი N19 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის ერთ ვაკანტურ ადგილზე შესარჩევი კონკურსის გამოცახადების თაობაზე. განკარგულება N29.2018.pdf
#35 ხაშური კომისიის განკარგულება N28/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის გამართვისათვის N35 ხაშურის საარჩევნო ოლქოს N19 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის ილია ასანაშვილის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის თაობაზე. განკარგულება N28.2018.pdf
#4 კრწანისი კომისიის განკარგულება 65/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის მომსახურეთა ხმის მიცემისთვის უბნის განსაზღვრის შესახებ 65-2018.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 48/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის თანამშრომელთათვის არჩევნებში მონაწილეობის მიზნით საარჩევვნო უბნის განსაზღვრის შესახებ კომისიის განკარგულება N48-2018.pdf
#4 კრწანისი სხდომის ოქმი N26 N4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმი N26.pdf
#4 კრწანისი სხდომის ოქმი N25 N4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმი N25.pdf
#4 კრწანისი სხდომის ოქმი N24 N4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმი N24.pdf
#4 კრწანისი სხდომის ოქმი N23 N4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმი N23.pdf
#69 ჩხოროწყუ სხდომის ოქმი ოქმი№13/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნების მეორე ტურისთვის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეთა ხმის მიცემისთვის უბნის განსაზღვრის შესახებ 13.pdf
#69 ჩხოროწყუ კომისიის განკარგულება განკარგულება №15/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნების მეორე ტურისთვის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეთა ხმის მიცემისთვის უბნის განსაზღვრის შესახებ 15.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №44/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნების მეორე ტურისათვის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეებისათვის ხმის მიცემისთვის უბნის განსაზღვრის შესახებ. კომის.განკ.44.pdf
#44 ამბროლაური სხდომის ოქმი საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნების მეორე ტურისთვის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეების ხმის მიცემისთვის უბნის განსაზღვრის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნების მეორე ტურისთვის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეების ხმის მიცემისთვის უბნის განსაზღვრის შესახებ სხდომის ოქმი N11.pdf
#44 ამბროლაური კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნების მეორე ტურისთვის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეების ხმის მიცემისთვის უბნის განსაზღვრის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნების მეორე ტურისთვის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეების ხმის მიცემისთვის უბნის განსაზღვრის შესახებ კომისიის განკ N12.pdf
#70 ფოთი კომისიის განკარგულება 27/2018 \\\"ახალგაზრდა ცენტრი-ჩვენი თაობა 1921\\\" დამკვირვებელი ლიკა კვიჩიას საჩივარი 272018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 247/2018 კონკურსის გამოცხადების შესახებ 247-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 246/2018 კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ 246-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 245/2018 შსს ზოგიერთი კატეგორიის მოსამსახურეებისთვის ხმის მიცემისათვის უბნების განსაზღვრის შესახებ 245-2018.pdf
#39 ასპინძა კომისიის განკარგულება 24/2018 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის შესარჩევ კონკურსის გამოცხადების შესახებ კომისიის განკარგულება 24.pdf
#39 ასპინძა კომისიის განკარგულება 23/2018 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილბის ვადამდე შეწყვეტის შესახებ კომისიის განკარგულება 23.pdf
#39 ასპინძა კომისიის განკარგულება 22/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეების ხმის მიცემითვის საარჩევნო უბნის განსაზღრის შესახებ კომისიის განკარგულება 22.pdf
#56 ჭიათურა კომისიის განკარგულება კომისიის განკარგულება 15/2018 შსს მოსამსახურეებისათვის, რომლებიც არჩევნების დროს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების გამო არ შეუძლიათ ხმა მიცენ რეგისტრაციის მიხედვით , სპეციალური სიის საფუძველზე დისლოკაციის ადგილის მიხედვით უბნის განსაზღვრაზე კომისიის განკარგულება #15.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 47/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთათვის არჩევნებში მონაწილეობის მიზნით საარჩევვნო უბნის განსაზღვრის შესახებ კომისიის განკარგულება N47-2018.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 46/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის შსს სსიპ დაცვის პოლიციის თანამშრომელთათვის არჩევნებში მონაწილეობის მიზნით საარჩევვნო უბნის განსაზღვრის შესახებ კომისიის განკარგულება N46-2018.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის არჩევნების მეორე ტურისთვის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და შსს დაცვის პოლიციის მოსამსახურეებისთვის ხმის მიცემის უბნის განსაზღვრის შესახებ 51.pdf
#1 მთაწმინდა სხდომის ოქმი ოქმი #23 1. საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მთაწმინდის საარჩევნო ოლქში შინაგან საქმეთა სამინისტროს და დაცვის პოლიციის მოსამსახურეებისთვის ხმის მიცემისთვის უბნების განსაზღვრის შესახებ. 2. სხვადასხვა. 23.pdf
#41 ნინოწმინდა კომისიის განკარგულება განკ 17.pdf
#4 კრწანისი კომისიის განკარგულება 64/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის მეორე ტურის არჩევნებისათვის N4 კრწანისის საარჩევნო ოლქის N14, N28 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის თაობაზე 64-2018.pdf
#4 კრწანისი კომისიის განკარგულება 63/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვისN4 კრწანისის საარჩევნო ოლქის N14 საუბნო საარჩევნო კომისიაში ორ ვაკანტურ ადგილზე და N28 საუბნო საარჩევნო კომისიაში ერთ ვაკანტურ ადგილზე შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 63-2018.pdf
#4 კრწანისი კომისიის განკარგულება 62/2018 N4 კრწანისის საარჩევნო ოლქის N14, N28 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტის თაობაზე 62-2018.pdf
#37 ახალციხე კომისიის განკარგულება 27/2018 #37/08 ახალციხის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსიალების შეწყვეტის და 37/08 ახალციხის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 20181122_11364709 (1).pdf
#51 ზესტაფონი კომისიის განკარგულება 18/2018 N14 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ 18-2018.pdf
#8 დიდუბე სხდომის ოქმი №08 დიდუბის საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმი №23 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის ოქტომბრიც არჩევნების მეორე ტურისათვის №08 დიდუბის საარჩევნო ოლქის №08.08 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის თაობაზე. სხდომის.ოქმი.23.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №43/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის №08 დიდუბის საარჩევნო ოლქის №08 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის თაობაზე. კომის.განკ.43.pdf
#16 ყვარელი სხდომის ოქმი N16 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის №16 ყვარლის საარჩევნო ოლქი N29 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ N16.pdf
#16 ყვარელი კომისიის განკარგულება N21/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის №16 ყვარლის საარჩევნო ოლქი N29 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ N21-2018.pdf
#32 გორი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის N62 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ 59.2018.pdf
#32 გორი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის N62 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის თამარ ბაბუციძის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ 58.2018.pdf
#32 გორი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის N70 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის თეონა ჩხიტაურის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ 57.2018.pdf
#32 გორი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის N30 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის თორნიკე კვინიკაძის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ 56.2018.pdf
#32 გორი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის N9 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ 55.2018.pdf
#32 გორი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის N52 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის ქეთევან ჩალაურის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ 54.2018.pdf
#32 გორი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის N25 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ 53.2018.pdf
#32 გორი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის N25 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის ნინო ონიაშვილის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ 52.2018.pdf
#32 გორი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის N9 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის შესარჩევი ხელახალი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 51.2018.pdf
#32 გორი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის N9 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის ზაქრო რაზმაძის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ 50.2018.pdf
#67 ზუგდიდი სხდომის ოქმი N25 საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტურისათვის საუბნო საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნოო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ. პოლიტიკური გაერთიანების \\\"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა\\\"წარმომადგენლის ვახტანგ ხვიჩიას საჩივრის შესახებ img20181121_14290908.pdf
#67 ზუგდიდი სხდომის ოქმი N24 საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტურისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ. საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტურისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის გამო შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ img20181121_14283361.pdf
#67 ზუგდიდი კომისიის განკარგულება N35/2018 პოლიტიკური გაერთიანების \"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა\"წარმომადგენლის ვახტანგ ხვიჩიას საჩივრის შესახებ img20181121_14271850.pdf
#67 ზუგდიდი კომისიის განკარგულება N34/2018 საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტურისათვის საუბნო საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნოო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ img20181121_14265766.pdf
#67 ზუგდიდი კომისიის განკარგულება N33/2018 საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტურისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის გამო შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ img20181121_14281416.pdf
#67 ზუგდიდი კომისიის განკარგულება N32/2018 საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტურისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ img20181121_14275478.pdf
#8 დიდუბე სხდომის ოქმი №08 დიდუბის საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმი №22 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის №08 დიდუბის საარჩევნო ოლქის №08.08 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის გათავისუფლების შესახებ; საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის №08 დიდუბის საარჩევნო ოლქის №08.08 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. სხდომის.ოქმი.22.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულებაN063/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა დადგენილ რაოდენობამდე შესავსებად კონკურსის გამოცხადების შეასახებ gan.063.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულებაN061/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის გამოკლებული წევრის არჩევის შესახებ gan.061.pdf
#54 სამტრედია კომისიის განკარგულება განკარგულება N20 N32-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ განკარგულება N20.pdf
#54 სამტრედია კომისიის განკარგულება განკარგულება N19 N32-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტისა და დისციპლინ. პასუხისმგებლობის შეფარდების შესახებ განკარგულება N19.pdf
#54 სამტრედია სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N16 N32-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვად. შეწყვეტის შესახებ და ამავე უბანზე კომისიის წევრის შესარჩევი კონკურსის გამოცხ. შესახებ oqmi N16.pdf
#59 ქუთაისი სხდომის ოქმი ოქმი 32-2018 კომისიის წევრის არჩევის შესახებ ოქმი -32-2018.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №42/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის №08 დიდუბის საარჩევნო ოლქის №08.08 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის შესარჩევი ტურის კონკურსის გამოცხადების შესახებ. კომის.განკ.42.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №41/2018 საქართველოს პრეიზდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის №08 დიდუბის საარჩევნო ოლქსი №08.08 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის გათავისუფლების შესახებ. კომის.განკ.41.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მთაწმინდის საარჩევნო ოლქის №№ 8, 18, 21, 32 საუბნო საარჩევნო კომისიებში არსებულ ვაკანსიებზე ხელახალი შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების თაობაზე 49.pdf
#1 მთაწმინდა სხდომის ოქმი ოქმი #21 . საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მთაწმინდის საარჩევნო ოლქის №№8, 18, 21, 32 საუბნო საარჩევნო კომისიების ზოგიერთი წევრისთვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის საკითხი. 2. ვაკანტურ ადგილებზე ხელახალი კონკურსის გამოცხადება. ოქმი-21.pdf
#49 თერჯოლა სხდომის ოქმი N14 სხდომის ოქმი 14.pdf
#49 თერჯოლა სხდომის ოქმი N13 სხდომის ოქმი 13.pdf
#49 თერჯოლა სხდომის ოქმი N12 სხდომის ოქმი 12.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 244/2018 კომისიის წევრის არჩევის შესახებ 244-2018.pdf
#30 კასპი კომისიის განკარგულება განკარგულება კომისიის წევრის არჩევის შეხაებ განკარგულება.pdf
#39 ასპინძა კომისიის განკარგულება 21/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის N39 ასპინძის საოლქო საარჩევნო ოლქში შემავალ საუბნო საარჩევნო კომისიიების წევრების არჩევის შესახებ კომისიის განკარგულება 21.pdf
#9 ნაძალადევი სხდომის ოქმი 24/2018 N86 და N97 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ სხდომის ოქმი N24-2018.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 45/2018 N86 და N97 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ კომისიის განკარგულება N45-2018.pdf
#16 ყვარელი კომისიის განკარგულება 20/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის N16 ყვარლის საარჩევნო ოლქის N29 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 20-2018.pdf
#16 ყვარელი კომისიის განკარგულება 19/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის N16 ყვარლის საარჩევნო ოლქის N29 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრისათვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ 19-2018.pdf
#59 ქუთაისი სხდომის ოქმი ოქმი 31-2018 სხვადასხვა ოქმი -31-2018.pdf
#49 თერჯოლა კომისიის განკარგულება განკარგულება N22/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის N49 თერჯოლის საარჩევნო ოლქში შემავალი N03 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ 22.pdf
#49 თერჯოლა კომისიის განკარგულება განკარგულება N21/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის N49 თერჯოლის საარჩევნო ოლქში შემავალი N03 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 21.pdf
#57 ტყიბული კომისიის განკარგულება N15/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის № 57 ტყიბულის საარჩევნო ოლქის №01, №07, №14, №17 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ განკარგულება 15.pdf
#49 თერჯოლა კომისიის განკარგულება განკარგულება N20/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომნბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის N49 თერჯოლის საარჩევნო ოლქში შემავალი N03 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ 20.pdf
#49 თერჯოლა კომისიის განკარგულება განკარგულება N19/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის N49 თერჯოლის საარჩევნო ოლქში შემავალი N30-ე და N 23-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ 19.pdf
#49 თერჯოლა კომისიის განკარგულება განკარუგლება N18/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის N49 თერჯოლის საარჩევნო ოლქში შემავალი N30-ე და 23-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 18.pdf
#49 თერჯოლა კომისიის განკარგულება განკარგულება N17/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის N49 თერჯოლის საარჩევნო ოლქში შემავალ N30-ე და N23-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ 17.pdf
#69 ჩხოროწყუ სხდომის ოქმი ოქმი№12/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №69 ჩხოროწყუს საარჩევნო ოლქის №26 ჯუმითის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ 12.pdf
#69 ჩხოროწყუ კომისიის განკარგულება განკარგულება №14/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №69 ჩხოროწყუს საარჩევნო ოლქის №26 ჯუმითის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ 14.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულებაN60/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა დადგენილ რაოდენობამდე შესავსებად კონკურსის გამოცხადების შეასახებ gan.060.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულებაN058/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის გამოკლებული წევრის არჩევის შესახებ gan.058.pdf
#32 გორი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის N96 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ 49.2018.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულებაN057/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა დადგენილ რაოდენობამდე შესავსებად კონკურსის გამოცხადების შეასახებ gan.057.pdf
#32 გორი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის N96 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის მედეა მანველიშვილის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ 48.2018.pdf
#32 გორი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის N13 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ 47.2018.pdf
#39 ასპინძა სხდომის ოქმი 13/2018 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილები ვადამდე შეწყვეტის შესახებ; საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი13.pdf
#32 გორი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის N91 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ 46.2018.pdf
#32 გორი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის N100 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის ზურაბ კუსრაძის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ 45.2018.pdf
#32 გორი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის N13 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის სოფიო კახიაშვილის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ 44.2018.pdf
#32 გორი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის N43 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის ეკატერინე ხუციშვილის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ 43.2018.pdf
#32 გორი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის N91 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის თათია გოგინაშვილის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ 42.2018.pdf
#32 გორი კომისიის განკარგულება საარჩევნო სუბიექტის \"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა\" წარმომადგენლის ნინო საბიაშვილის 2018 წლის 23 ოქტომბრის საჩივრის (საოლქოში რეგ: N295) შესახებ 41.2018.pdf
#32 გორი კომისიის განკარგულება საარჩევნო სუბიექტის \"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა\" წარმომადგენლის ქეთევან ხვედელიძის 2018 წლის 22 ოქტომბრის საჩივრის (საოლქოში რეგ. N275) შესახებ 40.2018.pdf
#32 გორი კომისიის განკარგულება საარჩევნო სუბიექტის \"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა\" წარმომადგენლის მარეხი ჭავჭავაძის 2018 წლის 23 ოქტომბრის საჩივრის (საოლქოში რეგ. N293) შესახებ 39.2018.pdf
#32 გორი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო სუბიექტის \"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა \" წარმომადგენლის ირმა პაპუნაშვილის საჩივრის (საოლქოში რეგ. N292) შესახებ 38.2018.pdf
#32 გორი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო სუბიექტის \\\"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა\\\" წარმომადგენლის დავით ცერაძის საჩივრის (საოლქოში რეგ. N277; 22/10/2018 წ.) შესახებ 37.2018.pdf
#32 გორი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო სუბიექტის \"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა\" წარმომადგენლის ნინო პაჩენსკოს საჩივრის (საოლქოში რეგ. N273) შესახებ 36.2018.pdf
#32 გორი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო სუბიექტის \"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა\" წარმომადგენლის იზო მაზმიშვილის საჩივრის (საოლქოში რეგ. N294) შესახებ 35.2018.pdf
#32 გორი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის საარჩევნო სუბიექტის \\\"ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა\\\" წარმომადგენლის რუსუდან ხუციშვილის საჩივრების ( საოლქოში რეგ. N274 და N 276) შესახებ 34.2018.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულებაN059/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ gan.59.pdf
#5 ისანი სხდომის ოქმი ოქმი N24 oqmi 24.pdf
#52 ბაღდათი კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის N 52 ბაღდათის საარჩევნო ოლქში შემავალ N6,N27 და N8 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. კონკურსის გამოცხადება განკარგულება 21.pdf
#18 ახმეტა კომისიის განკარგულება განკარგულებაN14 კომისიის წევრების არჩევის შესახებ 2.pdf
#18 ახმეტა კომისიის განკარგულება განკარგულებაN13 კომისიის წევრების არჩევის შესახებ 1.pdf
#52 ბაღდათი კომისიის განკარგულება საქართველოს 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის N 52 ბაღდატის საარცევნო ოლქში შემავალ N6,N8 და N27 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ უფლებამოსილების შეწყვეტა განკარგულება 20.pdf
#30 კასპი სხდომის ოქმი ოქმი შედეგების შეჯამების სესახებ ოქმი.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 243/2018 კონკურის გამოცხადების თაობაზე 243-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 242/2018 კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ 242-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 241/2018 კომისიის წევრების არჩევის შესახებ 241-2018.pdf
#18 ახმეტა სხდომის ოქმი ოქმიN15 კომისიის წევრების არჩევის შესახებ 1 (4 files merged)-2.pdf
#39 ასპინძა კომისიის განკარგულება 20/2018 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ კომისიის განკარგულება 20.jpg
#39 ასპინძა კომისიის განკარგულება 19/2018 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ კომისიის განკარგულება 19.jpg
#18 ახმეტა სხდომის ოქმი ოქმიN14 კომისიის წევრების არჩევის შესახებ 1 (4 files merged)-1.pdf
#30 კასპი სხდომის ოქმი ოქმი უფლებამოსილების შეწყვეტის და კონკურსის გამოცხადების შესახებ ოქმი.pdf
#59 ქუთაისი სხდომის ოქმი ოქმი 30-2018 სხვადასხვა ოქმი -30-2018.pdf
#17 თელავი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N16 სხდომა16 .pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება N 26 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის N17 თელავის საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ N 01, N25 და N54 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ განკ26.pdf
#51 ზესტაფონი სხდომის ოქმი ოქმი N13 კომისიის წევრის ვადამდე უფლებამოსილების შეწყვეტა და კონკურსის გამოცხადება ოქმი N13 (2).pdf
#51 ზესტაფონი კომისიის განკარგულება 17/2018 N14 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადება 17-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 240/2018 კონკურსის გამოცხადების შესახებ 240-2018.pdf
#37 ახალციხე კომისიის განკარგულება 26/2018 #15 ანის და #29 ახალციხის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ 20181119_17350188.pdf
#46 ლენტეხი კომისიის განკარგულება N11 2018 წლის 28 ოქტომბრის საქართველოს პრეზიდენტის მეორე ტურის არჩევნებისათვის N 11 და N 12 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ . განკარგულება N 11.pdf
#17 თელავი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N15 სხდომის ოქმი N15.pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება N 25 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №17 თელავის საოლქო საარჩევნო კომისიაში შემავალ N 01, N 25 და N 54 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის შესარჩევად კონკურსის გამოცხადების შესახებ. განკ.25.pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება N 24 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №17 თელავის საოლქო საარჩევნო კომისიაში შემავალ N01 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის ანა მერაბიშვილის , N25 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის მიხეილ ლეგაშვილის და N54 ელბრუზ სულეიმანოვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ. განკ. 24.pdf
#41 ნინოწმინდა კომისიის განკარგულება gank 16.pdf
#4 კრწანისი კომისიის განკარგულება 60/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის N4 კრწანისის საარჩევნო ოლქის N21 საუბნო საარჩევნო კომისიაში ვაკანტურ ადგილზე შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 60-2018.pdf
#4 კრწანისი კომისიის განკარგულება 59/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის II ტურის არჩევნებისათვის N4 კრწანისის საარჩევნო ოლქის N14, N23, N25, N26 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის თაობაზე 59-2018.pdf
#4 კრწანისი კომისიის განკარგულება 58/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის N4 კრწანისის საარჩევნო ოლქის N9 საუბნო საარჩევნო კომისიაში ვაკანტურ ადგილზე შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 58-2018.pdf
#4 კრწანისი კომისიის განკარგულება 57/2018 N4 კრწანისის საარჩევნო ოლქის N9 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის თაობაზე 57-2018.pdf
#4 კრწანისი კომისიის განკარგულება 56/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის II ტურის არჩევნებისათვის N4 კრწანისის საარჩევნო ოლქის N18, N19, N21, N27, N28 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის თაობაზე 56-2018.pdf
#4 კრწანისი კომისიის განკარგულება 55/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის N4 კრწანისის საარჩევნო ოლქის N14, N21, N23, N25, N26 საუბნო საარჩევნო კომისიაში თითო ვაკანტურ ადგილზე შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 55-2018.pdf
#4 კრწანისი კომისიის განკარგულება 54/2018 N4 კრწანისის საარჩევნო ოლქის N21, N23, N25, N26 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის თაობაზე 54-2018.pdf
#4 კრწანისი კომისიის განკარგულება 53/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის N4 კრწანისის საარჩევნო ოლქის N19 საუბნო საარჩევნო კომისიაში ვაკანტურ ადგილზე შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. 53-2018.pdf
#4 კრწანისი კომისიის განკარგულება 52/2018 N4 კრწანისის საარჩევნო ოლქის N19 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის თაობაზე 52-2018.pdf
#9 ნაძალადევი სხდომის ოქმი 23/2018 კომისიის წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტა და კონკურსის გამოცხადება სხდომის ოქმი N23-2018.pdf
#4 კრწანისი კომისიის განკარგულება 51/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის N4 კრწანისის საარჩევნო ოლქის N14, N18,N21, N27, N28 საუბნო საარჩევნო კომისიაში ვაკანტურ ადგილზე შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 51-2018.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 44/2018 N86 და N97 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. კომისიის განკარგულება N44-2018.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 43/2018 N86 და N97 საუბნო საარჩევნო კომისიის თითო წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ კომისიის განკარგულება N43-2018.pdf
#4 კრწანისი კომისიის განკარგულება 50/2018 N4 კრწანისის საარჩევნო ოლქის N14, N18, N21, N27, N28 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის თაობაზე 50-2018.pdf
#30 კასპი კომისიის განკარგულება განკარგულება კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის და კონკურსის გამოცხადების შესახებ განკარგულება.pdf
#35 ხაშური სხდომის ოქმი N15 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის გამართვისათვის N35 ხაშურის საარჩევნო ოლქში შემავალი N22 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის თაობაზე. სხდომის ოქმი N15.pdf
#10 გლდანი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N23 N10 გლდანის სააჩევნო ოლქში შემავალი NN:4;19;38;40;55;56;80;106 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებად, N10 საოლქო კომისიამ არიჩია 8 კომისიის წევრი; N10 გლდანის სააჩევნო ოლქში შემავალი NN: 36;82;90-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებად, N10 საოლქო კომისიამ არიჩია 3 კომისიის წევრი oqmi 23.pdf
#10 გლდანი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N22 NN:4;19;38;40;55;56;80;106 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებს შეუწყდათ უფლებამოსილება და ამავე უბნებზე გამოცხადდა კონკურსი oqmi 22.pdf
#10 გლდანი კომისიის განკარგულება N041/2018 2018 წლის 17 ნოემბერი N10 გლდანის სააჩევნო ოლქში შემავალი NN;36;82;90-ე უბნების კომისიის წევრთა უფლებამოსილების შეწყვეტისა და დადგენილ ოდენობამდე შესავსებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ N10 გლდანის სააჩევნო ოლქში შემავალი NN: 36;82;90-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებად, N10 საოლქო კომისიამ არიჩია 3 კომისიის წევრი 41.pdf
#10 გლდანი კომისიის განკარგულება N040/2018 2018 წლის 17 ნოემბერი N10 გლდანის სააჩევნო ოლქში შემავალი NN:4;19;38;40;55;56;80;106 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ N10 გლდანის სააჩევნო ოლქში შემავალი NN:4;19;38;40;55;56;80;106 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებად, N10 საოლქო კომისიამ არიჩია 8 კომისიის წევრი 40.pdf
#10 გლდანი კომისიის განკარგულება N039/2018 2018 წლის 15 ნოემბერი N10 გლდანის სააჩევნო ოლქში შემავალი რამოდენიმე უბნის კომისიის წევრთა უფლებამოსილების შეწყვეტისა და დადგენილ ოდენობამდე შესავსებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ NN:4;19;38;40;55;56;80;106 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებს შეუწყდათ უფლებამოსილება და ამავე უბნებზე გამოცხადდა კონკურსი 39.pdf
#70 ფოთი კომისიის განკარგულება 25/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ნოემბრის მეორე ტურის არჩევნებისათვის N70 ფოთის საარჩევნო ოლქში მემავალი N16, N20, N33 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ img20181118_18015336.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 239/2018 კომისიის წევრების არჩევის შესახებ 239-2018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 238/2018 კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ 238-2018.pdf
#68 წალენჯიხა სხდომის ოქმი 14/2018 68.05,68.07,68.14საარჩევნო უბნებზე კომისიის წევრების არჩევის შესახებ img20181118_15504808.pdf
#68 წალენჯიხა სხდომის ოქმი 13/2018 68.05,68.07,68.14 საარჩევნო უბნის კომისიის წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ img20181118_15491623.pdf
#68 წალენჯიხა კომისიის განკარგულება 17/2018 68.05,68.07,68.14 საარჩევნო უბნებზე კომისიის წევრების არჩევის შესახებ img20181118_15472335.pdf
#68 წალენჯიხა კომისიის განკარგულება 16/2018 68.05,68.07,68.14 საარჩევნო უბნებზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ img20181118_15455982.pdf
#68 წალენჯიხა კომისიის განკარგულება 15/2018 68.05,68.07,68.14 წაარცევნო უბნებზე კომისიის წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ img20181118_15445551.pdf
#30 კასპი სხდომის ოქმი ოქმი კომისიის წევრების არჩევის შესახებ ოქმი.pdf
#30 კასპი კომისიის განკარგულება განკარგულება კომისიის წევრების არჩევის შესახებ განკარგულება.pdf
#12 გურჯაანი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმიN12 სხომაზე არჩეულ იქნენ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები sxdomis oqmi 12.pdf
#12 გურჯაანი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმიN11 სხდომაზე განხილული იქნა, ორი საკითი: საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტისა და ვაკანსიის გამოცხადების თაობაზე. sxdomis oqmi N11.pdf
#8 დიდუბე სხდომის ოქმი №08 დიდუბის საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმი №21 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის მეორე ტურის არჩევნებისათვის №08 დიდუბის საარჩევნო ოლქის ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის თაობაზე. სხდომის.ოქმი.21.pdf
#54 სამტრედია კომისიის განკარგულება განკარგულება N18 N5, N27, N37 და N49 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ gankarguleba N18.pdf
#54 სამტრედია სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N15 N5, N27, N37 და N49 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ oqmi mN15.pdf
#2 ვაკე სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი #21 doc20181118_13571097_88.pdf
#12 გურჯაანი კომისიის განკარგულება 12/2018 N36 და N43 ს.ს.კ-ებში წევრების არჩევის შესახებ Document (4).pdf
#35 ხაშური კომისიის განკარგულება 27/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის გამართვისათვის N35 ხაშურის საარჩევნო ოლქში შემავალი N22 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის თაობაზე. განკარგულება N27.2018.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 66/2018 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის N03 საბურთალოს საარჩევნო ოლქში შექმნილი რიგი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების თაობაზე gankarguleba 66.pdf
#1 მთაწმინდა სხდომის ოქმი ოქმი #22 1.საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მთაწმინდის საარჩევნო ოლქის №№ 8, 18, 21, 32 საუბნო საარჩევნო კომისიებში არსებულ ვაკანსიებზე წევრების ხელახალი არჩევა. 22.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მთაწმინდის საარჩევნო ოლქის ზოგიერთ საუბნო საარჩევნო კომისიაში არსებულ ვაკანსიებზე წევრების ხელახალი არჩევის თაობაზე 50.pdf
#30 კასპი სხდომის ოქმი ოქმი უფლებამოსილების შეწყვეტის და კონკურსის გამოცხადების შესახებ ოქმი.pdf
#40 ახალქალაქი სხდომის ოქმი ოქმი №13 #68 დილისკის საარჩევნო უბნის წევრის არჩევა 13.pdf
#40 ახალქალაქი სხდომის ოქმი ოქმი №12 #68 დილისკის წევრის ვადამდე უფლებამოსილების შეწყვეტა, #68 დილისკის საარჩევნო უბნის წევრის დასაკავებელ შესარჩევი კონკურსის გამოცხადება 12.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება 56/2018 საარჩევნო უბნებზე კონკურსის წესით საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრად არჩევის შესახებ doc20181118_09591287_87.pdf
#44 ამბროლაური სხდომის ოქმი საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის გამართვისათვის 44 ამბროლაურის საარჩევნო ოლქში შემავალი #26, #33, #35 და #36 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის გამართვისათვის 44 ამბროლაურის საარჩევნო ოლქში შემავალი #26, #33, #35 და #36 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ სხდომის ოქმი N110.pdf
#44 ამბროლაური კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის გამართვისათვის 44 ამბროლაურის საარჩევნო ოლქში შემავალი #26, #33, #35 და #36 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის გამართვისათვის 44 ამბროლაურის საარჩევნო ოლქში შემავალი #26, #33, #35 და #36 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ კომისიის განკ N11.pdf
#9 ნაძალადევი სხდომის ოქმი 22/2018 კომისიის წევრების არჩევა სხდომის ოქმი N22-2018.pdf
#9 ნაძალადევი სხდომის ოქმი 21/2018 კომისიის წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტა, კონკურსის გამოცხადება და კომისიის წევრების არჩევა სხდომის ოქმი N21-2018.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №39/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის №08 დიდუბის საარჩევნო ოლქის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. კომის.განკ.39.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №38/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის №08 დიდუბის საარჩევნო ოლქის ზოგიერთ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების გათავისუფლების შესახებ. კომის.განკ.38.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №40/2018 საქართველოს პრეზიდენტობის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის №08 დიდუბის საარჩევნო ოლქის ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის თაობაზე. კომის.განკ.40.pdf
#16 ყვარელი სხდომის ოქმი N14 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის №16 ყვარლის საარჩევნო ოლქის N1, N8, N19, N20, N24 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ N14.pdf
#16 ყვარელი კომისიის განკარგულება 18/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის №16 ყვარლის საარჩევნო ოლქის N1, N8, N19, N20, N24 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ N18-2018.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 42/2018 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ კომისიის განკარგულება N42-2018.pdf
#41 ნინოწმინდა კომისიის განკარგულება gank 15.pdf
#46 ლენტეხი კომისიის განკარგულება N10 უფლებამოსილების შეწყვეტის და კონკურსის გამოცხადების შესახებ განკარგულება 10.pdf
#57 ტყიბული კომისიის განკარგულება N14/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის N14 და N17 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების ვაკანტურ ადგილზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ gankarguleba N14.pdf
#57 ტყიბული კომისიის განკარგულება N13/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის N14 და N17 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ gankarguleba N13.pdf
#57 ტყიბული კომისიის განკარგულება N12/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის N01 და N07 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების ვაკანტურ ადგილზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ gankarguleba N12.pdf
#57 ტყიბული კომისიის განკარგულება N11/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის N1 და N7 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ gankarguleba N11.pdf
#59 ქუთაისი სხდომის ოქმი ოქმი 29-2018 სხადასხვა ოქმი 29-2018.pdf
#16 ყვარელი სხდომის ოქმი N13 N16 ყვარლის საარჩევნო ოლქის N1, N8, N19, N20, N24 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებისათვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ და საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის N16 ყვარლის საარჩევნო ოლქის N1, N8, N19, N20, N24 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ N13.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 41/2018 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების არჩევის შესახებ კომისიის განკარგულება N41-2018.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულებაN056/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ gan. 056.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მთაწმინდის საარჩევნო ოლქის საუბნო საარჩევნო კომისიების ზოგიერთი წევრისთვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის თაობაზე 48.pdf
#69 ჩხოროწყუ სხდომის ოქმი ოქმი№11/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №69 ჩხოროწყუს საარჩევნო ოლქში შემავალ №26 ჯუმითის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტისა და მისი ადგილმონაცვლის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 11.pdf
#69 ჩხოროწყუ კომისიის განკარგულება განკარგულება №13/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №69 ჩხოროწყუს საარჩევნო ოლქში შემავალ №26 ჯუმითის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტისა და მისი ადგილმონაცვლის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 13.pdf
#2 ვაკე სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი #20 doc20181117_14253387_86.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება 55/2018 კომისიის წევრთა უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტისა და მათი ადგილმონაცვლის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. doc20181117_14230984_85.pdf
#54 სამტრედია კომისიის განკარგულება კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ N5, N27, N37 და N49 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ N17.pdf
#54 სამტრედია კომისიის განკარგულება N5, N27, N37 და N49 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ N5, N27, N37 და N49 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ N16.pdf
#8 დიდუბე სხდომის ოქმი №08 დიდუბის საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომის ოქმი №20 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის №08 დიდუბის საარჩევნო ოლქის ზოგიერთ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების გათავისუფლების შესახებ; საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის №08 დიდუბის საარჩევნო ოლქის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ; სხდომის.ოქმი.20.pdf
#54 სამტრედია სხდომის ოქმი სხდომის ოქმიN14 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის სამტრედიის საარჩევნო ოლქში შემავალი N5, N49 N37 და N27-ე საუბნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ და კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ ოქმი N14.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება N39/2018 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ კომისიის განკარგულება N39-2018.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება N38/2018 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. კომისიის განკარგულება N38-2018.pdf
#9 ნაძალადევი სხდომის ოქმი N20/2018 კომისიის წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტა და კონკურსის გამოცხადება სხდომის ოქმი N20-2018.pdf
#40 ახალქალაქი კომისიის განკარგულება განკარგულება №30 საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტურის არჩევნებისათვის №40 ახალქალაქის საარჩევნო ოლქის #68 დილისკის საარჩევნო უბნის კომისის წევრის არჩევის შესახებ 30.pdf
#35 ხაშური სხდომის ოქმი N14 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის გამართვისათვის N35 ხაშურის საარჩევნო ოლქის N22 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის დავით ბარბაქაძის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის თაობაზე. საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის გამართვისათვის N35 ხაშურის საარჩევნო ოლქში შემავალი N22 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის ერთ ვაკანტურ ადგილზე შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების თაობაზე. სხდომის ოქმი N14.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 40/2018 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. განკარგულება N40-2018.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 39/2018 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ განკარგულება N39-2018.pdf
#12 გურჯაანი კომისიის განკარგულება N11/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ Document (2).pdf
#12 გურჯაანი კომისიის განკარგულება N10/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების ვადამდე უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ Document.pdf
#16 ყვარელი კომისიის განკარგულება 17/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის N16 ყვარლის საარჩევნო ოლქის N1, N8, N19, N20, N24 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 17-2018.pdf
#16 ყვარელი კომისიის განკარგულება 16/2018 N16 ყვარლის საარჩევნო ოლქის N1, N8, N19, N20, N24 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებისათვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ 16-2018.pdf
#35 ხაშური კომისიის განკარგულება 26/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის გამართვისათვის N35 ხაშურის საარჩევნო ოლქში შემავალი N22 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის ერთ ვაკანტურ ადგილზე შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების თაობაზე. განკარგულება N26.2018.pdf
#35 ხაშური კომისიის განკარგულება 25/2018 საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის გამართვისათვის N35 ხაშურის საარჩევნო ოლქის N22 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის დავით ბარბაქაძის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის თაობაზე განკარგულება N25.2018.pdf
#44 ამბროლაური სხდომის ოქმი საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის გამართვისათვის #26, #33, #35 და #36 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის და შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის გამართვისათვის #26, #33, #35 და #36 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის და შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი N09.pdf
#44 ამბროლაური კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის გამართვისათვის #26, #33, #35 და #36 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად შესარჩევი კონკურსის გამოცხადებისა და სამდივნოს შექმნის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის გამართვისათვის #26, #33, #35 და #36 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად შესარჩევი კონკურსის გამოცხადებისა და სამდივნოს შექმნის შესახებ კომისიის განკN10.pdf
#44 ამბროლაური კომისიის განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის გამართვისათვის #26, #33, #35 და #36 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის 28 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის გამართვისათვის #26, #33, #35 და #36 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ კომისიის განკ N09.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 236/2018 საჩივრის განხილვის შესახებ. 236.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 235/2018 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების კონკურსიის გამოცხადების შესახებ 235.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 234/2018 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ. 234.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 233/2018 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ. 233.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 232/2018 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ. 232.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 231/2018 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ. 231.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 230/2018 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ. 230.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 229/2018 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ. 229.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 228/2018 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ. 228.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 227/2018 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ. 227.pdf
#70 ფოთი კომისიის განკარგულება 24/2018 საქართველოს 2018 წლის პრეზიდენტის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების კონკურსის გამოცხადების შესახებ 242018.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 226/2018 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ. 226.pdf
#70 ფოთი კომისიის განკარგულება 23/2018 საქართველოს 2018 წლის პრეზიდენტის არჩევნებისათვის საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ 232018.pdf
#30 კასპი კომისიის განკარგულება განკარგულება უფლებამოსილების შეწყვეტის და კონკურსის გამოცხადების შესახებ განკარგულება.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 37/2018 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ კომისიის განკარგულება N37-2018.pdf
#40 ახალქალაქი კომისიის განკარგულება განკარგულება №29 2018 წლის 28 ოქტომბრის საქართველოს პრეზიდენტის მეორე ტურის არჩევნებისათვის #68 დილისკის საარჩევნო უბნის წევრის დასაკავებლად შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. 29.pdf
#40 ახალქალაქი კომისიის განკარგულება განკარგულება №28 2018 წლის 28 ოქტომბრის საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებისათვის #68 დილისკის საარჩევნო უბნის წევრის ვადამდე უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ 28.pdf