ოლქების სამართლებრივი აქტები

არჩევნები:

ოლქები:

ოლქი კატეგორია სახელი მოკლე აღწერა ფაილი (PDF)
#38 ადიგენი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი კომისიის მდივნის მოვალეობის არჩევის შესახებ ოქმი #2.pdf
#38 ადიგენი კომისიის განკარგულება განკარგულება კომისიის მდივნის მოვალეობის შემსრულებლის არჩევის შესახებ Scan_20210222.pdf
#36 ბორჯომი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N1/2021 სხდომის ოქმი #1.pdf
#39 ასპინძა სხდომის ოქმი 01 N39 ასპინძის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ. ოქმი 012021.pdf
#17 თელავი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N01/2021 თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ სხდომის ოქმი 01.pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება 01/2021 თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ განკარგულება 01.pdf
#16 ყვარელი კომისიის განკარგულება N2-2020 №16 ყვარლის საოლქო საარჩევნო კომისიის მდივნის არჩევის შესახებ 2-2021 განკ.pdf
#16 ყვარელი კომისიის განკარგულება N1-2021 №16 ყვარლის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ 1-2021 განკ.pdf
#16 ყვარელი სხდომის ოქმი N1 ხელმძღვანელი პირების არჩევა სხდომის ოქმი #1.pdf
#39 ასპინძა კომისიის განკარგულება განკარგულება 01/2021 N39 ასპინძის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ 012021.pdf
#37 ახალციხე სხდომის ოქმი ოქმი #1 მდივნის არჩევის შესახებ ოქმი 1.pdf
#36 ბორჯომი კომისიის განკარგულება საოლქო საარჩევნო კომისიის მდივნის არჩევის შესახებ 03/2021 03.pdf
#36 ბორჯომი კომისიის განკარგულება საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ 02/2021 02.pdf
#36 ბორჯომი კომისიის განკარგულება საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ 01/2021 01.pdf
#69 ჩხოროწყუ სხდომის ოქმი ოქმი #1 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის და მდივნის არჩევის შესახებ ოქმი1.pdf
#68 წალენჯიხა კომისიის განკარგულება განკარგულება N3 საოლქო საარჩევნო კომისიის მდივნის არჩევის შესახებ მდივნის არჩევის შესახებ.pdf
#69 ჩხოროწყუ კომისიის განკარგულება განკარგულება #2 საოლქო საარჩევნო კომისიის მდივნის არჩევის შესახებ განკარგულება #2.pdf
#68 წალენჯიხა კომისიის განკარგულება განკარგულება N2 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ მოადგილის არჩევის შესახებ.pdf
#68 წალენჯიხა კომისიის განკარგულება განკარგულება N1 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ თავმჯდომარის არჩევის შესახებ.pdf
#69 ჩხოროწყუ კომისიის განკარგულება განკარგულება #1 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ განკარგულება #1.pdf
#37 ახალციხე კომისიის განკარგულება 1/2021 მდივნის არჩევის შესახებ მდივნის განკარგულება.pdf
#38 ადიგენი კომისიის განკარგულება განკარგულება კომისიის მდივნის არჩევის შესახებ განკარგულება 3.pdf
#38 ადიგენი კომისიის განკარგულება განკარგულება თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ განკარგულება 2.pdf
#38 ადიგენი კომისიის განკარგულება განკარგულება კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ განკარგულება 1.pdf
#38 ადიგენი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი კომისიის თავმჯდომარის, თავმჯდომარის მოადგილის და მდივნის არჩევის შესახებ ოქმი #1.pdf
#67 ზუგდიდი სხდომის ოქმი N1 N67 ზუგდიდის საოლქო საარჩვნო კომისიის თავმჯდომარის,თავმჯდომარის მოადგილის და კომისიის მდივნის არჩევის შესახებ img20210218_14561386.pdf
#67 ზუგდიდი კომისიის განკარგულება N03/2021 N67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიის მდივნის არჩევის შესახებ Scan_20210218 (3).pdf
#67 ზუგდიდი კომისიის განკარგულება N02/2021 N67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ Scan_20210218 (2).pdf
#67 ზუგდიდი კომისიის განკარგულება N01/2021 N67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ Scan_20210218.pdf
#65 მარტვილი კომისიის განკარგულება N01 განკარგულება N65 მარტვილის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის შესახებ 01-2021.pdf
#40 ახალქალაქი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი #01 #40 ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომრის და მდივნის არჩევანი. სხდომის ოქმი 01.pdf
#40 ახალქალაქი კომისიის განკარგულება განკარგულება 02/2021 #40 ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო კომისიის მდივნის არჩევის შესახებ 02.pdf
#40 ახალქალაქი კომისიის განკარგულება განკარგულება 01/2021 #40 ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომრის არჩევის შესახებ 01.pdf
#17 თელავი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N29 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის მეორე ტურის არჩევნების შედეგების შეჯამების შესახებ სხდომა 29.pdf
#1 მთაწმინდა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი №35 პროექტი: 1. საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურის შედეგების შეჯამება. 2. სხვადასხვა ოქმი-35.pdf
#20 რუსთავი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N41 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით II ტურის არჩევნების შედეგების შეჯამება სხდომის ოქმი N41.pdf
#3 საბურთალო სხდომის ოქმი 36/2020 მეორე ტურის შემაჯამებელი ოქმის შედგენის შესახებ სხდომის ოქმი N36.pdf
#10 გლდანი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N28 მე-2 ტურის კენჭისყრის შედეგების შეჯამება 28.pdf
#5 ისანი სხდომის ოქმი ოქმი N38 ოქმი 38.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულება N154/2020 საჩივრის განხილვის შესახებ გან.154.pdf
#5 ისანი სხდომის ოქმი ოქმი N37 ოქმი 37.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულება N153/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა არჩევის შესახებ გან.153.pdf
#5 ისანი სხდომის ოქმი ოქმი N36 ოქმი 36.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულება N152/2020 წარმომადგენლების დანიშვნისა და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის შესახებ გან.152.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულება N151/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა ხელახალი კონკურსის გამოცხადების შესახებ გან.151.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულება N150/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა უფლებამოსილების შეწყვეტა გან.150.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულება N149/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა არჩევის შესახებ გან.149.pdf
#5 ისანი სხდომის ოქმი ოქმი N35 ოქმი 35.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულება N148/2020 ამომრჩეველათა გადასატანი ყუთის სიაში შეყვანის შესახებ გან.148.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულება N148/2020 გან.147.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულება N146/2020 ამომრჩეველთა სპეციალური სიების დამტკიცების შესახებ გან.146.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულება N145/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა ხელახალი კონკურსის გამოცხადების შესახებ გან.145.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულება N144/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა უფლებამოსილების შეწყვეტა გან.144.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულება N143/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა არჩევის შესახებ გან.143.pdf
#5 ისანი სხდომის ოქმი ოქმი N34 ოქმი 34.pdf
#8 დიდუბე სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი 38/2020 ა(ა)იპ-ის \\\"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია\\\"-ს დამკვირვებლის დავით ლომთაძის საჩივრის განხილვის შესახებ. 38.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულება N142/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა ხელახალი კონკურსის გამოცხადების შესახებ გან.142.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულება N141/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა უფლებამოსილების შეწყვეტა გან.141.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულება N140/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა არჩევის შესახებ გან.140.pdf
#5 ისანი სხდომის ოქმი ოქმი N33 ოქმი 33.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულება N139/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა ხელახალი კონკურსის გამოცხადების შესახებ გან.139.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულება N138/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა უფლებამოსილების შეწყვეტა გან.138.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულება N137/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა არჩევის შესახებ გან.137.pdf
#5 ისანი სხდომის ოქმი ოქმი N32 ოქმი 32.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულება N135/2020 N5 ისნის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ გან.136.pdf
#5 ისანი სხდომის ოქმი ოქმი N31 ოქმი 31.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულება N135/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა ხელახალი კონკურსის გამოცხადების შესახებ გან.135.pdf
#5 ისანი კომისიის განკარგულება განკარგულება N134/2020 კომისიის წევრთა უფლებამოსილების შეწყვეტა გან.134.pdf
#7 ჩუღურეთი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N02/2020 დღის წესრიგით განსაზღვრული პროექტების განხილვა და გადაწყვეტილების მიღება. img20201125_14403685.pdf
#7 ჩუღურეთი კომისიის განკარგულება განკარგულება N06/2020 გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩევლების შეყვანის შესახებ. img20201125_14391066.pdf
#7 ჩუღურეთი კომისიის განკარგულება განკარგულება N05/2020 სახელმწიფო დაცვის სამსახურის და შსს ქ.თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის მოსამსახურეთათვის არჩევნებში მონაწილეობის მიზნით ხმის მიცემისათვის საარჩევნო უბნის განსაზღვრის შესახებ. img20201125_14380338.pdf
#7 ჩუღურეთი კომისიის განკარგულება განკარგულება N04/2020 სპეციალური სიების დამტციცების შესახებ img20201125_14352739.pdf
#20 რუსთავი კომისიის განკარგულება განკ.N093/2020 ა(ა)იპ „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის“ დამკვირვებლის ეკატერინე მიდოდაშვილის საჩივრის შესახებ განკ. N093-2020.pdf
#20 რუსთავი სხდომის ოქმი სხდომის ქომი N40 ა(ა)იპ „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის“ დამკვირვებლის ეკატერინე მიდოდაშვილის საჩივართან დაკავშირებით სხდომის ოქმი N40.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება N113/2020 ა(ა)იპ-ის \"საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია\"-ს დამკვირვებლის დავით ლომთაძის საჩივრის ( საოლქო საარჩევნო კომისიაში რეგისტრაციის N667/2020-23.11) შესახებ. jpg2pdf (2).pdf
#17 თელავი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N28 10.15 ოლქში სესული საჩივრის შესახებ განკარგულება 95 .pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება 95/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის მეორე ტურის არჩევნებისთვის N10.15 ლაგოდეხის საოლქო საარჩევნო კომისიაში სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების დამკვირვებლის ეკატერინე კობახიძის საჩივრის (რეგისტრაციის N02/346) თაობაზე 95 განკარგულება.pdf
#17 თელავი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N27 კომისიის წევრის არჩევის და წარმომადგენლების დანიშვნის შესახებ 27 სხდომის ოქმი.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 119/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის #07 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის თაობაზე. 119 განკარგულება.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 118/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის მეორე ტურისთვის #07 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ. 118 განკარგულება.pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება 94/2020 2. 2020 წლის 31 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის მეორე ტურის არჩევნებისათვის № 10 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში წარმომადგენლების დანიშვნის და მათი უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე განკარგულება 94.pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება 93/2020 2020 წლის 31 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის მეორე ტურის არჩევნებისათვის № 10 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა არჩევის შესახებ განკარგულება 93.pdf
#9 ნაძალადევი სხდომის ოქმი 38/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის და უფლებამოსილების შეწყვეტის თაობაზე 38 სხდომის ოქმი.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 117/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის #07 მაჟორიტარუკ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. 117 განკარგულება.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 116/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის #07 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის თაობაზე. 116 განკარგულება.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 115/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის მეორე ტურისთვის #07 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ. 115 განკარგულება.pdf
#9 ნაძალადევი სხდომის ოქმი 37/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის, საუბნო საარცევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტის, კონკურსის გამოცხადების შესახებ. 37 სხდომის ოქმი.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 114/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის #7 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის #07.09.74 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველთა გადასატანი ყუთის სიაში შეყვანის შესახებ. 114 განკარგულება.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 113/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის ამომრჩეველთა სპეციალური სიების დამტკიცების თაობაზე. 113 განკარგულება.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 112/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის შსს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის მოსამსახურეთათვის ხმის მიცემისთვის საარცევნო უბნების განსაზღვრის შესახებ. 112 განკარგულება.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 111/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის #07 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. 111 განკარგულება.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 110/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის #07 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის თაობაზე. 110 განკარგულება.pdf
#9 ნაძალადევი სხდომის ოქმი 36/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტის, კონკურსის გამოცხადების, უბნების განსაზღვრის, სპეციალური სიის დამტკიცების შესახებ. 36 სხდომის ოქმი.pdf
#20 რუსთავი კომისიის განკარგულება განკ. N092/2020 ა(ა)იპ „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის“ დამკვირვებლის ეკატერინე მიდოდაშვილის საჩივრის შესახებ განკ.N092-2020.pdf
#20 რუსთავი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N39 ა(ა)იპ „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის“ დამკვირვებლის ეკატერინე მიდოდაშვილის საჩივართან დკავშირებით სხდომის ოქმი N39.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 109/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის #07 მაჟორიტარული ოლქში შემავალი #07.09.08 და #07.09.32 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. 109 განკარგულება.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 108/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის მეორე ტურისთვის #07 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ. 108 განკარგულება.pdf
#9 ნაძალადევი სხდომის ოქმი 35/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის და კონკურსის გამოცხადების შესახებ. 35 სხდომის ოქმის.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 107/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის #07 მაჟორიტარუკ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. 107 განკარგულება.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 106/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის #07 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ. 106 განკარგულება.pdf
#9 ნაძალადევი სხდომის ოქმი 34/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტის და კონკურსის გამოცხადების შესახებ. 34 სხდომის ოქმი.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 105/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არცევნების მეორე ტურისთვის #07 მაჟორიტარულ ოლქის კომისიის წარმომადგენლების არჩევის და უფლებამოსილების განსაზღვრის შესახებ. 105 განკარგულება.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 104/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის #07 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. 104 განკარგულება.pdf
#9 ნაძალადევი კომისიის განკარგულება 103/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის #07 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ. 103 განკარგულება.pdf
#9 ნაძალადევი სხდომის ოქმი 33/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტის, კონკურსის გამოცხადების, წარმომადგენლების დანიშვნის და უფლებამოსილების განსაზღვრის თაობაზე. 33 სხდომის ოქმი.pdf
#17 თელავი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N26 კომისიის წევრთა უფლებამოსილების შეწყვეტის და კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი 26 .pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება 92/2020 2020 წლის 31 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის მეორე ტურის არჩევნებისათვის № 10 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა არჩევის შესახებ; განკარგულება 92.pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება 91/2020 2020 წლის 31 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის მეორე ტურის არჩევნებისათვის № 10 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა შესარჩევად კონკურსის გამოცხადების შესახებ განკარგულება 91.pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება 90/2020 2020 წლის 31 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის მეორე ტურის არჩევნებისათვის № 10 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ, რომლებიც ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვეღარ შეძლებენ უფლებამოსილების შესრულებას განკარგულება 90.pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება 89/ 2020 2020 წლის 31 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის მეორე ტურის არჩევნებისათვის N17 თელავის საარჩევნო ოლქში შემავალ უბნებში ამომრჩევლების გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში შეყვანის შესახებ განკარგულება 89.pdf
#17 თელავი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N25 კომისიის წევრთა უფლებამოსილების შეწყვეტის და კონკურსის გამოცხადების შესახებ სპეც სიის დამტიცების და გადასატანი ყუთის დამტკიცების შესახებ სხდომის ოქმი 25.pdf
#10 გლდანი კომისიის განკარგულება N065/2020 ა(ა)იპ საქართველოს იურისტთა ასოციაციის დამკვირვებლის მიხეილ ზანგურაშვილის თაობაზე 065.pdf
#10 გლდანი კომისიის განკარგულება N064/2020 ა(ა)იპ საქართველოს იურისტთა ასოციაციის დამკვირვებლის ბექა თაკალანძის თაობაზე 064.pdf
#10 გლდანი სხდომის ოქმი 27 N10 გლდანის საოლქო საარჩევნო კომისიაში შემოსული განცხადება/საჩივრის განხილვის შესახებ სხდომის ოქმი 27.pdf
#10 გლდანი კომისიის განკარგულება 063/2020 N10 გლდანის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენელთა დანიშვნის შესახებ 63.pdf
#10 გლდანი კომისიის განკარგულება 062/2020 რამდენიმე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა არჩევის შესახებ 62.pdf
#10 გლდანი სხდომის ოქმი N26 რამდენიმე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა არჩევისა და N10 გლდანის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენელთა დანიშვნის შესახებ სხდომის ოქმი 26.pdf
#10 გლდანი კომისიის განკარგულება 061/2020 რამდენიმე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა ნაწილისათვის უფლებამოსილების შეწყვეტისა და დადგენილ ოდენობამდე შესავსებად შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 61.pdf
#10 გლდანი კომისიის განკარგულება 060/2020 რამდენიმე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა არჩევის შესახებ 60.pdf
#10 გლდანი სხდომის ოქმი N25 რამდენიმე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა არჩევისა და რამდენიმე უბანზე წევრთა შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი 25.pdf
#10 გლდანი კომისიის განკარგულება N059/2020 გარკვეული კატეგორიის ამომრჩეველთათვის არჩევნებში მონაწილეობის მიზნით საარჩევნო უბნების განსაზღვრის შესახებ 59.pdf
#10 გლდანი სხდომის ოქმი N24 რამდენიმე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა არჩევისა და რამდენიმე უბანზე წევრთა შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ; სპეციალური სიის დამტკიცებისა და გარკვეული კატეგორიის ამომრჩეველთათვისსაარჩევნო უბნების განსაზღვრის შესახებ სხდომის ოქმი 24.pdf
#10 გლდანი სხდომის ოქმი N23 რამდენიმე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა არჩევისა და რამდენიმე უბანზე წევრთა შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი 23.pdf
#10 გლდანი სხდომის ოქმი N22 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მე-2 ტურისათვის, პენიტენციურ დაწესებულებაში შექმნილი N08.10.113 საუბნო საარჩევნო კომისიის/სპეცჯგუფის ორი წევრის არჩევის შესახებ; ახალი კონკურსის გამოცხადება; რამდენიმე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრისათვის უფლებამოსილების შეწყვეტა და დადგენილ ოდენობამდე კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი 22.pdf
#10 გლდანი სხდომის ოქმი N21 პენიტენციური დაწესებულებაში შექმნილი N08.10.113 საუბნო საარჩევნო კომისიის/სპეცჯგუფის რამდენიმე წევრისათვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტისა და დადგენილ ოდენობამდე შესავსებად ახალი კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი 21.pdf
#10 გლდანი კომისიის განკარგულება 058/2020 08 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის ამომრცეველთა სპეციალური სიის დამტკიცების შესახებ 58.pdf
#10 გლდანი კომისიის განკარგულება 057/2020 რამდენიმე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა ნაწილისათვის უფლებამოსილების შეწყვეტისა და დადგენილ ოდენობამდე შესავსებადშესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 57.pdf
#10 გლდანი კომისიის განკარგულება 056/2020 რამდენიმე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა არჩევის შესახებ 56.pdf
#10 გლდანი კომისიის განკარგულება 055/2020 რამდენიმე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა ნაწილისათვის უფლებამოსილების შეწყვეტისა და დადგენილ ოდენობამდე შესავსებად ახალი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 55.pdf
#10 გლდანი კომისიის განკარგულება 054/2020 რამდენიმე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა არჩევის შესახებ 54.pdf
#10 გლდანი კომისიის განკარგულება 053/2020 რამდენიმე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა ნაწილისათვის უფლებამოსილების შეწყვეტისა და დადგენილ ოდენობამდე შესავსებადშესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 53.pdf
#10 გლდანი კომისიის განკარგულება 052/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მე-2 ტურისათვის, რამდენიმე საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა არჩევისა და რამდენიმე უბანზე წევრთა შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 52.pdf
#10 გლდანი კომისიის განკარგულება 051/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მე-2 ტურისათვის, პენიტენციურ დაწესებულებაში შექმნილი N08.10.113 საუბნო საარჩევნო კომისიის/სპეცჯგუფის ორი წევრის არჩევის შესახებ 51.pdf
#10 გლდანი კომისიის განკარგულება N050/2020 პენიტენციური დაწესებულებაში შექმნილი N08.10.113 საუბნო საარჩევნო კომისიის/სპეცჯგუფის რამდენიმე წევრისათვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტისა და დადგენილ ოდენობამდე შესავსებად ახალი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 50.pdf
#8 დიდუბე სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი №35/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის, კონკურსის გამოცხადების შესახებ 35.pdf
#8 დიდუბე სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი №34/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ. უფლებამოსილების შეწყვეტისა და კონკურსის გამოცხადების შესახებ 34.pdf
#8 დიდუბე სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი №37/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ. 37.pdf
#8 დიდუბე სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი №36/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ. 36.pdf
#1 მთაწმინდა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი №34 1. საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევა. 2. სხვადასხვა ოქმი-34.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ არჩეულ იქნენ საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები დანართის შესაბამისად. 95.pdf
#1 მთაწმინდა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი №33 . საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის პირადი განცხადების შესახებ. 2.საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის ვაკანსიაზე შესარჩევი კონკურსის გამოცხადება. ოქმი-33.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მაჟორიტარულ ოლქში შემავალ ზოგიერთ საუბნო საარჩევნო კომისიაში არსებულ ვაკანსიებზე შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ გამოცხადდეს საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მაჟორიტარულ ოლქში შემავალ ზოგიერთ საუბნო საარჩევნო კომისიაში არსებულ ვაკანსიებზე ხელახალი შესარჩევი კონკურსი დანართის შესაბამისად. მუხლი 2. საკონკურსო განცხადებები მიიღება 2020 წლის 19 ნოემბერს 11:00 საათიდან 18:00 საათამდე, შემდეგ მისამართებზე: №1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისია, ქ.თბილისი, შ.მღვიმელის ქ.№1ბ, (ელექტრონული ფოსტის მისამართი: [email protected]) 2. №4 კრწანისის საოლქო საარჩევ 94.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის პირადი განცხადების შესახებ შეუწყდეს საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრს დანართის შესაბამისად. 93.pdf
#1 მთაწმინდა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი №32 1. საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევა. 2. საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი ყველა საუბნო საარჩევნო კომისიის სპეციალური სიის დამტკიცება. 3. სხვადასხვა ოქმი-32.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის №1 მთაწმინდის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების სპეციალური სიების დამტკიცების შესახებ დამტკიცდეს №1 მთაწმინდის საარჩევნო ოლქში შემავალი 40-ივე საარჩევნო უბნის სპეციალური სიები-თანდართული დანართის შესაბამისად. 92.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ არჩეულ იქნენ საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები დანართის შესაბამისად. 91.pdf
#1 მთაწმინდა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი №31 1. საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევა. 2. საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის პირადი განცხადების შესახებ. 3.საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი ზოგიერთი სა ოქმი-31.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მაჟორიტარულ ოლქში შემავალ ზოგიერთ საუბნო საარჩევნო კომისიაში არსებულ ვაკანსიებზე შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ გამოცხადდეს საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მაჟორიტარულ ოლქში შემავალ ზოგიერთ საუბნო საარჩევნო კომისიაში არსებულ ვაკანსიებზე ხელახალი შესარჩევი კონკურსი დანართის შესაბამისად. მუხლი 2. საკონკურსო განცხადებები მიიღება 2020 წლის 18 ნოემბერს 10:00 საათიდან 18:00 საათამდე, შემდეგ მისამართებზე: №1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისია, ქ.თბილისი, შ.მღვიმელის ქ.№1ბ, (ელექტრონული ფოსტის მისამართი: [email protected]) 2. №4 კრწანისის საოლქო საარჩევ 90.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის პირადი განცხადების შესახებ შეუწყდეს საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრს დანართის შესაბამისად. 89.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ არჩეულ იქნენ საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები დანართის შესაბამისად. 88.pdf
#20 რუსთავი კომისიის განკარგულება განკ.N091/2020 N12.20.85 საარჩევნო უბნის შედეგების შეჯამება განკ.N091-2020.pdf
#20 რუსთავი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N38 N12.20.85 საარჩევნო უბნის შედეგების შეჯამება სხდომის ოქმი N38.pdf
#2 ვაკე სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი #34 სხდომის ოქმი #34.pdf
#2 ვაკე სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი #35 სხდომის ოქმი #35.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №112/2020 კომისიის წევრების არჩევის შესხებ 112.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №111/2020 საარჩევნო ოლქის ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ. img20201120_0001.pdf
#20 რუსთავი კომისიის განკარგულება განკ.N090/2020 NN12.20.14. 12.20.28. 12.20.50. 12.20.67. 12.20.70 საარჩვენო უბნების კომისიის წევრების არჩევა განკ.N090-2020.pdf
#20 რუსთავი სხდომის ოქმი სხდომის ქომი N37 NN12.20.14. 12.20.28. 12.20.50. 12.20.67. 12.20.70 საარჩვენო უბნების კომისიის წევრების არჩევა სხდომის ოქმი N37.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 125/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის №3 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის რიგ საარჩევნო უბნებზე კომისიის შემადგენლობის შესავსებად საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების კონკურსის წესით არჩევის შესახებ კომისიის განკარგულება N125.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება №93/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №2 მაჟორიტარულ ოლქში შექმნილი რიგ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის თაობაზე 93_2020 განკარგულება.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება №92/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №2 მაჟორიტარულ ოლქში შექმნილ რიგ საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტისა და მათი ადგილმონაცვლის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 92_2020 განკარგულება.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება №94/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №2 მაჟორიტარულ ოლქში შექმნილ საუბნო საარჩევნო კომისიებში №02 ვაკის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენელთა არჩევის თაობაზე 94_2020 განკარგულება.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება №81/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №2 მაჟორიტარულ ოლქში შექმნილ საუბნო საარჩევნო კომისიებში №02 ვაკის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენელთა არჩევის თაობაზე
#8 დიდუბე სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი №33/2020 კონკურსის გამოცხადების, არჩევის, უფლებამოსილების შეწყვეტის, სპეც უბნების დამტკიცების შესახებ. 33.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება №91/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №2 მაჟორიტარულ ოლქში შექმნილი რიგ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის თაობაზე 91_2020 განკარგულება.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №110/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის №06 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. 110.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №107/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ. 107.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება №92/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №2 მაჟორიტარულ ოლქში შექმნილ №02.02.07, №02.02.10 და №02.02.76 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტისა და მათი ადგილმონაცვლის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 92_2020 განკარგულება.pdf
#20 რუსთავი კომისიის განკარგულება განკ.N089/2020 N20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევა განკ.N089-2020.pdf
#20 რუსთავი კომისიის განკარგულება განკ.N088/2020 NN12.20.14. 12.20.28. 12.20.50. 12.20.67. 12.20.70 საარჩვენო უბანზე კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადება; განკ.088-2020.pdf
#20 რუსთავი კომისიის განკარგულება განკ.N087/2020 NN12.20.14. 12.20.28. 12.20.50. 12.20.67. 12.20.70 საარჩვენო უბნის კომისიის წევრებისთვის უფლებამოსილების ვადაზე ადრე შეწყვეტა; განკ.N087-2020.pdf
#20 რუსთავი კომისიის განკარგულება განკ.N086/2020 .NN12.20.16. 12.20.27. 12.20.56. 12.20.75. 12.20.78. 12.20.81. 12.21.63 საარჩვენო უბნებზე კომისიის წევრების არჩევა; განკ. N086-2020.pdf
#20 რუსთავი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N36 1.NN12.20.16. 12.20.27. 12.20.56. 12.20.75. 12.20.78. 12.20.81. 12.21.63 საარჩვენო უბნებზე კომისიის წევრების არჩევა; 2. NN12.20.14. 12.20.28. 12.20.50. 12.20.67. 12.20.70 საარჩვენო უბნის კომისიის წევრებისთვის უფლებამოსილების ვადაზე ადრე შეწყვეტა; 3. NN12.20.14. 12.20.28. 12.20.50. 12.20.67. 12.20.70 საარჩვენო უბანზე კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადება; 4. N20 რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების არჩევა სხდომის ოქმი N36.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №109/2020 გადასატანი საარჩევნო ყუთის სიაში ამომრჩევლების შეყვანის შესახებ. 109.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №108/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის №08 დიდუბის საარჩევნო ოლქში შემავალი საუბნო საარჩევნო კომისიების სპეციალური სიების დამტკიცების შესახებ. 108.pdf
#2 ვაკე სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი #33 სხდომის ოქმი #33.pdf
#2 ვაკე სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი #32 სხდომის ოქმი #32.pdf
#2 ვაკე სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი #31 სხდომის ოქმი #31.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება №90/2020 სპეც. სიების დამტკიცების შესახებ. 90_2020 განკარგულება.pdf
#20 რუსთავი კომისიის განკარგულება განკ.N085/2020 შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის მოსამსაურეთათვის ხმის მიცემისთვის საარჩევნო უბნების განსაზღვრა განკ.N085-2020.pdf
#20 რუსთავი კომისიის განკარგულება განკ.N084/2020 შსს ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის მოსამსახურეთათვის ხმის მიცემისთვის საარჩვენო უბნების განსაზღვრა განკ.N084-2020.pdf
#20 რუსთავი კომისიის განკარგულება განკ.N083/2020 შსს ობიექტების დაცვის დეპარტამენტის მოსამსახურეთათვის ხმის მიცემისთვის საარჩევნო უბნის განსაზღვრა განკ.N083-2020.pdf
#20 რუსთავი კომისიის განკარგულება განკ.N081/2020 N1-97 საარჩვენო უბნების კომისიის წევრების სპეც. სიების და,ტკიცება; განკ.N081-2020.pdf
#20 რუსთავი კომისიის განკარგულება განკ.N080/2020 NN12.20.16. 12.20.27. 12.20.56. 12.20.75.12.20.78. 12.20.81. 12.21.63 საუბნო საარჩვენო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადება; განკ.N080-2020.pdf
#20 რუსთავი კომისიის განკარგულება განკ.N079/2020 NN12.20.16. 12.20.27. 12.20.56. 12.20.75. 12.20.78. 12.20.81. კომისიის წევრებისთვის უფლებამოსილების ვადაზე ადრე შეწყვეტა განკ.N079-2020.pdf
#20 რუსთავი კომისიის განკარგულება განკ.N078/2020 .20.54. 12.20.67. 12.20.68. 12.20.69. 12.20.90. 12.21.17. 12.21.49. 12.21.50.12.21.63 საუბნო საარჩვენო კომისიის წევრების არჩევა. განკ.078-2020.pdf
#20 რუსთავი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N35 1. NN12.20.06. 12.20.54. 12.20.67. 12.20.68. 12.20.69. 12.20.90. 12.21.17. 12.21.49. 12.21.50.12.21.63 საუბნო საარჩვენო კომისიის წევრების არჩევა. 2. NN12.20.16. 12.20.27. 12.20.56. 12.20.75. 12.20.78. 12.20.81. კომისიის წევრებისთვის უფლებამოსილების ვადაზე ადრე შეწყვეტა; 3. NN12.20.16. 12.20.27. 12.20.56. 12.20.75.12.20.78. 12.20.81. 12.21.63 საუბნო საარჩვენო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადება; 4. N1-97 საარჩვენო უბნების კომისიის წევრების სპეც. სიების და,ტკიცება; 5. შსს და იუსტიცი სხდომის ოქმი N35.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება №89/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სპეციალური პენიტენციური სამსახურის და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქ. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის მოსამსახურეთათვის ხმის მიცემისთვის საარჩევნო უბნების განსაზღვრის შესახებ 89_2020 კომისიის განკარგულება.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება №88/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №2 მაჟორიტარულ ოლქში შექმნილ №02.02.09, №02.02.28, №02.02.40, №02.02.43 და №02.02.70 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტისა და მათი ადგილმონაცვლის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 88_2020 კომისიის განკარგულება.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება №87/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №2 მაჟორიტარულ ოლქში შექმნილი რიგ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის თაობაზე 87_2020 კომისიის განკარგულება.pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება 88/2020 2020 წლის 31 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის მეორე ტურის არჩევნებისათვის N17 თელავის საარჩევნო ოლქის საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეების ამომრჩეველთა სპეციალური სიების დამტკიცების შესახებ განკარგულება 88 .pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება 87/2020 2020 წლის 31 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის მეორე ტურის არჩევნებისათვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს (კახეთის პოლიციის დეპარტამენტის) და საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის სასაზღვრო პოლიციის N5 სამმართველოს (ლაგოდეხის) მოსამსახურეთათვის ხმის მიცემისთვის საარჩევნო უბნების განსაზღვრის შესახებ განკარგულება 87 .pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება 86/2020 2020 წლის 31 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის მეორე ტურის არჩევნებისათვის № 10 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა არჩევის შესახებ; განკარგულება 86 .pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება 85/2020 2020 წლის 31 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის მეორე ტურის არჩევნებისათვის № 10 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა შესარჩევად კონკურსის გამოცხადების შესახებ განკარგულება 85 .pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება 84/2020 2020 წლის 31 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის მეორე ტურის არჩევნებისათვის № 10 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ, რომლებიც ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვეღარ შეძლებენ უფლებამოსილების შესრულებას განკარგულება 84 .pdf
#17 თელავი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N24 ომისიის წევრთა უფლებამოსილების შეწყვეტის და კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი 24.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №105/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნების მეორე ტურისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადებისა და უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ. 105.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №104/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნების მეორე ტურისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ. 104.pdf
#1 მთაწმინდა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი №30 1. საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევა. 2. საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის პირადი განცხადების შესახებ. 3.საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი ზოგიერთი სა ოქმი-30.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მაჟორიტარულ ოლქში შემავალ ზოგიერთ საუბნო საარჩევნო კომისიაში არსებულ ვაკანსიებზე შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ გამოცხადდეს საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მაჟორიტარულ ოლქში შემავალ ზოგიერთ საუბნო საარჩევნო კომისიაში არსებულ ვაკანსიებზე ხელახალი შესარჩევი კონკურსი დანართის შესაბამისად. საკონკურსო განცხადებები მიიღება 2020 წლის 17 ნოემბერს 10:00 საათიდან 18:00 საათამდე, შემდეგ მისამართებზე: №1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისია, ქ.თბილისი, შ.მღვიმელის ქ.№1ბ, (ელექტრონული ფოსტის მისამართი: [email protected]) 2. №4 კრწანისის საოლქო საარჩევნო კომის 87.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის პირადი განცხადების შესახებ შეუწყდეს საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრს დანართის შესაბამისად. 86.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ არჩეულ იქნენ საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები დანართის შესაბამისად. 85.pdf
#1 მთაწმინდა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი №29 1. საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევა. 2. საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის პირადი განცხადების შესახებ. 3.საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი ზოგიერთი სა ოქმი-29.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მაჟორიტარულ ოლქში შემავალ ზოგიერთ საუბნო საარჩევნო კომისიაში არსებულ ვაკანსიებზე შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ გამოცხადდეს საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მაჟორიტარულ ოლქში შემავალ ზოგიერთ საუბნო საარჩევნო კომისიაში არსებულ ვაკანსიებზე ხელახალი შესარჩევი კონკურსი დანართის შესაბამისად. საკონკურსო განცხადებები მიიღება 2020 წლის 16 ნოემბერს 10:00 საათიდან 18:00 საათამდე, შემდეგ მისამართებზე: №1 მთაწმინდის საოლქო საარჩევნო კომისია, ქ.თბილისი, შ.მღვიმელის ქ.№1ბ, (ელექტრონული ფოსტის მისამართი: [email protected]) 2. №4 კრწანისის საოლქო საარჩევ 84.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის პირადი განცხადების შესახებ შეუწყდეს საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრს დანართის შესაბამისად. 83.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ არჩეულ იქნენ საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები დანართის შესაბამისად. 82.pdf
#1 მთაწმინდა სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი №28 1. საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის პირადი განცხადების შესახებ. 2.საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის ვაკანსიაზე შესარჩევი კონკურსის გამოცხადება. 3. სხვადასხვა ოქმი-28.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მაჟორიტარულ ოლქში შემავალ ზოგიერთ საუბნო საარჩევნო კომისიაში არსებულ ვაკანსიებზე შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ გამოცხადდეს საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მაჟორიტარულ ოლქში შემავალ ზოგიერთ საუბნო საარჩევნო კომისიაში არსებულ ვაკანსიებზე ხელახალი შესარჩევი კონკურსი დანართის შესაბამისად. 81.pdf
#1 მთაწმინდა კომისიის განკარგულება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის პირადი განცხადების შესახებ შეუწყდეს საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრის უფლებამოსილება საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №1 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალი ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრს დანართის შესაბამისად. 80.pdf
#20 რუსთავი კომისიის განკარგულება განკ.N076/2020 NN12.20.06, 12.20.54, 12.20.67, 12.20.68, 12.20.69, 12.20.90, 12.21.17, 12.21.49, 12.21.50, 12.21.63 საარჩვენო უბნის კომისიის წევრებისთვის ვადზე ადრე უფლებამოსილების შეწყვეტა; განკ.N076-2020.pdf
#20 რუსთავი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N34 NN12.20.42, 12.20.79 საარჩევნო უბნის კომისიის წევრების არჩევა; 2. NN12.20.06, 12.20.54, 12.20.67, 12.20.68, 12.20.69, 12.20.90, 12.21.17, 12.21.49, 12.21.50, 12.21.63 საარჩვენო უბნის კომისიის წევრებისთვის ვადზე ადრე უფლებამოსილების შეწყვეტა; 3. NN12.20.06, 12.20.54, 12.20.67, 12.20.68, 12.20.69, 12.20.90, 12.21.17, 12.21.49, 12.21.50, 12.21.63 საარჩვენო უბნის კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადება სხდომის ოქმი N34.pdf
#20 რუსთავი კომისიის განკარგულება განკ.N077/2020 NN12.20.06, 12.20.54, 12.20.67, 12.20.68, 12.20.69, 12.20.90, 12.21.17, 12.21.49, 12.21.50, 12.21.63 საარჩევნო უბნის კომისიის წევრის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადება განკ.N077-2020.pdf
#20 რუსთავი კომისიის განკარგულება განკ.N075/2020 NN12.20.42, 12.20.79 საარჩვენო უბნებზე კომისიის წევრების არჩევა განკ.N075-2020.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №103/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნების მეორე ტურისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. 103.pdf
#8 დიდუბე სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი №32/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნების მეორე ტურისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადებისა და უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ. 32.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №102/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ. 102.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №101/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნების მეორე ტურისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ. 101.pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება 83/2020 2020 წლის 31 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის მეორე ტურის არჩევნებისათვის № 10 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა არჩევის შესახებ; 83 განკა.pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება 82/2020 2020 წლის 31 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის მეორე ტურის არჩევნებისათვის № 10 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა შესარჩევად კონკურსის გამოცხადების შესახებ განკარგულება82.pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება 81/2020 2020 წლის 31 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის მეორე ტურის არჩევნებისათვის № 10 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ, რომლებიც ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვეღარ შეძლებენ უფლებამოსილების შესრულებას განკარგულება 81.pdf
#17 თელავი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N23 კომისიის წევრთა უფლებამოსილების შეწყვეტის და კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი 23 .pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება №86/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №2 მაჟორიტარულ ოლქში შექმნილ №02.02.19, №02.02.49 და №02.02.72 საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტისა და მათი ადგილმონაცვლის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 86_2020 განკარგულება.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება №85/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №2 მაჟორიტარულ ოლქში შექმნილი რიგ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის თაობაზე 85_2020 განკარგულება.pdf
#59 ქუთაისი სხდომის ოქმი ოქმი N34 სხდომის ოქმის შესაბამისად. 34.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 365/2020 კონკურსის გამოცხადება 365.2020.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 364/2020 უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა. 364.2020.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 363/2020 უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა. 363.2020.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 362/2020 უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა. 362.2020.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 361/2020 უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა. 361.2020.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 360/2020 უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა. 360.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 359/2020 უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა. 359.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 358/2020 უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა. 358.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 357/2020 უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა. 357.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 356/2020 უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა. 356.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 354/2020 უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა. 354.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 353/2020 უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა. 353.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 352/2020 უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა. 352.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 351/2020 უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა. 351.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 350/2020 უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა. 350.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 349/2020 უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა. 349.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 348/2020 კომისიის წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ 348.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 347/2020 საუბნო საარჩვნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ 347.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 346/2020 საუბნო საარჩვნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ 346.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 345/2020 საუბნო საარჩვნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ 345.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 344/2020 საუბნო საარჩვნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ 344.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 343/2020 საუბნო საარჩვნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ 343.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 342/2020 საუბნო საარჩვნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ 342.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 341/2020 საუბნო საარჩვნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ 341.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 340/2020 საუბნო საარჩვნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ 340.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 339/2020 საუბნო საარჩვნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ 339.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 338/2020 საუბნო საარჩვნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ 338.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 337/2020 საუბნო საარჩვნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ 337.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 336/2020 საუბნო საარჩვნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ 336.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 335/2020 საუბნო საარჩვნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ 335.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 334/2020 საუბნო საარჩვნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ 334.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 333/2020 საუბნო საარჩვნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ 333.pdf
#51 ზესტაფონი სხდომის ოქმი ოქმი N30 უფლებამოსილების შეწყვეტა,კონკურსის გამოცხადება,კომისიის წევრების არჩევა ოქმი N30.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 332/2020 საუბნო საარჩვნო კომისიის წევრის არჩევის შესახებ 332.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 331/2020 კომისიის მდივნის არჩევის შესახებ 331.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 330/2020 კომისიის თავმჯდომარის არცევის შესახებ 330.pdf
#59 ქუთაისი სხდომის ოქმი ოქმი N33 დღის წესრიგის შესაბამისად. ოქმი N33.pdf
#8 დიდუბე სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი №31/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნების მეორე ტურისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადებისა და უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ. 31.pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება 80/2020 2020 წლის 31 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის მეორე ტურის არჩევნებისათვის № 10 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა არჩევის შესახებ; განკარგულება80 .pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება 79/2020 2020 წლის 31 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის მეორე ტურის არჩევნებისათვის № 10 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა შესარჩევად კონკურსის გამოცხადების შესახებ განკარგულება 79.pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება 78/2020 2020 წლის 31 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის მეორე ტურის არჩევნებისათვის № 10 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ, რომლებიც ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვეღარ შეძლებენ უფლებამოსილების შესრულებას განკარგულება78.pdf
#20 რუსთავი კომისიის განკარგულება განკ.N074/2020 NN12.20.42, 12.20.79 საარჩვენო უბნებზე კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადება განკ.N074-2020.pdf
#20 რუსთავი კომისიის განკარგულება განკ.N073/2020 NN12.20.42. 12.20.79 საარჩვენო უბნის კომისიის წევრებისთვის უფლებამოსილების ვადაზე ადრე შეწყვეტა განკ.N073-2020.pdf
#20 რუსთავი კომისიის განკარგულება განკ.N072/2020 NN12.20.16, 12.20.21, 12.20.23, 12.20.25, 12.20.59, 12.20.73, 12.20.78, 12.20.86, 12.20.87, 12.20.88, 12.20.90 საარჩვენო უბნის კომისიის წევრების არჩევა; განკ.N072-2020.pdf
#20 რუსთავი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N33 1. NN12.20.16, 12.20.21, 12.20.23, 12.20.25, 12.20.59, 12.20.73, 12.20.78, 12.20.86, 12.20.87, 12.20.88, 12.20.90 საარჩვენო უბნის კომისიის წევრების არჩევა; 2. NN12.20.42. 12.20.79 საარჩვენო უბნის კომისიის წევრებისთვის უფლებამოსილების ვადაზე ადრე შეწყვეტა 3. NN12.20.42, 12.20.79 საარჩვენო უბნებზე კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადება სხდომის ოქმი N33.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება №84/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №2 მაჟორიტარულ ოლქში შექმნილ რიგ საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტისა და მათი ადგილმონაცვლის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 84_2020 განკარგულება.pdf
#3 საბურთალო სხდომის ოქმი 31/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის №3 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის რიგ საარჩევნო უბნებზე კომისიის შემადგენლობის შესავსებად საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების კონკურსის წესით არჩევის, უფლებამოსილების შეწყვეტის და კონკურსის გამოცხადების შესახებ. სხდომის ოქმი N31.pdf
#2 ვაკე სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი #30 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №2 მაჟორიტარულ ოლქში შექმნილ რიგ საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტისა და მათი ადგილმონაცვლის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი #30.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება №83/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №2 მაჟორიტარულ ოლქში შექმნილი რიგ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის თაობაზე 83_2020 განკარგულება.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 113/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის №3 მაჟორიტარულ ოლქში შექმნილი რიგი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა შევსების მიზნით შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ კომისიის განკარგულება N113.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 112/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბერს არჩევნების მეორე ტურისთვის №3 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის რიგ საარჩევნო უბნებზე კომისიის წევრებისათვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ კომისიის განკარგულება N112.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 111/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის №3 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის რიგ საარჩევნო უბნებზე კომისიის შემადგენლობის შესავსებად საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების კონკურსის წესით არჩევის შესახებ კომისიის განკარგულება N111.pdf
#51 ზესტაფონი კომისიის განკარგულება 74/2020 კომისიის წევრების არჩევა 742020.pdf
#51 ზესტაფონი კომისიის განკარგულება 73/2020 კონკურსის გამოცხადება 73-2020.pdf
#51 ზესტაფონი კომისიის განკარგულება 72/2020 უფლებამოსილების შეწყვეტა 72-2020.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №100/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნების მეორე ტურისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. 100.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №99/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ. 99.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №98/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნების მეორე ტურისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ. 98.pdf
#20 რუსთავი კომისიის განკარგულება განკ.N071/2020 NN12.20.25, 12.20.86, 12.20.87, 12.20.88, 12.20.90 საარჩვენო უბნებზე კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადება განკ.N071-2020.pdf
#20 რუსთავი კომისიის განკარგულება განკ.N070/2020 NN12.20.25, 12.20.86, 12.20.88, 12.20.90 საარჩევნო უბნების კომისიის წევრებისთვის ვადაზე ადრე უფლებამოსილების შეწყვეტა განკ.N070-2020.pdf
#20 რუსთავი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N32 1. NN12.20.25, 12.20.86, 12.20.88, 12.20.90 საარჩევნო უბნების კომისიის წევრებისთვის ვადაზე ადრე უფლებამოსილების შეწყვეტა; 2. NN12.20.25, 12.20.86, 12.20.87, 12.20.88, 12.20.90 საარჩვენო უბნებზე კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადება სხდომის ოქმი N32.pdf
#27 მცხეთა კომისიის განკარგულება განკ.66/2020 კონკურსიN11.27.46 განკ.N66-2020 კონკურსი N11.27.46..pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 329/2020 კონკურსის გამოცხადების შესახებ 329.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 327/2020 ბიულეტინის ტექსტის დადგენის შესახებ 327.pdf
#3 საბურთალო სხდომის ოქმი 30/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის №3 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის რიგ საარჩევნო უბნებზე კომისიის შემადგენლობის შესავსებად საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების კონკურსის წესით არჩევის, უფლებამოსილების შეწყვეტის და კონკურსის გამოცხადების შესახებ. სხდომის ოქმი N30.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 110/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის №3 მაჟორიტარულ ოლქში შექმნილი რიგი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა შევსების მიზნით შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ კომისიის განკარგულება N110.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 109/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბერს არჩევნების მეორე ტურისთვის №3 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის რიგ საარჩევნო უბნებზე კომისიის წევრებისათვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ კომისიის განკარგულება N109.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 108/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის №3 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის რიგ საარჩევნო უბნებზე კომისიის შემადგენლობის შესავსებად საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების კონკურსის წესით არჩევის შესახებ კომისიის განკარგულება N108.pdf
#20 რუსთავი კომისიის განკარგულება განკ.N069/2020 12.20.16. 12.20.23. 12.20.25. 12.20.59. 12.20.73. 12.20.78. 12.20.90 საარჩვენო უბნების კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადება. განკ.N069-2020.pdf
#20 რუსთავი კომისიის განკარგულება განკ.N068/2020 12.20.16. 12.20.23. 12.20.25. 12.20.59. 12.20.73. 12.20.78. 12.20.90 საარჩვენო უბნების კომისიის წევრებისთვის ვადაზე ადრე უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ. განკ.N068-2020.pdf
#20 რუსთავი კომისიის განკარგულება განკ.N067/2020 NN12.20.02. 12.20.05. 12.20.11. 12.20.37. 12.20.44. 12.20.53. 12.20.65. 12.20.79 საარჩვენო უბნების კომისიის წევრების არჩევა; განკ.N067-2020.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 326/2020 კონკურსის გამოცხადება 326.2020.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 325/2020 უფლებამოსილების შეწყვეტა 325.2020.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 324/2020 უფლებამოსილების შეწყვეტა 324.2020.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 323/2020 უფლებამოსილების შეწყვეტა 323.2020.pdf
#20 რუსთავი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N31 1.NN12.20.02. 12.20.05. 12.20.11. 12.20.37. 12.20.44. 12.20.53. 12.20.65. 12.20.79 საარჩვენო უბნების კომისიის წევრების არჩევა; 2. 12.20.16. 12.20.23. 12.20.25. 12.20.59. 12.20.73. 12.20.78. 12.20.90 საარჩვენო უბნების კომისიის წევრებისთვის ვადაზე ადრე უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ. 3.12.20.16. 12.20.23. 12.20.25. 12.20.59. 12.20.73. 12.20.78. 12.20.90 საარჩვენო უბნების კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადება. სხდომის ოქმი N31.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 322/2020 უფლებამოსილების შეწყვეტა 322.2020.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 321/2020 უფლებამოსილების შეწყვეტა 321.2020.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 320/2020 უფლებამოსილების შეწყვეტა 320.2020.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 319/2020 უფლებამოსილების შეწყვეტა 319.2020.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 318/2020 უფლებამოსილების შეწყვეტა 318.2020.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 317/2020 უფლებამოსილების შეწყვეტა 317.2020.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 316/2020 უფლებამოსილების შეწყვეტა 316.2020.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 315/2020 უფლებამოსილების შეწყვეტა 315.2020.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 314/2020 უფლებამოსილების შეწყვეტა 314.2020.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 313/2020 უფლებამოსილების შეწყვეტა 313.2020.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 312/2020 უფლებამოსილების შეწყვეტა 312.2020.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 311/2020 უფლებამოსილების შეწყვეტა 311.2020.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 310/2020 უფლებამოსილების შეწყვეტა 310.2020.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 309/2020 კომისიის წევრის არჩვის შესახებ 309.2020.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 308/2020 კომისიის წევრის არჩვის შესახებ 308.2020.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 307/2020 კომისიის წევრის არჩვის შესახებ 307.2020.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 306/2020 კომისიის წევრის არჩვის შესახებ 306.2020.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 305/2020 კომისიის წევრის არჩვის შესახებ 305.2020.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 304/2020 კომისიის წევრის არჩვის შესახებ 304.2020.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 303/2020 კომისიის წევრის არჩვის შესახებ 303.2020.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 302/2020 კომისიის წევრის არჩვის შესახებ 302.2020.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 301/2020 კომისიის წევრის არჩვის შესახებ 301.2020.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 299/2020 კომისიის წევრის არჩვის შესახებ 299.2020.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 298/2020 კომისიის წევრის არჩვის შესახებ 298. 2020.pdf
#2 ვაკე კომისიის განკარგულება განკარგულება №82/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისთვის №2 მაჟორიტარულ ოლქში შექმნილ რიგ საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტისა და მათი ადგილმონაცვლის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ 82_2020 კომისიის განკარგულება.pdf
#27 მცხეთა სხდომის ოქმი ოქმიN23 კომ წევ. არჩევა ოქმიN23 15.11.2020..pdf
#27 მცხეთა კომისიის განკარგულება განკ.N65 კომ წევრ. არჩევა. განკ.N65-2020.pdf
#10 გლდანი კომისიის განკარგულება N049/2020 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა ნაწილისათვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტისა და დადგენილ ოდენობამდე შესავსებად ახალი კონკურსის გამოცხადების შესახებ განკარგულება N049-2020.pdf
#10 გლდანი სხდომის ოქმი N20 საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა ნაწილისათვის უფლებამოსილების შეწყვეტისა და წევრთა შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი N20.pdf
#17 თელავი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N22 კომისიის წევრთა უფლებამოსილების შეწყვეტის და კონკურსის გამოცხადების შესახებ სხდომის ოქმი 22.pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება 77/2020 2020 წლის 31 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის მეორე ტურის არჩევნებისათვის № 10 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა შესარჩევად კონკურსის გამოცხადების შესახებ განკარგულება 77 .pdf
#17 თელავი კომისიის განკარგულება განკარგულება 76/2020 2020 წლის 31 ოქტომბრის საქართველოს პარლამენტის მეორე ტურის არჩევნებისათვის № 10 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში შემავალ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ, რომლებიც ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ვეღარ შეძლებენ უფლებამოსილების შესრულებას 76 განკარგულება .pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №97/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნების მეორე ტურისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. 97.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №96/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ. 96.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №95/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნების მეორე ტურისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების არჩევის შესახებ. 95.pdf
#51 ზესტაფონი კომისიის განკარგულება 71/2020 კომისიის წევრების არჩევა 71-2020.pdf
#51 ზესტაფონი კომისიის განკარგულება 70/2020 კონკურსის გამოცხადება 70-2020.pdf
#51 ზესტაფონი კომისიის განკარგულება 69/2020 უფლებამოსილების შეწყვეტა 69-2020.pdf
#8 დიდუბე სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი №30/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნების მეორე ტურისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადებისა და უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ. 30.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №94/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის არჩევნების მეორე ტურისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. 94.pdf
#59 ქუთაისი სხდომის ოქმი N31 ოქმი დღის წესრიგის შესაბამისად ოქმი N31.pdf
#3 საბურთალო სხდომის ოქმი 29/2020 კომისიის წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტა და კონკურსის გამოცხადება სხდომის ოქმი N29.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 107/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის №3 მაჟორიტარულ ოლქში შექმნილი რიგი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა შევსების მიზნით შესარჩევი კონკურსის გამოცხადების შესახებ კომისიის განკარგულება N107.pdf
#3 საბურთალო კომისიის განკარგულება 106/2020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბერს არჩევნების მეორე ტურისთვის №3 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის რიგ საარჩევნო უბნებზე კომისიის წევრებისათვის უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ კომისიის განკარგულება N106.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 297/2020 კონკურსის გამოცხადების შესახებ 297.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 296/2020 უფლებამოსილების შეწყვეტა 296.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 295/2020 უფლებამოსილების შეწყვეტა 295.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 294/2020 უფლებამოსილების შეწყვეტა 294.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 293/2020 უფლებამოსილების შეწყვეტა 293.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 292/2020 უფლებამოსილების შეწყვეტა 292.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 291/2020 უფლებამოსილების შეწყვეტა 291.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 290/2020 უფლებამოსილების შეწყვეტა 290.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 289/2020 უფლებამოსილების შეწყვეტა 289.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 288/2020 უფლებამოსილების შეწყვეტა 288.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 287/2020 უფლებამოსილების შეწყვეტა 287.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 286/2020 უფლებამოსილების შეწყვეტა 286.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 285/2020 უფლებამოსილების შეწყვეტა 285.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 284/2020 უფლებამოსილების შეწყვეტა 284.pdf
#59 ქუთაისი კომისიის განკარგულება 283/2020 უფლებამოსილების შეწყვეტა 283.pdf
#51 ზესტაფონი სხდომის ოქმი ოქმი N28 უფლებამოსილების შეწყვეტა და კონკურსის გამოცხადება ოქმი 28.pdf
#27 მცხეთა სხდომის ოქმი ოქმიN22 კომ წევრ. უფლ. შეწ. კონკურსი ოქმი N22 14.11.2020.pdf
#8 დიდუბე კომისიის განკარგულება განკარგულება №932020 საქართველოს პარლამენტის 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნების მეორე ტურისათვის №06 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქის ზოგიერთი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ. 93.pdf
#27 მცხეთა კომისიის განკარგულება განკN64/2020 კონკურსი განკ.N64 კონკურსი.pdf
#27 მცხეთა კომისიის განკარგულება განკN63/2020 კომ. წევრ. უფლ. შეწყვეტა განკN63 შეწყვეტა.pdf
#20 რუსთავი კომისიის განკარგულება განკ.N066/2020 NN12.20.02. 12.20.05. 12.20.11. 12.20.37. 12.20.44. 12.20.44. 12.20.53.12.20.65. 12.20.79 საარჩევნო უბნების კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადება განკ.N066-2020.pdf
#20 რუსთავი კომისიის განკარგულება განკ.N065/2020 NN12.20.02. 12.20.05. 12.20.11. 12.20.37. 12.20.44. 12.20.44. 12.20.53.12.20.65. 12.20.79 საარჩევნო უბნების კომისიი წევრებისთვის ვადაზე ადრე უფლებამოსილების შეწყვეტა. განკ.N065-2020.pdf
#20 რუსთავი სხდომის ოქმი სხდომის ოქმი N30 1. NN12.20.02. 12.20.05. 12.20.11. 12.20.37. 12.20.44. 12.20.44. 12.20.53.12.20.65. 12.20.79 საარჩევნო უბნების კომისიი წევრებისთვის ვადაზე ადრე უფლებამოსილების შეწყვეტა. 2.NN12.20.02. 12.20.05. 12.20.11. 12.20.37. 12.20.44. 12.20.44. 12.20.53.12.20.65. 12.20.79 საარჩევნო უბნების კომისიის წევრების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადება სხდომის ოქმი N30.pdf
#51 ზესტაფონი კომისიის განკარგულება 68/2020 კონკურსის გამოცხადება 68-2020.pdf
#51 ზესტაფონი კომისიის განკარგულება 67/2020 უფლებამოსილების შეწყვეტა 67-2020.pdf